Toivomusponsi, HKL:n yhtiöittämisessä turvattava henkilöstön edustus

HEL 2021-010664
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 15. / 433 §

Valtuutettu Veronika Honkasalon toivomusponsi henkilöstön edustuksesta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n hallituksessa

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 22.9.2021 hyväksymän toivomusponnen (Veronika Honkasalo) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.9.2021, § 282 Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisen ja samalla seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet turvata henkilöstön edustus tulevan yhtiön hallituksen kokoonpanossa, jos valtuusto päätyy yhtiöittämään HKL:n. (Veronika Honkasalo)”

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on hyväksytystä toivomusponnesta toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi valtuutetuille.

Yhteistoimintalain (1333/2021) 29 §:n mukaan työnantajan toiminnan kehittämiseksi, työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnan tehostamiseksi sekä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi henkilöstöllä on oikeus osallistua työnantajan liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevien tärkeiden kysymysten käsittelyyn työnantajan päättävissä, toimeenpanevissa, valvovissa tai neuvoa-antavissa hallintoelimissä (henkilöstön hallintoedustus). Henkilöstön hallintoedustuksesta on ensisijaisesti sovittava työnantajan ja henkilöstön välillä. Edelleen yhteistoimintalain 30 §:n mukaan henkilöstön hallintoedustus voidaan toteuttaa siten kuin työnantajan ja henkilöstöryhmien edustajien yhteisessä kokouksessa sovitaan työnantajan ja vähintään kahden henkilöstöryhmän välillä, jotka yhdessä edustavat henkilöstön enemmistöä.

Yhtiössä noudatetaan kaupunkikonsernissa vakiintunutta käytäntöä, jossa henkilöstön edustus on ratkaistu lähtökohtaisesti laajennetun johtoryhmän kautta. Yhteistoimintalain 29 § ja 30 § mukaisesti tästä on sovittu yhtiön johdon ja henkilöstöjärjestöjen kesken siten, että yhtiön johtoryhmän jäseninä ovat kaksi henkilöstöjärjestöjen nimeämää edustajaa.

Johtoryhmässä käsitellään yhtiön hallituksen päätettäväksi menevät asiat ennen niiden esittelyä hallitukselle. Tämä varmentaa henkilöstön edustajien mahdollisuuden osallistua asioiden valmisteluun ja saada niistä tietoja sekä lausua mielipiteensä niistä ennen päätöksentekoa.

Stäng

Kaupunginhallitus 30.05.2022 § 413

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Koskelan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 16.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi