Vuokrahyvitys, Malminkartanon harrastushalli, Apollo koulun kannatusyhdistys ry

HEL 2021-007699
Ärendet har nyare handläggningar
§ 8

Vuokran kohtuullistaminen Malminkartanon harrastushalli, Apollon koulun kannatusyhdistys

Områdeschefen

Päätös

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti, että Malminkartanon harrastushallin käyttövuorojen vuokra Apollon koulun kannatus yhdistykselle kohtuullistetaan 17 000 eurosta 5000 euroon / lukukausi.

HL 51 §:n perusteella korjattu päätöksessä lukukausi lukuvuodeksi, 6.7.2021/AE

Vs. läntisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti, että Malminkartanon harrastushallin käyttövuorojen vuokra Apollon koulun kannatus yhdistykselle kohtuullistetaan 17 000 eurosta 5000 euroon / lukuvuosi.

Päätöksen perustelut

Kannatusyhdistyksen ylläpitämä koulu toimii tällä hetkellä väistötiloissa, jossa ei ole sisäliikuntaan soveltuvia tiloja. Tautitilanne on heikentänyt yleisesti nuorten liikuntamahdollisuuksia ja myös aktiivisuutta.
Toimivat sisätilat ovat välttämättömät, että nuorille saadaan järjestettyä monipuolisia liikuntaa.
Kannatusyhdistyksen budjetissa varat riittävät enintään 5000 euron maksuun / lukuvuosi.

Detta beslut publicerades 06.07.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Riitta Jarva, toimistosihteeri, puhelin: 09 310 71253

riitta.jarva@hel.fi

Beslutsfattare

Heidi Hållman
nuorisotyön aluepäällikkö