Tupakointikielto, Luutnantinpolku 6, Asunto Oy Helsingin Luutnantti

HEL 2021-010286
Ärendet har nyare handläggningar
§ 29

Päätös Asunto Oy Helsingin Luutnantin tupakointikieltohakemukseen

Enhetschef

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Asunto Oy Helsingin Luutnantin huoneistoparvekkeille. Päätös koskee myös ranskalaisia parvekkeita.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Luutnantinpolku 6, 00410 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 15.9.2021.

Hakemuksen tekijä

Asunto Oy Helsingin Luutnantti
Y-tunnus 2783537-4

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Asunto Oy Helsingin Luutnantin tupakointikiellon hakemista kaikille huoneistoparvekkeille osoitteessa Luutnantinpolku 6, 00410 Helsinki. Hakemus koskee myös ranskalaisia parvekkeita. Hakemus ei kata A- ja D-talojen asuntopihoja eikä Luutnantinpolun puolella olevia huoneistoterasseja.

Kuuleminen

Asunto Oy Helsingin Luutnantti on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Vastanneista osa vastusti tupakointikieltoa. Vastustajat perustelevat kantaansa muun muassa sillä, että ovat ostaneet harkiten asunnon talosta, jonka parvekkeella saa tupakoida. Vastustajat ovat huolissaan myös sisätilatupakoinnin lisääntymisestä ja kiellon aiheuttamista kustannuksista. Lisäksi kieltoa vastustaneet kokevat kiellon tarpeettomaksi ja että taloyhtiön virallinen tupakkapaikka on liian kaukana. Tupakointikieltoa vastustaneet toivovat, että vierailulla oleville sallittaisiin tupakointi parvekkeella.

Tupakointikieltoa kannattaneet toteavat muun muassa, että tupakointi on haitta asumiselle, terveydelle, yleiselle viihtyvyydelle ja asunnon arvolle. Ulko-ovien edustat ovat kannattajien mukaan epäsiistit johtuen maahan heitetyistä tupakan tumpeista. Tupakointikieltoa kannattaneet ovat huolissaan myös paloturvallisuudesta.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva). Kuulemisesta on ilmoitettu viranomaisen verkkosivuilla 28.4.2022. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen saapui määräaikaan mennessä yksi vastine. Vastineessa puollettiin parveketupakointikieltoa. Huoneiston haltijan mukaan asuntoon tulee tupakansavua suljettujen ikkunoiden, parvekkeen oven ja ilmastoinnin kautta. Ilmastoinnin kautta tuleva savu jää asuntoon pidemmäksi aikaa. Huoneiston haltija kokee, ettei pysty käyttämään parvekettaan oleiluun, vaatteiden tuuletukseen tai laittamaan ikkunaa tai parvekkeen ovea auki. Parvekelasitus ei estä tupakansavun tuloa, vaan savut jäävät päinvastoin parvekkeelle pidemmäksi aikaa.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

Asunto Oy Helsingin Luutnantti sijaitsee Kaarelan kaupunginosassa. Yhtiöön kuuluu neljä nelikerroksista betonirakenteista asuinkerrostaloa, jotka ovat valmistuneet vuonna 2018. Rakennuksissa on koneellinen keskitetty, lämmön talteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmanvaihto. Tuloilman otto on katolla. Huoneistoparvekkeet sijaitsevat sisäpihan puolella ja ovat pääosin pystylinjoissa päällekkäin. Parvekkeet ovat lasitettuja. Ranskalaiset parvekkeet sijaitsevat Luutnantinpolun puolella.

Asunto Oy Helsingin Luutnantin huoneistoihin kuuluvat parvekkeet sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua parvekkeilta toisille. Lisäksi tupakansavun on mahdollista siirtyä tuuletettaessa asuntoihin. Parvekelasitukset eivät myöskään estä savun kulkeutumista parvekkeelta tai parvekkeelle, eikä voida olettaa, että parvekelasituksia pidettäisiin koko ajan kiinni.

Asunto Oy Helsingin Luutnantin kuulemisessa tupakointikieltoa on ehdotettu haettavaksi kaikille taloyhtiön parvekkeille. Yhtiö on kokouksessaan 3.6.2021 päättänyt hakea parveketupakointikieltoa. Päätöksessä ei ole mainittu asuntopihoja eikä huoneistoterasseja. Päätöstä vastaan ei ole nostettu moitekannetta kolmen kuukauden kuluessa. Yhtiökokouksen päätös antaa yhtiölle toimivaltuuden hakea tupakointikieltoa. Ympäristöpalvelut katsoo, ettei Asunto Oy Helsingin Luutnantin tekemä tupakointikieltohakemus kata A- ja D-talojen lasittamattomia eikä lasitettuja asuntopihoja eikä Luutnantinpolun puolella olevia huoneistoterasseja.

Mikäli yhtiö haluaa viranomaisen määräämän tupakointikiellon myös asuntopihoille ja huoneistoterasseille, tulee niistä tehdä erillinen hakemus ympäristöpalveluille.

Ympäristöterveysyksikön päällikön päätös perustuu tupakkalakiin, jota säädettäessä on otettu huomioon se, ettei tupakointikiellon määrääminen ole perustuslaissa turvatun omaisuuden suojan vastainen.

Tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon määräämiseen ei tarvita aiheutunutta tai todennettua haittaa.

Tupakkalain parveketupakoinnin säännöksistä ei ole mahdollista poiketa sopimuksin.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 ja 62 §

Toimivaltaperuste

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt toimivaltansa tupakkalain 79 §:n mukaisten päätösten antamisesta ympäristöterveysyksikön päällikölle.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, yhtiökokouspäätös, lainvoimaisuustodistus, yhtiöjärjestys, osakeluettelo, julkisivukuvat, asunto-osakeyhtiön toimittama kuuleminen ja siihen annetut vastineet, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta, vastine viranomaisen kuulemiseen.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 11.11.2021, § 229) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 611,94 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille hallintolain 62 §:n mukaisena yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla, koska vastaanottajia on yli 30.

Detta beslut publicerades 10.06.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse ilman saantitodistusta, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
  • vaatimusten perustelut
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
  • selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Jaana Pennanen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 31607

jaana.pennanen@hel.fi

Beslutsfattare

Heidi Öjst
yksikön päällikkö