Toivomusponsi, ympärivuotinen hätämajoitus EU-kansalaisille

HEL 2021-007460
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 12. / 397 §

Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi ympärivuotisesta hätämajoituksesta EU-kansalaisille

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 16.6.2021 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Käsitellessään ympärivuotista hätämajoitusta EU-kansalaisille kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Katju Aron ehdottaman toivomusponnen:

”Selvitetään mahdollisuuksia vahvistaa yhteistyötä kaupungin maahanmuuttajayksikön ja asunnottomia tukevien järjestöjen välillä, jotta oikeudettomassa asemassa Helsingissä oleskelevien EU-kansalaisten terveydellisiä, sosiaalisia ja oikeudellisia tilanteita saataisiin ratkottua aiempaa paremmin heidän työllistymisensä, asumisensa ja tarvittaessa omaehtoisen kotiinpaluunsa mahdollistamiseksi.”

Sosiaali- ja terveystoimialan maahanmuuttoyksikön keskitetyistä paperittomien palveluista käsin tehdään tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudulla toimivien järjestöjen kanssa useissa verkostoissa sekä kehittämishankkeissa. Yhteistyötä tehdään myös yksilöhuollon asiakastyössä, mikäli asiakas antaa siihen suostumuksen.

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö tuottaa hätä- ja tilapäismajoitusta ensisijaisesti Euroopan liikkuvalle romaniväestölle sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämällä järjestöavustuksella. EU-kansalainen, jolla ei ole Suomessa kotikuntaa, saa tarpeeseensa perustuen majoitusta paperittomien hätämajoituksessa, joka on järjestetty ostopalveluna Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:ltä.

Hätämajoituksen palvelutarvetta arvioitaessa etsitään yksilöllisiä ratkaisuja asiakkaan tilanteeseen. Tällöin keskitytään perustarpeiden sekä fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn turvaamiseen. Samalla annetaan tietoa EU-kansalaisen rekisteröinnin edellytyksistä sekä tarvittaessa vapaaehtoisesta paluusta kotimaahan. Työnhakuun ja koulutukseen liittyen EU-kansalaiset voivat rekisteröityä työnhakijoiksi ja saada siten neuvonta- ja ohjauspalveluita.

Asiakastyötä tilapäismajoituksessa ja hätämajoituksessa oleville kehitetään yhteistyössä majoituspalveluita tuottavien tahojen kanssa. Vuoden 2021 lokakuusta alkaen on pilotoitu hätämajoitukseen jalkautuvaa sosiaalityötä. Pilotointia tullaan kehittämään edelleen siten, että jalkautuvaan työhön sosiaalityöntekijän työpariksi tulee terveydenhoitaja.

Molemminpuolinen luottamus, monialainen yhteistyö ja sujuva asiakasohjaus asunnottomien ja paperittomien kanssa työskentelevien järjestöjen kanssa on keskeinen tapa turvata ja kehittää ko. asiakasryhmän palveluita. Tällä hetkellä yhteistyö nähdään riittävänä mutta sen toimivuutta arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti.

Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan lausunto.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Stäng

Detta beslut publicerades 08.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Leena Pellilä, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36134

leena.pellila@hel.fi