Ehdokkaan nimeäminen, tilintarkastaja, perustettava kaupunkiliikenneyhtiö

HEL 2021-009640
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 79 §

Tilintarkastajaehdokkaan nimeäminen kaupunkikonserniin perustettavalle kaupunkiliikenneyhtiölle

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti nimetä ehdolle perustettavan kaupunkiliikenneyhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Jorma Nurkkala). Tilintarkastaja nimetään vuonna 2021 perustettavalle yhtiölle ensimmäiselle tilikaudelle, joka päättyy 31.12.2021. Tämän lisäksi tilintarkastaja nimetään tilikausille 2022-2023. Tilintarkastuspalvelun arvo tilivuoden 2021 osalta on 5 200 euroa (alv 0) ja tilikausien 2022-2023 osalta 31 720 euroa (alv 0) tilikautta kohden.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liikenneliikelaitoksen toiminnan siirtämisen metron infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyviä toimintoja lukuun ottamatta liikelaitoksen toimintaa välittömästi jatkamaan perustettavalle kaupunkiliikenneyhtiölle. Lisäksi edellytyksenä on, että kaupunginhallitus perustaa yhtiön jatkamaan liikelaitoksen toimintaa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Liikenneliikelaitos (HKL) vastaa muun muassa pääkaupunkiseudun metron, Helsingin kantakaupungin raitiovaunujen ja Suomenlinnan lautan liikennöinnistä sekä Helsingin kaupunkipyöräpalvelun tuottamisesta. Vireillä olevan yhtiöittämisen lähtökohtana on luoda toimintamalli, joka mahdollistaa ja tukee tulevia seudullisia ratkaisuja joukko- ja raideliikenteessä. Yhtiön osakkaina voivat tulevaisuudessa olla Helsingin ja Vantaan lisäksi Espoo ja muut Helsingin seudun kunnat, joilla on yhtymäkohtia seudulliseen raitioliikenteeseen.

HKL:n yhtiöittämisessä perustetaan kaupunkiliikenneyhtiö, jonne siirtyvään liiketoimintakokonaisuuteen kuuluu liikelaitoksen koko nykyinen toiminta kaikkine toimintaan liittyvine sopimuksineen ja omaisuuserineen pois lukien metroon liittyvät infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyvät toiminnot, jotka jäävät vielä toistaiseksi liikelaitokselle. Metroliiketoimintaan liittyvät osat on tarkoitus siirtää metron automatisointiin liittyen Siemens-konsernin kanssa vireillä olevan oikeudenkäynnin päätyttyä myöhemmin erikseen kaupunkiliikenneyhtiöön.

Kaupunkiliikenneyhtiön tarkoituksena on tuottaa ja kehittää HSL:n ja omistajakuntien asettamien tavoitteiden mukaisesti kestävän liikkumisen palveluja, kuten metro-, raitio- ja lauttaliikenteen sekä kaupunkipyöräilyn palveluja. Yhtiö myös rakennuttaa, hoitaa, ylläpitää, valvoo, vuokraa ja kehittää joukkoliikenteen infrastruktuuria ja siihen liittyviä tiloja ja toimintoja sekä tarjoaa näihin liittyviä palveluja. Yhtiö ei liiketoiminnassaan tavoittele voiton tuottamista.

Perustettaessa yhtiö toimii yhtenä kokonaisuutena, mutta yhtiö on varauduttu muuttamaan konsernirakenteiseksi siinä vaiheessa, kun muiden omistajien (ensi vaiheessa Vantaa) omistusosuus kasvaa niiden tehdessä sitovia päätöksiä kaupunkiraideliikennehankkeistaan ja alkaessaan toteuttaa niitä.

Syys-lokakuussa 2021 on tarkoitus perustaa osakeyhtiö, joka huolehtii yhtiön toiminnan käynnistämiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä ja niihin liittyvistä sitoumuksista. Helsinki omistaa yhtiön perustamishetkellä kaupunkiliikenneyhtiön koko osakekannan (100 %) ja Vantaan kaupunki tulee yhtiön vähemmistöomistajaksi erillisen osakeannin myötä arviolta joulukuussa 2021. Yhtiöittämissuunnitelman mukaan perustettava yhtiö aloittaisi täysipainoisesti toimintansa 1.1.2022.

Yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastajan normaali toimikausi on kaksi vuotta. Tilintarkastaja nimetään vuonna 2021 perustettavalle yhtiölle ensimmäiselle tilikaudelle, joka päättyy 31.12.2021. Tämän lisäksi tilintarkastaja nimetään tilikausille 2022-2023.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) tilintarkastajana on kaupungin voimassa olevan tilintarkastussopimuksen mukaisesti toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Kaupunkiliikenneyhtiölle nyt hankittava lakisääteinen tilintarkastuspalvelu ei ole hankintalain alainen, joten palvelun jatkuvuuden turvaamiseksi tarjous on pyydetty KPMG Oy Ab:ltä. Päävastuulliseksi tilintarkastajaksi on esitetty KHT, JHT Jorma Nurkkalaa. KPMG Oy Ab on tarjonnut tilintarkastuspalvelua tilivuodelle 2021 arvonlisäverottomaan enimmäishintaan 5 200 euroa sekä tilikausille 2022-2023 arvonlisäverottomaan hintaan 31 720 euroa tilikautta kohden. Tarjouksesta laskettu tilintarkastuksen päivähinta vastaa KPMG Oy Ab:n kanssa solmitun ja voimassa olevan konserniyhteisöjen tilintarkastussopimuksen hintatasoa. Tilintarkastuspalveluun liittyvästä hankinnasta laaditaan sopimus, joka vastaa sisällöltään tällä hetkellä voimassa olevaa sopimusta konserniyhteisöjen tilintarkastuspalvelujen suorittamisesta.

Stäng

Detta beslut publicerades 28.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi