Tupakointikielto, Mäkitorpantie 42, As Oy Mäkitorpantie 42

HEL 2021-007167
Ärendet har nyare handläggningar
§ 12

Päätös Asunto Oy Mäkitorpantie 42:n tupakointikieltohakemukseen

Enhetschef

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Asunto Oy Mäkitorpantie 42:n huoneistoparvekkeille.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Mäkitorpantie 42, 00640 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 10.6.2021. Hakemusta on täydennetty 25.8.2021 ja 4.2.2022. Lisäselvityksissään yhtiö on toimittanut yhtiökokouksen päätöstä koskevan lainvoimaisuustodistuksen, jonka mukaan yhtiökokouksen päätöstä vastaan ei ole nostettu moitekannetta. Lisäksi yhtiö on täsmentänyt, että taloyhtiössä selkeä enemmistö halusi hakea tupakointikieltoa huoneistoparvekkeille.

Hakemuksen tekijä

Asunto Oy Mäkitorpantie 42
Y-tunnus 0235806-5

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Asunto Oy Mäkitorpantie 42:n tupakointikiellon hakemista kaikille huoneistoparvekkeille osoitteessa Mäkitorpantie 42, 00640 Helsinki.

Kuuleminen

Asunto Oy Mäkitorpantie 42 on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Huoneiston haltijan kuuleminen oli toteutettu jakamalla kiinteistön huoneistoihin kuulemislomakkeet 12.4.2021 huoltoyhtiön toimesta. Vastaukset oli pyydetty kerhotilan lukolliseen postilaatikkoon. Lomakkeella oli ilmoitettu asian käsittelystä yhtiökokouksessa 6.5.2021. Asiasta oli myös käyty avointa keskustelua edellisessä yhtiökokouksessa 17.9.2020 päättäen tuolloin asian käsittelystä kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Kyselyn perusteella 21 huoneistoa puolsi tupakointikieltoa parvekkeille ja seitsemän huoneistoa vastusti. Tupakointikieltoa vastustaneet olivat huolissaan siitä, että tupakoitsijoiden liikkuminen porraskäytävissä ja roskaantuminen yleisillä alueilla voi lisääntyä. Osa vastustaneista koki, ettei tupakointi ole heidän mukaansa häiritsevää ja totesivat myös, että tupakoitsijoiden määrä on vähentynyt. Perusteluissa todettiin, että osakkaille voidaan osoittaa taloyhtiössä tupakointipaikka.

Eräs tupakointikiellon vastustaja oli virheellisesti siinä käsityksessä, että parveketta koskeva kieltomääräys voidaan antaa ainoastaan, jos savun kulkeutumista ei voi estää rakenteita korjaamalla tai muuttamalla ja asuintilan haltijalle tulee antaa mahdollisuus ehkäistä kulkeutuminen omilla toimenpiteillä. Vastineessa esiintynyt virheellinen käsitys oli myös se, ettei tupakointikieltoa määrätä silloin, jos savua kulkeutuu vain poikkeuksellisesti toiselle parvekkeelle tai muuhun tilaan.

Eräs tupakointikieltoa vastustanut koki, että porraskäytävästä asuntoon lähes päivittäin tuleva tupakansavu on merkittävä ongelma.

Huoneiston haltijat kannattivat tupakointikieltoa muun muassa sillä perusteella, että tupakansavu kulkeutuu parvekkeilta huoneistoihin häiriten asumista. Tupakointikieltoa kannattaneet kokivat, että tupakansavu leviää huoneistoihin erityisesti lämpimillä säillä, kun ovia ja ikkunoita on pidettävä auki. Tupakointikieltoa kannattavilla oli kokemusta myös siitä, että tupakanhaju tunkeutuu parvekelasitusten läpi, kun parveketta käytetään. Erään tupakointikieltoa kannattavan mukaan parveketta ei ole voinut käyttää eikä tuulettaa läpitalon naapurihuoneiston tupakoinnin takia. Tupakoinnin kieltämistä myös sisäpihan lipan alla toivottiin, koska tupakansavu siirtyy vastaajan mukaan ylempien kerrosten parvekkeille.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva). Ennen kuulemista ympäristöpalvelut on pyytänyt yhtiötä toimittamaan yhtiökokouksen päätöstä koskevat lisäselvitykset. Kuulemisesta on ilmoitettu viranomaisen verkkosivuilla 7.2.2022. Viranomaisen kuulemiskirje ja hakemusasiakirjat on pidetty nähtävillä Helsingin kaupungin kirjaamossa osoitteessa Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30.

Ympäristöpalveluiden kuulemiseen saapui määräaikaan mennessä yksi vastine. Vastineessa todetaan muun muassa, että yhtiössä on ollut jo usean vuoden ajan tupakointikielto tuuletusparvekkeilla, kaikissa yhtiön asukkaiden käytössä olevissa yhteisissä tiloissa sekä lisäksi ulkotilassa viisi metriä lähempänä rakennuksen ulkoseinää. Vastineessa katsotaan, etteivät kaikki ulkopuoliset kiinteistön käyttäjät ole noudattaneet näitä.

Vastineessa nostetaan esiin osittain samoja asioita kuin yhtiön kuulemisessa. Näihin otetaan kantaa myöhemmin päätöksen perusteluissa. Sen lisäksi vastineessa tuodaan esille seikka, ettei yhtiö ole toimittanut huoneistojen haltijoille tietoa antamistaan hakemuksen täydennyksistä. Vastineen antaja on huolissaan siitä, olisiko tieto voinut vaikuttaa osakkaiden kannanmuodostamiseen ja toivoo, että hakemuksen käsittely keskeytetään viranomaisessa tämän syyn takia. Ympäristöpalvelut toteaa, että huoneiston haltijoilla on ollut mahdollisuus pyytää viranomaisen kuulemisen yhteydessä kaikki hakemusasiakirjat nähtäväksi. Yhtään hakemusta koskevaa asiakirjapyyntöä ei ole kuitenkaan ympäristöpalveluille tullut. Ympäristöpalvelut katsoo, että huoneiston haltijoille on annettu riittävä mahdollisuus tutustua asiakirjoihin ennen päätöksen tekemistä.

Vastineen antaja on sitä mieltä, että tupakointikiellon kannatus olisi ollut taloyhtiössä esitettyä pienempää. Yhtiö on toimittanut ympäristöpalveluille asukkaiden vastineet, jossa on mukana myös vuokralaisten antamat vastineet yhtiön kuulemiseen. Viranomaisen päätökseen ei vaikuta se, kuinka moni asukas tai osakas vastaa yhtiön kuulemiseen.

Vastineen antaja pitää tupakointikiellon hakemisen perusteita riittämättöminä ja toivoo, että viranomaisen tulisi voida velvoittaa kiellon hakija osoittamaan ensin, että hakija on tehnyt asunto-osakeyhtiölain nojalla oma-aloitteisesti toimenpiteitä haittojen torjumiseksi.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Tupakkalain 78 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa tupakoida. Asuntoyhteisö saa 2 momentin mukaan kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

Asunto Oy Mäkitorpantie 42 sijaitsee Oulunkylän kaupunginosassa. Yhtiöön kuuluu yksi kolmikerroksinen asuinkerrostalo, joka jakautuu A- ja B-siipeen. Rakennus on betonirakenteinen ja valmistunut vuonna 1965. Huoneistoparvekkeet sijaitsevat pääosin sisäpihan puolella. Yksi huoneistoparvekelinja B-siivessä sijoittuu kävelytien puolelle. Sisäpihan puolella on nauhaparvekkeet. Parvekkeet ovat lasitettuja. Rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto. Korvausilma huoneistoihin otetaan seinissä olevien korvausilmaventtiilien kautta. Osa korvausilmaventtiileistä sijaitsee parvekkeiden välittömässä läheisyydessä.

Asunto Oy Mäkitorpantie 42:n huoneistoihin kuuluvat parvekkeet sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua huoneistoparvekkeilta toisille huoneistoparvekkeille tai ikkunoiden ja ovien kautta tuuletettaessa tai korvausilman mukana huoneistoihin.

Kynnys tupakoinnin kieltämiseen huoneistoparvekkeilla on matala eikä tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon määräämiseen tarvita aiheutunutta tai todennettua haittaa. Toisin sanoen kiellon määrääminen ei edellytä konkreettista tupakointia, ja kielto on määrättävä hakemuksen perusteella silloin, kun savun kulkeutuminen toisiin tiloihin on mahdollista. Käytännössä on selvää, että päällekkäisten tai vierekkäisten tilojen osalta savun leviäminen on todennäköistä, jolloin tupakkalain vaatimus siitä, että savua voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua toisen huoneiston tiloihin, täyttyy.

Tupakointikielto on lähtökohtaisesti määrättävä kaikkiin hakemuksessa mainittuihin tiloihin, mikäli savua voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua toisen asunnon tiloihin. Koska kiellon määrääminen ei edellytä konkreettista tupakointia, ei poikkeuksellisuudella tarkoiteta satunnaista savun kulkeutumista tiloihin, vaan satunnaista mahdollisuutta savun kulkeutumiselle tiloihin.

Ympäristöterveysyksikön päällikkö katsoo, että Asunto Oy Mäkitorpantie 42:ssa savun kulkeutuminen on lain tarkoittamalla tavalla mahdollista päällekkäisten ja vierekkäisten tilojen osalta. Yhtiössä on olemassa mahdollisuus tupakansavun siirtymiseen huoneistoparvekkeilta toisille huoneistoparvekkeille ja sisään huoneistoihin. Mahdollisuus savun kulkeutumiselle on olemassa muutoinkin kuin poikkeuksellisesti. Parvekelasitukset eivät estä savun kulkeutumista parvekkeelta tai parvekkeelle, eikä voida olettaa, että parvekelasituksia pidettäisiin koko ajan kiinni. Se, että tupakansavua voi kulkeutua muualtakin huoneistojen parvekkeille tai sisätiloihin ei vaikuta tupakointikieltopäätökseen.

Yhtiö on toimittanut selvityksen tilan haltijoiden kuulemiseen käytetystä menettelystä. Sen perusteella tupakkalakia valvova viranomainen katsoo, että asuntoyhteisö on tehnyt kuulemisen tupakkalain edellyttämällä tavalla. Viranomaisella ei ole toimivaltaa tutkia asukkaiden väitteitä, jotka koskevat yhtiön asunto-osakeyhtiölain mukaista päätöksentekoa ja tiedottamista. Olennaista asiassa on, ettei asuntoyhtiön 6.5.2021 pidettyä varsinaisen yhtiökokouksen päätöstä vastaan ole nostettu moitekannetta ja että tupakkalain mukainen kuuleminen on tehty asianmukaisesti.

Viranomainen on tutkinut yhtiön toimittamat asiakirjat huolellisesti ja tehnyt tarpeelliset selvitykset asian ratkaisemiseksi.

Ympäristöterveysyksikön päällikön päätös perustuu tupakkalakiin, jota säädettäessä on otettu huomioon se, että kiellolla puututaan henkilön itsemääräämisoikeuteen, henkilökohtaiseen vapauteen ja yksityiselämän suojaan.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 ja 62 §

Toimivaltaperuste

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt toimivaltansa tupakkalain 79 §:n mukaisten päätösten antamisesta ympäristöterveysyksikön päällikölle.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, täsmennys parveketupakointikiellon hakemukseen, yhtiökokouspäätös, lainvoimaisuustodistus, osake- ja henkilöluettelot, selvitys tilan haltijoiden kuulemiseen käytetystä menettelystä, parveketupakoinnin kieltämistä koskevan kyselyn tulokset, vastineet yhtiön kuulemiseen, asemapiirustus, julkisivu- ja pohjakuvat, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta ja viranomaisen kuulemiseen saapunut vastine.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 11.11.2021, § 229) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 670,91 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille hallintolain 62 §:n mukaisena yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla, koska vastaanottajia on yli 30.

Detta beslut publicerades 25.03.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse ilman saantitodistusta, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
  • vaatimusten perustelut
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
  • selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Jaana Pennanen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 31607

jaana.pennanen@hel.fi

Beslutsfattare

Heidi Öjst
yksikön päällikkö