Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hankinta, arkkitehti- ja pääsuunnittelu, Maatullin peruskoulu

HEL 2021-007273
Ärendet har nyare handläggningar
§ 20

Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto -hankkeen arkkitehti- ja pääsuunnittelun hankinta

Lokalchef

Päätös

Tilapäällikkö

A
päätti hyväksyä Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaamaan arkkitehtikilpailun voittaneen toimiston (Fors Arkitekter).

B
päätti hyväksyä Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston pää- ja arkkitehtisuunnittelun suunnittelupalkkion: 1 300 000 euroa arvonlisäverottomana.

C
päätti hyväksyä tarjouksen liitteenä olleen resurssitaulukon mukaisen kehitysvaiheen palkkion 502.130 €. Kehitysvaiheen palkkio on osa kohdan B kokonaispalkkiota.

D
päätti oikeuttaa Tilat-palvelun hankeyksikön päällikön ja tiimipäällikön allekirjoittamaan hankkeeseen liittyvät sopimukset ja muut velvoitteet.

Päätöksen perustelut

Tiivistelmä

Tapulikaupungin asuinalueelle lähelle Puistolan juna-asemaa on suunnitteilla alueen palvelurakennuksia korvaava uudisrakennus. Tilahankkeiden rakentamisohjelmassa hanke oli ajoitettu toteutettavaksi 2022 -2024 ja sille oli varattu rahoitusta 40 miljoonaa euroa. Uudella koulu- ja päiväkotirakennuksella tulee olemaan merkittävä rooli alueen julkisena palvelurakennuksena. Hankkeella pyritään parantamaan alueen palvelutasoa ja vetovoimaisuutta.

Hankkeesta on järjestetty yleinen, kaksivaiheinen arkkitehtikilpailu, jonka voittivat arkkitehdit Sofia Fors ja Rebecka Blomqvist (Fors Arkitekter).

Yhteistoiminnallisen hankkeen kehitysvaihe käsittää hankesuunnittelun lisäksi yleissuunnitelmien laadinnan eri työvaiheineen aina toteutussuunnitteluun asti. Valittu projektinjohtourakoitsija on mukana kehitystyössä. Suunnittelua edistetään työpajatyöskentelynä erilaisilla suunnittelu- ja projektiryhmäkokoonpanoilla. Suunnittelua johtaa hankkeen ohjausryhmä.

Aiemmin tehdyt päätökset

Rakennetun omaisuuden hallintapalvelun päällikkö on 24.6.2020, § 18 päättänyt Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston yleisen, kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun järjestämisestä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 10.11.2020 § 272 hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen.

Tilapäällikkö on 23.2.2021, § 3 päättänyt arkkitehtuurikilpailun toiseen vaiheeseen valitut ehdotukset.

Tilapäällikkö on 31.3.2021, § 13 päättänyt arkkitehtuurikilpailun voittajan ja palkittujen valitsemisesta.

Kustannukset

Hankkeen kehitysvaiheen kustannukset muodostuvat suunnittelusta ja konsultoinnista. Kehitysvaiheen kustannukset sisältyvät kokonaispalkkioon. Arkkitehti- ja pääsuunnittelun kokonaispalkkion kattosumma oli määritelty arkkitehtikilpailun liiteasiakirjoissa (1.300.000 € ilman arvonlisäveroa).

Rahoitus

Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto kuului kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymän talousarvion talonrakennus-hankkeiden investointiohjelmaan vuosiksi 2020 - 2029. Siinä hankkeelle oli varattu rahoitusta yhteensä 37 miljoonaa euroa. Suunnitteluvaiheen kulut rahoitetaan hankkeelle varatuista määrärahoista.

Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto on syksyllä 2020 siirretty toteutettavaksi vuokrahankkeena. Hankkeen rahoituksesta tulee lopulta vastaamaan kunnallisiin palvelukiinteistöihin sijoittava taho, joka valitaan alueen kaavoituksen, rakennuksen suunnittelun, lupaprosessien ja päätöksenteon edettyä riittävän pitkälle.

Suunnittelu- ja konsulttipalvelujen hankinta

Suunnittelukilpailu käynnistetiin julkaisemalla kilpailuohjelma, joka julkaistiin Euroopan Unionin virallisen lehden täydennysosassa Tenders Electronic Daily:ssä (TED), kilpailun verkkosivuilla sekä SAFA:n kilpailusivuilla. Kilpailussa noudatettiin kilpailuohjelmaa sekä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kilpailusääntöjä. Kilpailuaika oli 26.6.2020 – 15.1.2020. Tulokset julkistettiin 30.3.2021.

Pää- ja arkkitehtisuunnittelun hankinnan perusteena on hankintalain 40 § suorahankinta, kohta 8: palveluhankinta, joka tehdään suunnittelukilpailun perusteella.

Pääsopijapuolena on yleisen, kaksivaiheisen arkkitehtikilpailun voittaja Fors Arkitekter (kilpailuehdotuksen tekijät Sofia Fors ja Rebecka Blomqvist). Alikonsulttina toimii Minna Lukander / Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy vastaten maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista velvollisuuksista Suomessa.

Ennen sopimuksen tekoa tarkistetaan mm. ulkomaisen arkkitehtitoimiston harmaan talouden torjuntaan liittyvät selvitykset ja rikosrekisteriotteet.

Detta beslut publicerades 16.06.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Pekka Löyskä, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 38311

pekka.loyska@hel.fi

Beslutsfattare

Sari Hilden
tilapäällikkö

Bilagor

1. Tarjouslomake
2. Resurssitaulukko

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.