Hankerahoitus, kaupunginkanslia, Digi(työ)elämää -hanke, React-EU-hankehaku

HEL 2021-010287
Ärendet har nyare handläggningar
§ 38

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle "Digityöelämää"

Strategidirektör

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikölle enintään 367 547 euroa (projektinumero 1098092) vuodelle 2022 hankkeen ”Digityöelämää” kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan tukea 293 616 euroa. Elinkeino-osaston osuus hankkeen omarahoitusosuudesta on 36 965 euroa, joka katetaan talousarviokohdalta 1 40 01 (työllisyysmäärärahat) sisäisen tilauksen numerolta 1817100006 (Hankkeet, työllisyys). Loput 36 966 euroa omarahoitusosuudesta katetaan keskitetyn hankemäärärahan talousarviokohdalta 1 50 04 (projektinumero 1098092).

Päätöksen perustelut

Digityöelämää-hankkeessa monialaista palvelua tarvitsevat ja/tai maahan muuttaneet helsinkiläiset työttömät työnhakijat oppivat digitaitoja laajasti koulutuksissa ja arjessaan omaa laitetta käyttämällä sekä elämää että työllistymistä varten. Asiakas kokee osallisuutta ja kiinnittymistä ympäröivään yhteiskuntaan, jolloin hyvinvointi, elämänhallinta ja kotoutuminen paranevat. Hanke torjuu digitaalista eriarvoisuutta, jota COVID19-pandemia on osaltaan voimistanut. Hanke toteutetaan 01.02.2022 - 31.08.2023 välisenä aikana. Määrärahapäätökset tehdään hankkeelle kalenterivuosittain.

Strategiajohtaja on päätöksellään 15.9.2021 § 69 päättänyt Digityöelämää-hankkeeseen osallistumisesta ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päätöksellään 11.1.2022 (EURA 2014/12420/09 02 01 01/2021/HÄMELY) myöntänyt hankkeelle rahoitusta EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020-ohjelmasta.

Hankkeen toteuttaa kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikkö. Hankkeen kokonaisbudjetti on 554 421 euroa, jolle saadaan tukea 443 525 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus on enintään 110 896 euroa, ja puolet siitä eli 55 448 katetaan elinkeino-osaston hallinnoimasta työllisyysbudjetista ja puolet keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04. Vuoden 2022 osalta hankkeen arvioidut kustannukset ovat enintään 367 547 euroa. Tukea kustannuksille saadaan arviolta 293 616 euroa, jolloin omarahoitusosuudeksi jää 73 931 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero (1098092) ja sille sovitut projektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toimijoille. Helsingin osahankkeen kaikki menot ja tulot tulee kirjata annetuille projektirakenneosille.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ulkoisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Detta beslut publicerades 28.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

, puhelin:

Beslutsfattare

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius
Kehitysyksikön päällikkö

Bilagor

1. Digityöelämää-hankkeen rahoituspäätös

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.