Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, perusopetuksen sitouttavan kouluyhteisötyön vaiheen 2 pilotointi 2022-2023, OKM

HEL 2021-009839
Ärendet har nyare handläggningar
§ 113

Erityisavustus sitouttavan kouluyhteisötyön 2. vaiheen kehittämiseen vuosille 2022-2023

Direktören för grundläggande utbildning

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää erityisavustusta sitouttavan kouluyhteisötyön toisen vaiheen kehittämiseen vuosille 2022-2023 yhteensä 500 000 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 625 000 euroa, josta omavastuun osuus on 20% eli 125 000 euroa. Omavastuuosuus katetaan palvelukokonaisuuksien ja kehittämispalveluiden määrärahoista. Hakuilmoitus ja hakemus liitteenä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa hankkeen projektipäällikkö Sini Enqvistin toimimaan asiointiroolissa edellä mainitun erityisavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtion erityisavustushaun perusopetuksen sitouttavan kouluyhteisötyön toisen vaiheen pilotointiin vuosille 2022- 2023. Myönnettävä erityisavustus on yhteensä 5,6 miljoonaa euroa.

Sitouttavan kouluyhteisötyön hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen malli, jolla ennaltaehkäistään ja vähennetään koulupoissaoloja sekä tuetaan oppilaiden kiinnittymistä kouluun. Toimintamallin tavoitteena on tukea oppilaita, koteja sekä koulujen henkilökuntaa koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön sitouttavissa sekä poissaolojen vaikutuksia ennaltaehkäisevissä ja niiden vaikutuksia korjaavissa käytänteissä. Mallia kehitetään pilottihankkeissa ja toimintamalli vakiinnutetaan valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.

Tavoitteena on Helsingissä kehittää kaupunkitasoisesti koulujen poissaoloja ennaltaehkäiseviä ja kouluun kiinnittymisen keinoja sekä vähentää ongelmallisten poissaolojen määrää. Kehittämisessä hyödynnetään käytössä olevia välineitä ja valmiita mallinnuksia, kuten pedagogista tietojohtamisen alustaa, poissaoloihin puuttumisen portaita sekä poissaoloihin puuttumisen käsikirjaa. Kehittämisessä edistetään myös kiusaamisen vastaisen ohjelman toimenpiteiden toteutumista sekä tunne- ja vuorovaikutustaito-ohjelmien systemaattista käyttöönottoa.

Detta beslut publicerades 04.10.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Sini Enqvist, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 22432

sini.enqvist@hel.fi

Beslutsfattare

Outi Salo
perusopetusjohtaja