Nimeäminen, sisäinen ajoyhteys, Malmin hautausmaa

HEL 2021-010907
Ärendet har nyare handläggningar
§ 25

Malmin (38.) kaupunginosassa Ala-Malmilla Malmin hautausmaan sisäisen ajoyhteyden nimeäminen ja Malmin kalmistotien nimestä päättäminen

Stadsplanechef

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti nimetä Malmin (38.) kaupunginosassa Ala-Malmin osa-alueella Malmin hautausmaan alueella sijaitsevan ajoyhteyden nimillä Kalmistonkaari – Begravningsplatsbågen ja Kalmiston puistotie – Begravningsplatsallén. Lisäksi asemakaavapäällikkö päätti virallistaa vuodesta 1978 käytössä olleen nimen Malmin kalmistotie – Malms kyrkogårdsväg.

Päätöksen perustelut

Malmin hautausmaan sisäinen ajoyhteys on ollut asemakaavassa nimeämätön. Ajoyhteyden alueella on voimassa kaksi asemakaavaa: asemakaava nro 9085 vuodelta 1987 ja asemakaava nro 10157 vuodelta 1994. Lisäksi Malmin kalmistotien alueella on voimassa asemakaava nro 5343 vuodelta 1964 ja pieneltä osin asemakaava nro 10850 vuodelta 2001.

Ajoyhteyden nimeäminen on tullut vireille Helsingin seurakuntayhtymän / Malmin hautausmaan aloitteesta.

Nimistötoimikunta on käsitellyt Malmin hautausmaan sisäisen ajoyhteyden nimeämistä 2.6.2021 § 47 ja on esittänyt ajoyhteyden nimeämistä kahdessa osassa niin, että ajoyhteyden pohjoisosan nimeksi, ns. junaportilta huoltorakennus K-57:lle, tulee Kalmistonkaari – Begravningsplatsbågen. Ajoyhteyden eteläosan nimeksi, ns. Ketokivenkaaren portilta huoltorakennus K-57:lle, tulee Kalmiston puistotie – Begravningsplatsallén. Lisäksi nimistötoimikunta on esittänyt nimen Malmin kalmistotie – Malms kyrkogårdsväg virallistamista. Tästä nimestä on nimistötoimikunnan esitys vuodelta 1978. Malmin kalmistotien nimi esiintyy kaupunginhallituksen 25.9.1978 hyväksymässä piirustuksessa nro 7942, ja nimi on ollut siitä lähtien käytössä.

Vuorovaikutus

Nimeämisen vireillä olosta tiedotettiin 5.10.2021 kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Hautausmaan lähialueen kiinteistöille lähetettiin asiaa koskeva kirje. Mielipiteitä ei esitetty.

Nimeämisellä on vaikutuksia Malmin hautausmaan osoitteisiin. Osoitepäätökset valmistellaan nimeämispäätöksen voimaantulon jälkeen kaupunkimittauksessa. Osoitepäätöksistä tiedotetaan erikseen.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 55 §

Kuntalaki 29 § ja 91 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 12

Kaupunkiympäristölautakunta 15.5.2018 § 246

Detta beslut publicerades 11.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Beslutsfattare

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö