Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöpalvelut, ympäristötarkastaja (2 kpl), työavain KYMP-03-62-21

HEL 2021-011040
Ärendet har nyare handläggningar
§ 36

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelujen ympäristöterveysyksikön kahden ympäristötarkastajan viran täyttäminen

Enhetschef

Päätös

Ympäristöpalvelujen ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti valita ympäristötarkastajan virkaan (023040) insinööri (AMK) ********** 1.12.2021 alkaen 3 166,41 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virat olivat julkisesti haettavana 27.9.-.13.10.2021. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa sekä Ympäristö ja terveys –lehden verkkosivuilla.

Ympäristötarkastajien tehtävänä on terveydensuojelulain mukaiset asumisterveyden neuvonta- ja valvontatehtävät sekä mahdollisesti myös muiden oleskelutilojen (esim. palveluasunnot ja muut sosiaalialan valvontakohteet) terveellisyyteen liittyvät viranomaistehtävät ja tupakkalain mukaisten asuntoyhteisöjen tupakointikieltohakemusten käsittely ja kieltojen valvonta. Tehtäviin kuuluvat tarkastukset ja mittaukset asunnoissa, asiakirja- ja päätösvalmistelu sekä yhteydenpito mm. asukkaisiin ja kiinteistöjen omistajiin.

Virkojen kelpoisuusehtona on soveltuva alempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan tehtävissä tarvitaan hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja tarkastuskäynneillä, neuvotteluissa ja neuvontatyössä sekä asiakasyhteydenpidossa. Hakijoilta odotetaan oma-aloitteista ja aktiivista työotetta. Eduksi katsotaan kokemus vastaavista asumisterveyden tehtävistä, englannin kielen taito sekä ajokortti.

Virkoja täytettäessä varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi on otettu huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Ympäristötarkastajan virkoihin haki hakuajan kuluessa 18 henkilöä, joista 15 hakijaa täyttivät kelpoisuusehdon. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijoista. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin videohaastatteluna 14.10.-22.10.2021, johon kutsuttiin hakemusten perusteella seitsemän hakijaa, joilla arviotiin olevan viran kannalta sopivaa koulutustaustaa ja kokemusta. Yksi hakija ei jättänyt videohaastatteluvastauksia. Hakijoiden videohaastatteluja arvioivat yksikön päällikkö Heidi Öjst, ympäristöjohtaja Esa Nikunen ja tiimipäällikkö Päivi Vepsäläinen.

Toiselle haastattelukierrokselle 4.11.2021 kutsuttiin videohaastattelujen perusteella ********** Yksikön päällikkö Heidi Öjst haastatteli hakijat yhdessä ympäristöjohtaja Esa Nikusen ja tiimipäällikkö Päivi Vepsäläisen kanssa.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Hän on toiminut projektityöntekijänä Keravan vesihuoltopalveluissa vuosina 2020-2021 (9kk 1p) ja vuonna 2019 (5kk 19p). Näitä ennen hän on toiminut mittamiehenä Espoon kaupungin kaupunkimittausosastolla vuonna 2018 (2kk 28p) ja Staralla (Helsingin kaupunki) vuonna 2017 (2kk 10p). Lisäksi hän on toiminut maastokartoittajana Helsingin kaupungin Kiinteistövirastossa vuona 2016 (2kk 26p) ja vuonna 2013 (3kk), postittajana Mailhouse Oy:ssä vuonna 2015 (3kk) ja projektityöntekijänä ETRA Oy:ssa vuonna 2012 (10kk 16p).

Joona Myllyveräjän vahvuutena on ympäristöterveydenhuollon tehtäviin suuntautunut koulutus sekä työkokemus erilaisista tarkastus-, selvitys- ja kartoitustehtävistä vesihuollossa ja kiinteistömittauksessa.

Katarina Vyhnalek on valmistunut ympäristöteknologian insinööriksi (AMK) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta vuonna 2020.

Hän on toiminut va. ympäristötarkastajana Helsingin kaupungin ympäristöpalveluissa 9.8.2021 alkaen. Tätä ennen hän on toiminut kuntotutkijana KT Kuntotutkimus Oy:ssä vuosina 2019-2021 (1v 10 kk 6 p) ja harjoittelijana XAMK-Ympäristölaboratoriossa vuonna 2019 (2kk).

Katarina Vyhnalekin vahvuutena on ympäristöterveydenhuollon tehtäviin suuntautunut koulutus, työkokemus kuntotutkimuksista ja haitta-ainekartoituksista, sisäilman mittausratkaisujen tuntemus sekä kokemus asumisterveyden valvontatehtävistä.

Perustelut valintaesitykselle

Ympäristötarkastajan tehtävässä korostuvat terveydensuojelulainsäädännön osaaminen ja asumisterveyteen vaikuttavien tekijöiden tunteminen sekä kyky soveltaa tietoa viranomaisvalvonnassa.

**********

**********

**********

**********

Viran täyttämisessä painotettiin myös hakijan vuorovaikutustaitoja haastavissa asiakaskohtaamisissa ja kykyä työskennellä osana asiantuntijatiimiä. Kaikilla haastatelluilla on kokemusta haastavien asiakaskohtaamisten hoitamisesta. Haastattelujen perusteella on katsottu, että ********** on hyvien vuorovaikutustaitojensa avulla soveltuvin viranomaistoimintaan liittyviin asiakaskohtaamisiin ja siihen liittyvään tiimityöskentelyyn.

Yksikön päällikkö katsoo hakijoiden hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja ympäristötarkastajan virkoihin kuuluvia tehtäviä. Hänellä on tehtävän edellyttämää kykyä vastata tehtävästä itsenäisesti ja kehittämishakuisesti.

Detta beslut publicerades 19.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Heidi Öjst, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 31598

heidi.ojst@hel.fi

Beslutsfattare

Heidi Öjst
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Hakijayhteenveto, KYMP-03-62-21, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.