Hankinta, tulkkauspalvelut, kaupunginkanslia

HEL 2021-007378
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 14. / 248 §

Tulkkauspalveluiden hankinnan keskeyttämispäätökseen kohdistuva hankintaoikaisuvaatimus

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Oulan Group Oy ja Youpret Oy -ryhmittymän esittämän tulkkauspalveluiden hankinnan keskeyttämispäätökseen kohdistuvan hankintaoikaisuvaatimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Tulkkauspalveluiden yhteishankinnassa tarjouksen antanut Oulan Group Oy ja Youpret Oy -ryhmittymä on määräajassa esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen. Hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu hankintajohtajan 11.1.2022 § 4 tulkkauspalveluiden yhteishankinnasta tekemään keskeyttämispäätökseen. Hankintaoikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä. Ryhmittymä on valittanut asiasta samoin perustein myös markkinaoikeuteen.

Vantaan kaupunki koordinoi tulkkauspalveluiden ja niihin liittyvien asiantuntijapalveluiden kilpailutuksen Vantaan, Helsingin ja Keravan kaupungin sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lukuun. Kukin edellä mainituista hankintayksiköistä teki oman hankintapäätöksensä.

Helsingin hankintajohtaja teki hankintapäätöksen 3.12.2021 § 80. Päätöksestä vaadittiin hankintaoikaisua ja valitettiin markkinaoikeuteen. Tämän jälkeen Helsingin hankintajohtaja päätti yhteisymmärryksessä muiden hankintayksiköiden kanssa 11.1.2022 § 4 keskeyttää tulkkauspalveluiden hankinnan ja kilpailuttaa hankinnan uudelleen. Päätösote tästä on annettu tiedoksi asianosaisille 12.1.2022.

Tulkkauspalveluiden hankinta on tällä hetkellä järjestetty hankintalain 153 §:n mukaisesti väliaikaisesti Tulka Oy:n kanssa.

Nyt käsiteltävässä hankintaoikaisuvaatimuksessa vaaditaan hankinnan keskeyttämispäätöksen kumoamista ja uuden hankintapäätöksen tekemistä Oulan Group Oy ja Youpret Oy -ryhmittymän aiemmin tekemän hankintaoikaisun mukaisin perustein.

Oikaisuvaatimuksen mukaan hankinnan keskeyttämiselle ei ole ollut hankintalain 125 §:n mukaisia perusteita. Lisäksi esitetään, että hankintayksikkö olisi menetellyt markkinaoikeuden päätöksen MAO:H130/2021 vastaisesti. Markkinaoikeuden päätöksessä hankintayksikköä kiellettiin asiassa käsitellyn suorahankintapäätöksen perusteella tekemästä hankintasopimusta tai panemasta sitä muutoin täytäntöön. Hankintaoikaisuvaatimuksen mukaan hankintayksikkö toimisi vastoin markkinaoikeuden päätöstä, jos se edelleen hankkii tulkkauspalveluita Tulka Oy:ltä.

Hankintayksikkö katsoo kuitenkin, että hankinnan keskeyttämiselle on hankintalain 125 §:n mukaiset todelliset ja perustellut syyt. Kuten keskeytyspäätöksessä todetaan, tulkkauspalvelun käyttöönottoa ja käyttöönottoprosessiin liittyvää työtä, toimenpiteitä ja ajankäyttöä ei ollut tarjouspyyntöasiakirjoissa otettu riittävällä tavalla huomioon. Tarjouspyynnössä pyydettiin muun muassa tuntihintaa kouluttamisen ja kehittämisen lisäpalveluille. Hankintapäätöksen jälkeen ilmeni valitettavasti, että hinnoittelupyynnöissä oli epäselvyyttä palveluiden laajuuden ja resursoinnin määrittelyssä, mikä on johtanut siihen, ettei vertailukelpoisia tarjouksia ole saatu.

Määrittelyjen epäselvyys ja puutteellisuus on muodostanut hankintayksikölle lisäksi riskin palveluiden toimimattomuudesta ja nousevista kustannuksista sopimuskauden aikana. Uudessa hankintamenettelyssä asiakaspalvelulle ja tekniselle tuelle asetetaan tarkempia resursointi- ja saatavuusvaatimuksia, ja muutokset otetaan huomioon hintavertailussa.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan edelleen, että hankintayksikön ESPD-lomakkeeseen liittyvät perustelut ovat olleet jälkijättöisesti keksittyjä. Todetaan, että vaikka alkuperäisestäkin hankintapäätöksestä oli tehty hankintaoikaisuvaatimuksia ja valituksia markkinaoikeuteen, hankintayksikkö ei ole keskeyttänyt hankintaa näissä valituksissa olevilla perusteilla.

Hankintayksikkö toteaa, että alkuperäiseen hankintapäätökseen kohdistuneessa markkinaoikeusvalituksessa vedottiin ESPD-lomakkeen virheellisyyteen, ja tämän havaittuaan hankintayksikkö on todennut tarjouspyynnön olevan myös tältä osin virheellinen. Tarjouspyynnön epäselvyys tai virheellisyys on hankintalain perustelujen mukaan todellinen ja perusteltu syy keskeyttää hankinta.

Keskeytyspäätöksellä ei ole suosittu tai syrjitty mitään tarjoajista, vaan hankinta on keskeytetty pääasiassa siitä syystä, että hankintapäätöksen jälkeen on huomattu, että tarjouspyynnössä ei ole otettu huomioon riittävästi palveluun olennaisesti vaikuttavia seikkoja. Lisäksi hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti ESPD-lomakkeen täyttämisen osalta. Virheet korjataan uudessa hankintamenettelyssä.

Väliaikaista järjestelyä ei ole tehty panemalla oikaisuvaatimuksessa viitattua suorahankintapäätöstä täytäntöön vastoin markkinaoikeuden päätöstä, vaan hankintayksikkö on järjestänyt tulkkauspalveluiden hankinnan väliaikaisella sopimuksella markkinaoikeuskäsittelyn ja uuden kilpailutuksen ajaksi. Hankinnan väliaikainen järjestäminen on välttämätöntä palveluiden lakisääteisyyden vuoksi. Kyseessä on uusi, aiemmista hankintamenettelyistä erillinen menettely, joka on toteutettu hankintalain säännösten mukaisesti.

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta ei ole hallintolain 34 §:n mukaisesti kuultu muita tarjoajia kuulemisen ilmeisen tarpeettomuuden vuoksi.

Hankintayksikkö on noudattanut hankintalaissa hankintamenettelylle asetettuja säännöksiä. Hankintamenettelyssä ei näin ollen ole tapahtunut virhettä lain soveltamisessa eikä asiaan ole tullut sellaista uutta tietoa, joka voisi vaikuttaa päätökseen ja olla perusteena oikaisuun.

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Stäng

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpailuttaminen Hankintajohtaja 14.02.2022 § 13

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että tulkkauspalveluiden yhteishankinta tehdään väliaikaisesti hankintalain 153 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Sopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on väliaikaisjärjestelyn aikana noin 2 750 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen 3.12.2021 tulkkauspalveluiden hankinnasta. Vantaan kaupunki vastasi tarjouskilpailun H014-21/ HEL 2021-007378 teknisestä toteuttamisesta. Hankinnasta on julkaistu 2.10.2021 EU-hankintailmoitus HILMA-portaalissa, Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, sekä Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan sähköisessä TED-portaalissa. Hankinnasta on lisäksi julkaistu HILMA-portaalissa 31.10.2021 korjausilmoitus, jolla hankintayksiköt pidensivät tarjouksen jättämiselle asetettua määräaikaa 12.11.2021 saakka.

Helsingin kaupungin hankintajohtaja on päätöksellään 3.12.2021 § 83 valinnut tulkkauspalveluiden sopimustoimittajiksi osa-alueessa 1 Tultra Oy:n ja osa-alueessa 2 Semantix Finland Oy:n.

Helsingin kaupunki keskeytti edellä mainitun hankinnan, HEL 2021-007378/ H014-21, hankintajohtajan päätöksellä 11.1.2022. Keskeytyspäätöksessä mainituilla perusteilla Helsingin kaupunki on katsonut, että hankinta on ollut tarpeen keskeyttää ja sen kilpailutus aloitettava uudelleen.

Hankintajohtajan päätöksestä 11.1.2022 on tehty valitus markkinaoikeuteen. Hankintalain 153 §:n mukaan hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen ja jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Tätä hankintaa ei voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Hankinnassa on kyse sellaisen palvelun järjestämisestä, jota Helsingin kaupunkikonsernissa tarvitaan koko markkinaoikeuskäsittelyn ajan lakisääteisten viranomaistehtävien hoitamiseen.

Helsingin kaupunki on neuvotellut Túlka Oy:n kanssa tulkkauspalveluiden sopimuksen jatkamisesta ja kaupunki päättää jatkaa sopimusta enintään siihen saakka, kun hankintapäätöstä 11.1.2022 koskeva valitus on markkinaoikeuden ratkaisulla hylätty tai kun mahdollinen virhe hankintamenettelyssä on markkinaoikeuden antaman ratkaisun perusteella korjattu.

Sopimusta Túlka Oy:n kanssa jatketaan, koska sopimustoimittajan vaihtaminen nopealla aikataululla on palvelun vaatimien hallinnollisten toimien vuoksi mahdotonta, ja hankintayksikön on kyettävä tarjoamaan tulkkauspalveluita tilaajilleen ilman palvelukatkoksia ja häiriöitä. Palvelukatkokset ja häiriöt voisivat aiheuttaa viime kädessä tulkattaville mm. turvallisuusriskejä sekä mahdollisesti palvelun tietoturvan vaarantumisen.

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällikkö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle päätöksellään 15.6.2017, 37 §.

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpailuttaminen Hankintajohtaja 11.01.2022 § 4

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpailuttaminen Hankintajohtaja 03.12.2021 § 80

Lisätiedot

Satu Hiltunen, Hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 15289

satu.h.hiltunen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 13.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 09 310 31651

marja.sarmela@hel.fi

Bilagor

1. Oikaisuvaatimus 26.1.2022
2. Oikaisuvaatimus 26.1.2022, liite, valitus markkinaoikeudelle

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.