Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Vuokraus, tilat, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Sylvesterintie 10, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-009545
Ärendet har nyare handläggningar
§ 52

Vuokraus, tilat, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Sylvesterintie 10, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata tiloja toistaiseksi 1.8.2021 alkaen Helsingin Diakonissalaitoksen säätiöltä osoitteesta Sylvesterintie 10 ja edelleen vuokrata tilat Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetuksen lisätilaksi seuraavasti:

Sophie Mannerheimin koululle lisätilaksi huoneistoalaltaan 28 m² suuruisen tilan toistaiseksi siten, että uusi koko tilan huoneistoala on yhteensä 111 m2 ja tämän arvonlisäveroton kokonaisvuokra on 2 564,70 euroa/kk eli 23,11 euroa/m²/kk. Kokonaisvuokra sisältää siivouksen 600 euroa/kk. Kokonaisvuokraan lisätään kaupunkiympäristön hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Sopimuksessa noudatetaan Kaupunkiympäristön ja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön kanssa sovittuja vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa. Muut mahdolliset ylläpitoasiat veloitetaan Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta käyttäjäpalveluna.

Samassa yhteydessä päätetään vanha Sylvesterintien vuokrasopimus 211022871 päättyväksi 31.7.2021 ja tehdään mahdolliset hyvitykset laskutukseen.

Päätöksen perustelut

Diakonissalaitoksen Sylvesterintiellä/ Helsingin Pitäjänmäessä käynnistettiin syksyllä 2021 uusi 7-paikkainen intensiivihoitoyksikkö/perusopetusikäiset lapset ja nuoret. Sylvesterintiellä sijaitsevat myös nykyiset intensiivihoitoyksiköt Kuusikko ja Sylvesteri, nuorten intensiivihoitoyksikkö Nuotti sekä intensiivihoidon jatkohoitoyksikkö Alatalo. Näiden osastojen joidenkin erityisen vaikeasti oirehtivien erityisen tuen oppilaiden koulujärjestelyiden tarpeeseen perustettiin syksyllä 2019 osastojen välittömään läheisyyteen Sylvesterintielle Sophie Mannerheimin koulun koulukuntouttava luokka (12 oppilasta).

Sophie Mannerheimin koulun osalta tämä tarkoitti, että Sylvesterintien toimipisteen koulukuntouttavan luokan (1.-9.lk) oppilasmäärä nousi 2-3 oppilaalla. Oppilaita oli em. toimipisteessä aikaisemmin 12 ja tiloissa työskentelee kolme koulun aikuista sekä osastoilta tuleva kouluvastaava. Oppilaat ovat vaativan erityisen tuen oppilaita, joilla on moninaisia tunnesäätelyn ja käyttäytymisen pulmia, joka tarkoittaa toimipisteen arjen kannalta, että oppilaiden käyttäytymistä joudutaan rajaamaan kiinnipitämällä tai ohjaamalla heidät rauhoittumaan toiseen tilaan.

Toimipisteen aikaisemmat tilat olivat toiminnan kannalta liian pienet, joten tilaa tarvittiin lisää.

Detta beslut publicerades 30.08.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Beslutsfattare

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö