Toimivallan siirtäminen Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuurikeskukset- palvelun hankintaoikeudet

HEL 2021-010332
Ärendet har nyare handläggningar
§ 8

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuurikeskukset- palvelun työsuhteisten henkilöiden oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan vastuulla

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti oikeuttaa liitteessä mainitut työsuhteessa olevat henkilöt toteuttamaan toimintaan liittyviä hankintoja viranhaltijan vastuulla aikavälillä 1.8.2021 – 31.7.2022.
Hankintoja tehtäessä edellytetään, että
- toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa,
- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen,
- hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä liitteessä työntekijän kohdalla mainittua euromäärää ja
- hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta.
Tämä päätös on voimassa 31.7.2022 asti.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 20 luvun 8 §:n mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja on 2.7.2021, § 49 päättänyt kulttuurikeskusten päällikön viranhoitomääräyksen muuttamisesta määräajaksi. Päätöksen mukaan kulttuurikeskusten päällikön virkatehtäviin ei kuulu kulttuurikeskukset-palveluun liittyviä tehtäviä aikavälillä 1.8.2021-31.7.2022, ja kulttuurikeskukset-palveluun liittyvistä viranhaltijatehtävistä- ja päätöksistä vastaa määräajalla kulttuurijohtaja. Näin ollen kulttuurijohtaja päättää kulttuurikeskukset-palvelussa toimivien työntekijöiden hankintaoikeuksista.

Viranhoitomääräyksen muuttamisesta johtuen kulttuurikeskusten johtajien työtehtäviä on osittain muutettu, jotta toimintasäännön mukaisia tehtäviä voidaan jatkaa organisaatiossa. Näin ollen yhdelle kulttuurikeskuksen johtajalle annetaan hankintaoikeus, joka vastaa kulttuurikeskusten päällikön hankintarajaa. Muiden kulttuurikeskusten johtajien hankintarajojen suuruuksia ei muuteta.

Hankintaoikeuksien määrittelyssä on huomioitu riskienhallintaan ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyvät näkökohdat. Toimialan talouspalveluyksikkö on puoltanut liitteessä määriteltyjen hankintaoikeuksien myöntämistä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 2.3.2021, § 26 siirtää hankintojen toimivaltaansa Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2. momentin 3. kohdan perusteella kulttuurikeskukset -palvelussa liitteessä 1 esitetyllä tavalla.

Detta beslut publicerades 21.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 050 5905219

ari.tirri@hel.fi

Beslutsfattare

Mari Männistö
kulttuurijohtaja

Bilagor

1. Hankintaoikeudet kulttuurikeskukset-palvelu

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.