Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hankesuunnitelma, Vartiosaari, vesijohdon uusiminen

HEL 2021-007655
Ärendet har nyare handläggningar
§ 22

Vartiosaari, Helsinki, vesijohdon uusimisen hankesuunnitelman hyväksyminen

Lokalchef

Päätös

Tilapäällikkö päätti hyväksyä Helsingin Vartiosaaren vesijohdon uusimisen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäishinta on 742 000 euroa arvonlisäverottomana.

Päätöksen perustelut

Saaren olemassaoleva (kesä-)vesijohtoverkosto on laajentunut hallitsemattomasti, eikä sen käyttäjien todellista vedenkulutusta pystytä enää mittaamaan kaupungin omien rakennusten osalta luotettavasti. Kaupunki on joutunut tähän saakka maksamaan myös saarelaisten , ts. Vartiosaariseuran jäsenten sekä muiden mökkiläisten vedenkulutuksesta.

Nykyisessä putkiverkostossa esiintyy myös jatkuvia vuotoja johtuen puutteellisista suojauksista sekä huollosta. Putkiverkko kulkee nykyisin pääosin maanpäällä ja on siten altis säävaihteluille sekä kuormitukselle.

Eriyttämällä kaupungin oma verkosto Vartiosaariseuran ja mökkiläisten käyttämästä verkostosta, saavutetaan kaupungin omille toimijoille häiriötön talousveden käyttö .

Vedenkulutuksesta aiheutuvat kustannukset kohdentuvat jatkossa ainoastaan Helsingin kaupungin omille toimijoille.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen kustannukset ovat 742 000 euroa arvonlisäverottomana.

Hankkeen rahoitus

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa alakohdalle 8020206 vuodelle 2021 osoitetuilla kohdentamattomilla korjausmäärärahoilla.

Detta beslut publicerades 24.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Jari Kukkonen, lvi-insinööri, puhelin: 09 310 43189

jari.kukkonen@hel.fi

Kari Siren, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 21077

kari.siren@hel.fi

Beslutsfattare

Sari Hilden
tilapäällikkö

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.