Asemakaavan muutos nro 12776, Konala, Kyttäläntie 8, Ajomiehentie 13, Lehto Asunnot Oy

HEL 2021-008999
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 12. / 74 §

Detaljplaneändring för Skyttasvägen 8 och Körkarlsvägen 13 i Kånala (nr 12776)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomterna 1 och 2 och gatuområdet i kvarteret 32037 i 32 stadsdelen (Kånala) enligt ritning nr 12776, daterad 6.9.2022, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen gäller ett kvartersområde för byggnader för verksamhetslokaler i mellersta Kånala, i omedelbar närheten av köpcentret Ristikko. Detaljplanelösningen gör det möjligt att ändra området till ett område för boende. Affärslokaler anvisas på centrala platser i bostadshusens markplansvåningar. En del av gatuområdet vid Kånalavägen ändras till tomtmark. I detaljplanelösningen förutsätts att de byggnader som finns på området rivs.

Avsikten är att göra området till ett trivsamt närcentrum där närservice och boende är naturligt anpassade till varandra. Särskilt avseende har fästs vid att bygga i fotgängarens skala och att det finns aktiviteter i bostadsvåningarna på marknivå. Områdets läge i omedelbar närhet av Kånalas kommersiella centrum erbjuder en lysande utgångspunkt för att utveckla området till ett närcentrum med blandade funktioner.

Detaljplanelösningen gör det möjligt för ca 200 nya invånare att flytta till området. Tomtens exploateringstal är e=1,8.

Detaljplanelösningen baserar sig på en trafikplan (ritning nr 7016) som utarbetades i sambanden med detaljplaneändringen för Kånalagränden. Syftet med trafikplanen i fråga är att ändra Kånalavägens gatuområde till mer urbant och tätare än i nuläget. Det viktigaste i utvecklingen av Kånalavägen är att området är tryggt för fotgängare, trafikarrangemangen är tydliga, gaturummet är trivsamt och att det är lätta att uträtta ärenden där. Genom att göra funktionerna vid Kånalavägens gatuområde tätare är det möjligt att ändra en del av gatuområdet till tomtmark.

Beslut som detaljplanlösningen bygger på

I Generalplan 2016 för Helsingfors är det frågan om ett närcentrum med beteckningen C3. Enligt den underjordiska generalplanen 2021 för Helsingfors finns det inga underjordiska reserveringar i området. Den nu utarbetade detaljplanelösningen stämmer överens med de ovannämnda generalplanerna.

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål genom att göra stadsstrukturen tätare och mångsidigare.

Områdets förutsättningar och nuläge

I området finns nu två småindustrihus. Vid Körkarlsvägen 13 finns en lagerbyggnad (fastställdes 1957) och vid Skyttasvägen 8 finns en produktionsbyggnad för industri (fastställdes 1969). De befintliga byggnaderna är anspråkslösa till sin storlek i förhållande till läget. Utöver byggnaderna är området främst asfalterat inklusive parkeringsfält och farleder. Kånalavägens gatuområde är landsvägsliknande till sina dimensioner och sin karaktär.

För området gäller två detaljplaner: Detaljplan nr 11558 från 2007 och nr 5151 från 1962. I detaljplan nr 5151 har området betecknats som ett gatuområde och i detaljplan nr 11558 har området anvisats som ett kvartersområde för verksamhetslokaler. Områdets byggrätt har antecknats i den gällande detaljplanen med exploateringstalet e=1,0. Byggnaderna får ha högst fyra våningar.

Kvartersområdena är privatägda. Planen har utarbetats på ansökan och innehållet har förhandlats fram med den sökande.

Kostnader för detaljplanelösningen

Genomförandet av detaljplanelösningen medför inga kostnader för staden. Detaljplanelösningen höjer områdets värde avsevärt. Till följd av detaljplaneändringen har man ingått markanvändningsavtal och föravtal om fastighetsköp som godkänts på stadens vägnar genom tomtchefens beslut 30.12.2022 (§ 72). Avtalet undertecknades 31.1.2023.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

Den bifogade rapporten om växelverkan innehåller sammandrag av de ställningstaganden från myndigheter och åsikter från intressenter som kommit in under beredningen av detaljplanen, samt bemötandena till påpekandena i dessa.

Myndighetssamarbete

Under beredningen av detaljplanelösningen har man samarbetat förutom inom stadsmiljösektorn också med följande parter:

 • Helen Ab
 • Helen Elnät Ab
 • samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)
 • samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) vattenförsörjning

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) framförde i sitt ställningstagande att områdets vattenledningar är färdigbyggda och att detaljplaneändringen inte förutsätter någon utbyggnad av vattenförsörjningen. Räddningsverket konstaterade i sitt ställningstagande att en brandteknisk plan ska utarbetas för nybyggnaderna i bygglovsfasen.

Åsikter

Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning och om beredningsmaterialet gällde eventuell flyttning av datakommunikationskablar i området, stora glasfönster i nybyggnader, att gårdsområden/parkområden är små eller saknas, den högsta byggnadsdelens läge samt nybyggandets volym och de planerade nybyggnadernas färgvärld och allmänna uttryck. Dessutom riktades åsikter mot trafikarrangemangen i området såsom antalet platser för ärendeparkering, busshållplatsens läge, trottoarens säkerhet och korsningens funktionalitet.

Åsikterna har beaktats i planläggningen så att man undviker användning av klara/genomskinliga glasräcken för att minska risken för fåglar att kollidera. Åsikten gällande datakommunikationskablarna har förmedlats vidare för kännedom till den som söker detaljplaneändring och entreprenören för området. Innehållet i ställningstagandet har lagts till i punkten om detaljplaneändringens beskrivning, samhällsteknisk försörjning (asemakaavan kuvaus, yhdyskuntatekninen huolto) i detaljplanebeskrivningen.

Det kom in 6 skriftliga åsikter.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt (MBL 65 §)

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 2.5–31.5.2022, vilket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen. Ett brev om att detaljplaneförslaget hålls framlagt skickades till en markägare/markinnehavare bosatt i en annan kommun.

Inga anmärkningar gjordes mot förslaget.

Helen Elnät Ab, HRT och HRM gav myndighetsutlåtande om förslaget till detaljförslaget.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget varit offentligt framlagt

I detaljplanekartans bestämmelser och i det övriga materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

De ändringar som gjorts efter det offentliga framläggandet har diskuterats med berörda parter. De vars intresse ändringarna gäller har blivit separat hörda per e-post.

Närmare motivering

Konsekvenserna av och den närmare motiveringen till detaljplanen framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Stäng

Kaupunginhallitus 06.03.2023 § 149

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 32. kaupunginosan (Konala) korttelin 32037 tonttien 1 ja 2 sekä katualueen asemakaavan muutoksen 6.9.2022 päivätyn piirustuksen nro 12776 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.09.2022 § 452

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle

 • 6.9.2022 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12776 (liite nro 3) hyväksymistä. Asemakaava koskee 32. kaupunginosan (Konala) korttelin 32037 tontteja 1 ja 2 sekä katualuetta.

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
 
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:
  • Lehto Asunnot Oy: 8 000 euroa
Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Minna Koskinen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Minna Koskinen, arkkitehti, puhelin: 310 37469

minna.koskinen@hel.fi

Eeva Väistö, liikenneinsinööri (liikenne), puhelin: 310 37353

eeva.vaisto@hel.fi

Kati Immonen, tiimipäällikkö (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37254

kati.immonen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 13.01.2022 § 4

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12776 pohjakartan kaupunginosassa 32 Konala. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12776
Kaupunginosa: 32 Konala
Kartoituksen työnumero: 54/2021
Pohjakartta valmistunut: 11.1.2022
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Kari Rajala, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 31031976

kari.rajala@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 29.03.2023

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 24.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Sörnäsgatan 1
 
00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi