Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet

HEL 2021-008766
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 576 §

Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2022−2024 laatimisohjeet ja niihin sisältyvät kaupunkitasoisen käyttötalouden kokonaisraamin toimintamenoille, investointiraamin talousarviokohdittain sekä alustavan investointiohjelman vuosille 2022−2031 liitteen 1 mukaisena (Liite 1: Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet).

Lisäksi kaupunginhallitus lähettää laatimisohjeet lauta- ja johtokunnille noudatettaviksi talousarvioehdotusten valmistelussa. Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioehdotuksensa 22.9.2021 mennessä.

Hyväksyessään talousarvioehdotuksen vuoden 2022 raamin ja laatimisohjeet kaupunginhallitus kehotti lauta- ja johtokuntia valmistelemaan talousarvioehdotuksensa seuraavin periaattein:

Talousarvioehdotuksen laatimisohjeet ja raami perustuvat yleiseen talouskehitykseen ja talouden ja toiminnan suunnittelussa tunnistettuihin näkymiin tulojen ja menojen osalta.

Helsinki toteuttaa vastuutaan julkisen talouden kestävyyden turvaamisessa hillitsemällä toimintamenojen kasvua tuottamalla palvelut tehokkaasti asiakastarpeisiin vastaten. Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raami perustuu toimintamenojen maltilliseen kasvuun ja kokonaisinvestointien rahoituksellisesti kestävään tasoon toiminnan ja investointien rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta.

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raami perustuu siihen, että vuosina 2022-2025 tulos- ja rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirta voi olla alijäämäinen enintään julkisen talouden suunnitelmassa ja kuntatalousohjelmassa paikallishallinnolle asetetun alijäämätavoitteen verran eli -0,5 % BKT:sta.

Raamin lähtökohtina ovat valtuustokausilla 2013-2017 sekä 2017-2021 toteutettujen kaupunkistrategioiden taloustavoitteiden mukaisesti käyttötalousmenoja mitoittava tavoite ja investointitason mitoittaminen rahoituksellisesti kestävälle tasolle. Lautakunnat valmistelevat vuoden 2022 talousarvioehdotuksensa raamin ja toimintaympäristön strategian muutosanalyysin pohjalta.

Kaupunkitasoisen käyttötalouden toimintamenojen kokonaisraamin määrittää väestönkasvuun, kustannustason nousuun ja tuottavuuden parantamiseen perustuva laskelma.

Lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotuksille ei osoiteta toimialakohtaista raamia, mutta talousarvioehdotusten yhteensovitus tehdään kaupunkitasoisen kokonaisraamin puitteissa. Toimintamenojen kasvua kohdennetaan erityisesti peruspalveluihin, joissa väestönkasvu suorimmin lisää kustannuksia.

Ikäryhmäkohtaisiin väestömääriin sidonnaiset menot muodostavat noin kaksi kolmasosaa kaupungin toimintamenoista, mikä tarkoittaa vastaavaa painotusta kaupunkitasoisen toimintamenojen kasvun kohdentamisessa ikäryhmäkohtaiset väestöennusteet huomioon ottaen.

Lisäksi vuoden 2022 talousarvion valmistelussa toimintamenojen kasvun kohdentamisessa huomioidaan lisäksi toiminnot, joihin kohdistuu koronaepidemian seurauksena erityisiä kustannuspaineita vuonna 2022.

Lauta- ja johtokuntien tulee talousarvioehdotuksissaan kiinnittää huomiota tulojen kerryttämiseen suhteessa menojen kasvuun.

Lauta- ja johtokuntien tulee sisällyttää talousarvioehdotukseen asiakas- ja suoritemäärien kehitys eriteltynä väestönkasvuun ja muihin tekijöihin vuosina 2020−2024. Talousarvioehdotuksiin tulee sisällyttää palveluiden yksikkökustannukset tilinpäätöksen 2020 mukaisena sekä niiden kehitys vuosina 2021−2024 sekä niiden lisäksi tuottavuuskehitys.

Talousarvioehdotuksiin sisältyvää investointiohjelmaa laadittaessa on priorisoitava lakisääteisten palvelutarpeiden ja kokonaistaloudellisen omaisuuden hallinnan hankkeita sekä asuntotuotantotavoitteen (8 000 asuntoa) ja kaupunkiuudistuksen toteuttamista edistäviä hankkeita. Hankkeet tulee ohjelmoida toteutettavaksi oikea-aikaisesti siten, että kaupungin eri tavoitteiden tasapainoinen toteuttaminen on mahdollista.

Samalla kaupunginhallitus totesi, että käyttötalousraamia tarkistetaan kaupunkistrategian hyväksymisen jälkeen strategian talouskirjausten mukaiseksi.

Keskipitkän aikavälin investointisuunnitelma tarkentuu uuden kaupunkistrategian myötä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisätään päätösehdotuksen loppuun:

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että käyttötalousraamia tarkistetaan kaupunkistrategian hyväksymisen jälkeen strategian talouskirjausten mukaiseksi.

Keskipitkän aikavälin investointisuunnitelma tarkentuu uuden kaupunkistrategian myötä.

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2022−2024 laatimisohjeet ja niihin sisältyvät kaupunkitasoisen käyttötalouden kokonaisraamin toimintamenoille, investointiraamin talousarviokohdittain sekä alustavan investointiohjelman vuosille 2022−2031 liitteen 1 mukaisena (Liite 1: Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet).

Lisäksi kaupunginhallitus lähettää laatimisohjeet lauta- ja johtokunnille noudatettaviksi talousarvioehdotusten valmistelussa. Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioehdotuksensa 22.9.2021 mennessä.

Hyväksyessään talousarvioehdotuksen vuoden 2022 raamin ja laatimisohjeet kaupunginhallitus kehottaa lauta- ja johtokuntia valmistelemaan talousarvioehdotuksensa seuraavin periaattein:

Talousarvioehdotuksen laatimisohjeet ja raami perustuvat yleiseen talouskehitykseen ja talouden ja toiminnan suunnittelussa tunnistettuihin näkymiin tulojen ja menojen osalta.

Helsinki toteuttaa vastuutaan julkisen talouden kestävyyden turvaamisessa hillitsemällä toimintamenojen kasvua tuottamalla palvelut tehokkaasti asiakastarpeisiin vastaten. Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raami perustuu toimintamenojen maltilliseen kasvuun ja kokonaisinvestointien rahoituksellisesti kestävään tasoon toiminnan ja investointien rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta.

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raami perustuu siihen, että vuosina 2022-2025 tulos- ja rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirta voi olla alijäämäinen enintään julkisen talouden suunnitelmassa ja kuntatalousohjelmassa paikallishallinnolle asetetun alijäämätavoitteen verran eli -0,5 % BKT:sta.

Raamin lähtökohtina ovat valtuustokausilla 2013-2017 sekä 2017-2021 toteutettujen kaupunkistrategioiden taloustavoitteiden mukaisesti käyttötalousmenoja mitoittava tavoite ja investointitason mitoittaminen rahoituksellisesti kestävälle tasolle. Lautakunnat valmistelevat vuoden 2022 talousarvioehdotuksensa raamin ja toimintaympäristön strategian muutosanalyysin pohjalta.

Kaupunkitasoisen käyttötalouden toimintamenojen kokonaisraamin määrittää väestönkasvuun, kustannustason nousuun ja tuottavuuden parantamiseen perustuva laskelma.

Lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotuksille ei osoiteta toimialakohtaista raamia, mutta talousarvioehdotusten yhteensovitus tehdään kaupunkitasoisen kokonaisraamin puitteissa. Toimintamenojen kasvua kohdennetaan erityisesti peruspalveluihin, joissa väestönkasvu suorimmin lisää kustannuksia.

Ikäryhmäkohtaisiin väestömääriin sidonnaiset menot muodostavat noin kaksi kolmasosaa kaupungin toimintamenoista, mikä tarkoittaa vastaavaa painotusta kaupunkitasoisen toimintamenojen kasvun kohdentamisessa ikäryhmäkohtaiset väestöennusteet huomioon ottaen.

Lisäksi vuoden 2022 talousarvion valmistelussa toimintamenojen kasvun kohdentamisessa huomioidaan lisäksi toiminnot, joihin kohdistuu koronaepidemian seurauksena erityisiä kustannuspaineita vuonna 2022.

Lauta- ja johtokuntien tulee talousarvioehdotuksissaan kiinnittää huomiota tulojen kerryttämiseen suhteessa menojen kasvuun.

Lauta- ja johtokuntien tulee sisällyttää talousarvioehdotukseen asiakas- ja suoritemäärien kehitys eriteltynä väestönkasvuun ja muihin tekijöihin vuosina 2020−2024. Talousarvioehdotuksiin tulee sisällyttää palveluiden yksikkökustannukset tilinpäätöksen 2020 mukaisena sekä niiden kehitys vuosina 2021−2024 sekä niiden lisäksi tuottavuuskehitys.

Talousarvioehdotuksiin sisältyvää investointiohjelmaa laadittaessa on priorisoitava lakisääteisten palvelutarpeiden ja kokonaistaloudellisen omaisuuden hallinnan hankkeita sekä asuntotuotantotavoitteen (8 000 asuntoa) ja kaupunkiuudistuksen toteuttamista edistäviä hankkeita. Hankkeet tulee ohjelmoida toteutettavaksi oikea-aikaisesti siten, että kaupungin eri tavoitteiden tasapainoinen toteuttaminen on mahdollista.

Stäng

Vuoden 2022 talousarvion ja raamiin ja laatimisohjeisiin sisältyvän kaupunkitasoisen käyttötalouden toimintamenojen kokonaisraamin, talousarviokohdittaisen investointiraamin sekä alustavan investointiohjelman vuosille 2022−2031 perustelut on esitetty liitteenä olevassa asiakirjassa (Liite 1: Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet)

Laatimisohjeissa esitetään tulos- ja rahoituslaskelman muodossa talouden toteumatilanteeseen ja ennusteisiin perustuva arvio kaupungin talouden kehityksestä vuosina 2021−2025 sekä ennuste keskeisten talouden tunnuslukujen kehityksestä. Kaupungin taloustilanteeseen ja tunnuslukuihin sekä kaupunkistrategian taloustavoitteisiin perustuen annetaan euromääräinen raami vuodelle 2022 kaupunkitasolla käyttötalousmenoille sekä kaupunkitasolla ja talousarviokohdittain investoinneille.

Laatimisohjeisiin sisältyvässä tulos- ja rahoituslaskemassa on vuoden 2021 osalta esitetty tunnusluvut vuoden 2021 ensimmäisen tilinpäätösennusteen pohjalta kuitenkin huomioiden vuoden 2021 välitilinpäätöksen toteuma per 30.6, heinäkuun verotilitystiedot sekä viimeisimmät tiedot kaupungin antolainauksen näkymistä. Seuraava koko vuotta koskeva tilinpäätösennuste 2/2021 valmistuu elokuun lopulla.

Vuoden 2022 talousarvion valmisteluaikataulu on merkitty tiedoksi kaupunginhallituksessa 3.5.2021. Valmisteluaikatauluun liittyen valtuustokauden aloittamisen siirtyminen kesäkuusta elokuuhun aiheuttaa kaupunkistrategian ja talousarvion valmistelulle ja yhteensovittamiselle aiempaa tiiviimmän aikataulun. Kaupungin strategiatyön vakiintunut käytäntö on ollut, että valtuusto päättää kaupunkistrategian valtuustokauden alussa. Jotta valtuuston kaupunkistrategialla olisi vaikutusta jo vuoden 2022 talousarvioon, tulisi kaupunkistrategiasta päättää kaupunginvaltuustossa riittävän ajoissa ennen vuoden 2022 kaupungin talousarvioehdotuksen esittelyä kaupunginhallitukselle. Valtuuston strategiatyölle on valmisteltu aikataululuonnos, jonka pohjalta on mahdollista yhteen sovittaa kaupunkistrategiassa päätettyjä linjauksia kaupungin talousarvioehdotukseen.

Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioehdotuksensa 22.9.2021 mennessä.

Vuoden 2022 talousarvion ja raamin ja laatimisohjeiden tausta

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja turvaavat edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen. Talousarvio ja -suunnitelma on kaupunkistrategian toteuttamisen ja seurannan keskeisin väline.

Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää vuosittain talousarvion laatimisohjeista ja noudattamisohjeista. Talousarvion laatimisohjeissa annetaan toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille ohjeet talousarvion ja -suunnitelman laatimiseksi. Laatimisohjeiden käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitus voi hyväksyä talousarvion valmistelutyötä ohjaavia kannanottoja. Hallintosäännön mukaan investointitarkastelu laaditaan kymmeneksi vuodeksi.

Pormestari otti 6.8.2021 (§ 73) esittelyynsä talousarvio ja -suunnitelmaa sekä veroja koskevan päätöksenteon valtuustokaudella 2021-2025 (vuoden 2022 talousarviovalmistelusta alkaen).

Stäng

Kaupunginhallitus 16.08.2021 § 570

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli rahoitusjohtaja Tuula Saxholm.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot

Jenni Torkkola, Erityissuunnittelija, puhelin: 040 729 1117

jenni.torkkola@hel.fi

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 06.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

pormestari
Juhana Vartiainen

Mer information fås av

Jenni Torkkola, Erityissuunnittelija, puhelin: 040 729 1117

jenni.torkkola@hel.fi

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36567

ari.hietamaki@hel.fi