Arkkitehtuuri- ja designmuseon säätiön perustaminen

HEL 2021-010581
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 28. / 494 §

Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelua edistävän Kiinteistöosakeyhtiö ADM:n perustaminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Kiinteistöosakeyhtiö ADM:n perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen liitteiden 1 ja 2 mukaisina.

Kaupunginhallitus vahvisti, että kaupunki sitoutuu liitteenä 3 olevan valtion ja kaupungin välisen yhteistyön jatkosopimuksen mukaisesti kattamaan perustettavan kiinteistöosakeyhtiön kustannuksia vuosina 2022–2026 siten, että kaupungin osuus kustannuksista on arvonlisäverollisena enintään 4 700 000 euroa. Vuosittaiset rahoituspäätökset tehdään yhteistyössä valtion kanssa siten, että kiinteistöosakeyhtiö voi käynnistää toimintansa heti rekisteröintipäätöksen jälkeen ja toteuttaa tehtäväänsä keskeytyksettä tavoitteiden mukaisessa aikataulussa.

Samalla kaupunginhallitus hyväksyi 620 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisen Kiinteistöosakeyhtiö ADM:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Määräraha myönnetään kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi sijoituksen maksamista varten vuoden 2022 talousarvion kohdalta 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Päätös on ehdollinen, kunnes valtio on tehnyt vastaavan päätöksen ja osaltaan vahvistanut perustettavan kiinteistöosakeyhtiön rahoituksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kiinteistöosakeyhtiö ADM:n perustaminen ja aiemmat kaupunginhallituksen päätökset

Arkkitehtuuri- ja designmuseon tavoitteellinen edistäminen aloitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja Helsingin kaupungin välisellä yhteistyösopimuksella, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 29.3.2021 § 225. Suunnitelmien edettyä kaupunginhallitus on hyväksynyt Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön perustamisen 8.11.2021 § 831 ja kaupungin ja valtion välisen yhteistyön jatkosopimuksen 16.5.2022 § 382.

Kiinteistöosakeyhtiö ADM perustetaan valtion ja kaupungin kesken käynnistämään museon tilasuunnittelua ennen kuin arkkitehtuurikilpailun pohjalta saadaan tarkemmat suunnitelmat museorakennuksesta ja sille määritettävästä tontista, tarkempi kaavaratkaisu ja rakennuslupa. Kiinteistöosakeyhtiö vastaa arkkitehtuurikilpailun toteuttamisesta.

Kiinteistöosakeyhtiön toiminnan ja arkkitehtuurikilpailun tarkoituksena on tuottaa arkkitehtuuri- ja designmuseon tarpeita mahdollisimman hyvin palveleva korkeatasoinen rakennus, joka edustaa koko elinkaareltaan kestävää rakentamista ja muotoilua.

Valtio ja kaupunki ovat kiinteistöosakeyhtiön ainoat osakkaat. Myöhemmin yhtiön koko osakekanta on tarkoitus myydä sijoittajalle, joka sitoutuu toteuttamaan museorakennuksen ja vastaamaan pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta museon kanssa.

Kiinteistöosakeyhtiön perustamiseen liittyviä asiakirjoja ovat jo aiemmin hyväksytyn yhteistyön jatkosopimuksen lisäksi perustamissopimus, yhtiöjärjestys sekä osakassopimus. Jos kaupunginhallitus hyväksyy kiinteistöosakeyhtiön perustamisen, osakassopimuksen hyväksyminen ja kiinteistöosakeyhtiön hallituksen nimeäminen on tarkoitus viedä konsernijaoston päätettäväksi 20.6.2022. Jos tarvittavat rahoituspäätökset valtiolla ja kaupungilla saadaan toimeenpantua, kiinteistöosakeyhtiön toiminta voi käynnistyä elokuussa 2022.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää yhtiön hallituksen nimeämisestä. Hallitukseen on tarkoitus ehdottaa kuutta jäsentä, joista valtio ja kaupunki nimeävät kumpikin kolme. Hallituksen puheenjohtajan nimeää opetus- ja kulttuuriministeriö ja varapuheenjohtajan kaupunki. Suunnitelmien mukaan yhtiölle tulee osa-aikainen toimitusjohtaja.

Kaupunginhallituksen ja konsernijaoston aiemmat asiaan liittyvät päätökset ovat päätöshistoriassa. Nyt hyväksyttävät kiinteistöosakeyhtiön perustamissopimus ja yhtiöjärjestys ovat liitteinä 1 ja 2 ja aiemmin hyväksytty yhteistyön jatkosopimus on osapuolten lopullisesti hyväksymässä muodossa liitteenä 3.

Taustaa arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeesta

Arkkitehtuuri- ja designmuseon pääomatavoitteeksi on valtion ja kaupungin kesken sovittu yhteensä 150 miljoonaa euroa, josta valtion ehdollinen pääomitusosuus olisi 60 miljoonaa euroa, kaupungin osuus 60 miljoonaa euroa ja yksityisen rahoituksen osuus 30 miljoonaa euroa. Yksityistä rahoitusta on saatu vuoden 2022 toukokuun loppuun mennessä kokoon 25 miljoonaa euroa neljän säätiön ehdollisella pääomituspäätöksellä: Jane ja Aatos Erkon säätiö 20 miljoonaa euroa, Svenska kulturfonden kaksi miljoonaa euroa, Suomen kulttuurirahasto kaksi miljoonaa euroa ja viimeisimpänä Saastamoisen säätiö miljoona euroa.

Kaupungin pääomituspäätökset on tarkoitus tehdä tasatahtia valtion kanssa vuosina 2023−2026. Suunnitelman mukaan kaupungin ja valtion säätiölle maksamat pääomituserät ovat kaksi miljoonaa euroa vuonna 2023, 13 miljoonaa euroa vuonna 2024, 10 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja 35 miljoonaa euroa vuonna 2026.

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolla on merkittynä kokonaispääomituksen suuruinen varaus. Vuosittaiset pääomituserät valmistellaan osana kunkin vuoden talousarviosuunnittelua siten, että aloituserä maksetaan hyväksyttävän hankesuunnitelman perusteella vuonna 2023 ennen arkkitehtuurikilpailua.

Säätiön ja hankkeen osuus museorakennuksen toiminnallisen sisällön luomisessa

Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö on PRH:n rekisteröimisprosessissa. Säätiön tehtävänä on turvata uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelulle olosuhteet, joissa varmistetaan säätiömuotoinen toiminta kunnianhimoisella kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Säätiön hallituksen puheenjohtajana on Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen, joka on toiminut museohankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana keväästä 2021 lähtien.

Hankeorganisaatio on käynnistänyt yhteistyössä Arkkitehtuurimuseon, Designmuseon ja niiden keskeisten sidosryhmien kanssa palvelumuotoiluprosessin, jota fasilitoi teknologia-, design- ja palvelumuotoiluyritys Solita Oy. Suunnittelutyötä tukee kansainvälisestä näkökulmasta newyorkilainen konsultti David van der Leer Design Decisions, jolla on mittavat referenssit mm. museoalan hankkeista. Palvelumuotoiluilla kartutetaan pohja-aineistoa museon tulevalle toiminnalle sekä arkkitehtuurikilpailun toiminnallisiin ja tilallisiin lähtötietoihin.

Hanke on lisäksi käynnistänyt Haahtela-kehitys Oy:n kanssa tilaohjelma- ja kustannuslaskentaprosessin, jossa käytetään palvelumuotoilun tuloksia hyödyntäviä toiminnallisia sisältöjä tilaohjelmaa ja kustannuslaskelmaa rakennettaessa. Työssä sovelletaan Haahtela-kehitys Oy:n omaa TVD-simulaatiomallia, jonka avulla voidaan kehittää vaihtoehtoisia tilaohjelmia ja tehdä niiden pohjalta kustannuslaskelmia.

Yhteistyösopimus Haahtela-kehitys Oy:n kanssa on tehty kaupunkiympäristön toimialalla. Tarkoituksena on laskuttaa kulut myöhemmin nyt perustettavalta kiinteistöosakeyhtiöltä.

Kiinteistöosakeyhtiö ADM:n rahoitus

Sekä arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön että nyt perustettavan kiinteistöosakeyhtiön rahoitusmallit on valmisteltu yhdessä valtion, kaupungin ja hankeorganisaation kanssa. Kulut ja jatkorahoitus toteutuvat yhtä suurin osuuksin valtion ja kaupungin kesken.

Kiinteistöosakeyhtiön yhteisesti katettavaksi sovituista kuluista on laadittu molempien osapuolten hyväksymä kustannusarvio. Siihen sisältyvät rakennushankkeen kehittämisestä ja vuonna 2023 järjestettävästä arkkitehtuurikilpailusta syntyvät kustannukset. Yhtiölle osoitettavista varoista katetaan myös yhtiön henkilöstökustannukset ja hallintomenot.

Valtio ja kaupunki varautuvat yhteistyön jatkosopimuksen mukaisesti kattamaan kiinteistöosakeyhtiön kustannuksia rakennushankkeen kehittämisen aikana vuosina 2022–2026 siten, että kummankin osapuolen osuus kustannuksista on arvonlisäverollisena enintään 4 700 000 euroa. Valtion osalta taloudelliset sitoumukset on valmisteltu päätettäväksi lisätalousarvioprosessissa kesäkuussa 2022.

Rahoitussuunnitelman mukaan vuoden 2022 rahoitusosuus on 620 000 euroa, vuoden 2023 osuus 2 420 000 euroa, vuoden 2024 laskennallinen osuus 1 210 000 euroa ja vuoden 2025 osuus 448 000 euroa. Kaupungin puolelta ensimmäinen rahoitusosuus myönnetään nyt samalla kun kiinteistöosakeyhtiö perustetaan. Vuosien 2023–2025 osalta tehdään erilliset sijoituksia koskevat päätökset siinä vaiheessa kun niistä on saatu pyynnöt yhtiöltä. Kaupunki ja valtio sitoutuvat rahoittamaan yhtiötä siten, että vuosien 2022–2023 yhdistettynä tilikautena kumpikin siirtää yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon yhteensä 3 040 000 euroa arkkitehtuurikilpailun toteuttamiseksi ja siihen liittyvien tarpeellisten hankesuunnitelmien tekemiseksi.

Kaupungin ja valtion yhteisenä tarkoituksena on myydä koko yhtiön osakekanta kolmannelle osapuolelle ennen kuin arkkitehtuuri- ja designmuseon rakentaminen aloitetaan. Osapuolet sitoutuvat yhdessä ja yhtäaikaisesti myymään yhtiön koko osakekannan erikseen sovittavan menettelyn mukaisesti valitulle ostajalle.

Museo jää Makasiinirantaan suunniteltavaan rakennukseen vuokralle, ja vuokrakustannuksia katetaan kokonaispääoman tuotolla. Museon toimintaa rahoitetaan valtakunnallisena vastuumuseona valtionosuuksin. Kaupunki ei myöhemmin osallistu museon käyttötalouden kustannusten kattamiseen eikä muutoinkaan museon säännöllisen toiminnan rahoittamiseen.

Museon tontinmuodostus ja kiinteistönhallinta

Keskeinen osa toteutuvaa museohanketta on Makasiininrannan alueen suunnittelu uusia toimintoja varten.

Kaupungin järjestämä laatu- ja konseptikilpailu Makasiinirannan alueen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi käynnistyi kesällä 2021. Kilpailun tuomaristo on valinnut toiseen vaiheeseen neljä ehdotusta, joiden pohjalta kehitetyt versiot tulevat kaupunkilaisten nähtäville heinäkuun 2022 alussa. Kilpailun on määrä ratketa marraskuussa 2022. Arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnitelmat ja alustava tilaohjelma on tarkoitus integroida Makasiininrannan jatkosuunnitteluun ja vuonna 2023 järjestettävän arkkitehtuurikilpailun pohjatietoihin. Jatkosuunnittelussa määritetään museolle tarkempi sijainti ja oma tontti.

Kaupunki vastaa Makasiininrannan asemakaavoituksesta ja sen aiheuttamista kustannuksista sekä sitoutuu museolle osoitettavan tontin saattamiseen rakentamiskelpoiseksi. Kaupunki edistää kaikin käytettävissä olevin keinoin museotontin asemakaavoituksen vahvistumista niin, että museon rakennushanke pysyy tavoiteaikataulussa.

Maanvuokrausehtoja arkkitehtuuri- ja designmuseon tontille valmistellaan kaupungin tavanomaisten käytäntöjen mukaisesti. Niistä ja tontin mahdollisesta myynnistä päättää kulloinkin toimivaltainen kaupungin toimielin tai viranhaltija.

Stäng

Kaupunginhallitus 13.06.2022 § 461

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

16.05.2022 Ehdotuksen mukaan

08.11.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 28.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi