Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettaja (perusopetuksen lisäopetus), työavain KASKO-03-192-21

HEL 2021-009364
Ärendet har nyare handläggningar
§ 6

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tunti-opettaja (perusopetuksen lisäopetus), työavain KASKO-03-192-21

Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-5

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita perusopetuksen lisäopetuksen tuntiopettajan määräaikaiseen virkaan **********

Virantoimitus alkaa 9.8.2021 ja päättyy 31.7.2022.

Virkaan valituille määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Rekrytointiprosessissa hyödynnettiin anonyymin rekrytoinnin menetelmää. Anonyymissa rekrytoinnissa työhakemuksista piilotetaan näkyvistä kaikki henkilöön viittaava tieto kuten hakijan nimi, syntymäaika, sukupuoli, osoite ja äidinkieli. Valinnat työhaastatteluun kutsuttavista tehdään hakijan hakemuksessaan ilmoittaman osaamisen, koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Haastattelukutsujen lähettämisen jälkeen henkilöön viittaavat tiedot tulevat näkyviin rekrytoivalle esihenkilölle.

Päätöksen perustelut

Perusopetuksen lisäopetuksen tuntiopettajan määräaikainen virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 23.6.2021–23.7.2021 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Tehtävän ensimmäinen sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 2, 3, 4 tai 5.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaisesti voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä ovat perusopetuksen lisäopetuksen tuntiopettajan tehtävät.

Kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaan.

Tehtävään kuuluvat perusopetuksen lisäopetuksen opettajan opetus- ja ohjaustehtävät. Toteutustapa on oppijalähtöinen ja kokonaisvaltainen. Opettajan tehtäviin kuuluu yhteistyö keskeisten sidosryhmien kanssa sekä oppilaitoksen sisällä, että ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Tehtävään voidaan sisällyttää myös erityisvastuita koulutuksen kehittämiseen tai koulutusten toteutuksiin liittyen. Tehtävässä tehdään tiivistä yhteistyötä muiden tutkintoa edeltävien koulutusten ja palveluiden sekä ammatillisen tutkintokoulutuksen kanssa.

Lisäksi tehtävässä edellytetään vahvaa näyttöä monipuolisesta pedagogisesta osaamisesta vastaavissa tehtävissä ja kohderyhmässä sekä kokemusta peruskoulun useimpien aineiden opettamisesta. Tehtävässä kohdataan opiskelijat ja kollegat arvostavasti. Opettajalta odotetaan näyttöä tuloksellisesta opetuksen kehittämisestä, monipuolisista opetusmenetelmistä sekä digitaalisuuden hyödyntämisestä opetuksessa.

Hakuilmoituksessa eduksi luettiin Wilma-osaaminen.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti viisitoista (15) hakijaa, joista vaadittu kelpoisuus on 10 hakijalla. Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin 10 hakijaa. Videohaastattelujen jälkeen Teams-ryhmähaastatteluun kutsuttiin 7 hakijaa, joista 2 veti hakemuksensa pois. Ryhmähaastattelu toteutettiin 4.8.2021, haastattelijoina toimivat koulutuspäälliköt Elina Tirinen, Jukka Pitkänen, Jussi Virtanen ja Reetta Montonen.

**********

**********

**********

**********

**********

Kaikilla haastatelluilla on tehtävässä edellytettyä kokemusta yläkouluikäisten oppijoiden ohjaustehtävissä toimimisesta.

Perusopetuksen lisäopetuksen opettajan tehtävässä korostuu perusopetuksen ainesisällön opetus sekä opetuksen toteuttaminen toiminnallisesti ja opiskelijoita osallistavasti heidän erilaiset oppimisvalmiutensa huomioiden. Keskeistä on myös oppijoiden kohtaaminen arvostavasti. Stadin AO:n tiimiopettajuuden toimintamallissa korostuu myös tiimityötaidot ja yhteisopettajuuden toteuttaminen mm. erityisopettajan ja suomi toisena kielenä opettajan kanssa.

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset määräaikaisen viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 25.08.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Elina Tirinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 89266

elina.tirinen@hel.fi

Beslutsfattare

Elina Tirinen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-5