Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hankinta, LVIA- ja sprinklerisuunnittelu, Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus

HEL 2021-011146
Ärendet har nyare handläggningar
§ 8

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus, LVIA- ja sprinklersuunnittelun hankinta

Enhetschef

Päätös

A
Yksikön päällikkö päätti tilata Granlund Oy:ltä Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen LVIA-suunnittelun jäljempänä mainituin perusteluin ja ehdoin. Hankinnan arvo on 780 610 euroa (alv 0 %).

B
Yksikön päällikkö oikeutti kaupunkiympäristön Tilat-palvelun hankeyksikön 1 tiimi 3 tiimipäällikön allekirjoittamaan edellä mainitun LVIA-suunnittelun hankintatilauksen puitesopimuksen, Granlund Oy:n tarjouksen 30.08.2021 ja tarjouksen selonottoneuvottelupöytäkirjan 07.09.2021 mukaisesti.

C
Hankintatilaus voidaan tehdä 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja ja puitesopimusjärjestelyn etusijajärjestyksessä ylemmällä sijalla on saanut tai katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi edellyttäen, että päätöksestä ei ole valitettu markkinaoikeuteen ja päätös on lainvoimainen.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohde ja hankintamenettely

Päätös perustuu Helsingin kaupunkiympäristön toimialan LVIA-suunnittelun puitejärjestelyyn 05.06.2018-31.05.2020.

Hankintapäätös Ryja 15.05.2018, 2.vuoden optiopäätös 01.06.2021-31.05.2022, tekn. joht. 20.01.2021 30§ teknisen sekä alla oleviin perusteluihin poiketa etusijajärjestyksestä.

Helsingin kaupungilla on puitesopimus LVIA suunnittelupalveluista Granlund Oy:n kanssa. Puitesopimus koskee muun muassa uudisrakennushankkeiden LVIA- suunnittelupalveluita.

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen kehittäminen nyt päätetylle sijainnille on edennyt mahdollisuuden kartoittamisesta asteittain tarveselvitykseksi ja hankesuunnitelmaksi. Hankesuunnitelmaa on tarkistettu vielä sekä ensimmäisen sote-lautakuntakäsittelyn, että markkinakartoitusvaiheen jälkeen.

LVI-suunnittelua on tilattu tarpeen mukaan hankkeen eri vaiheissa puitesopimuskonsultilta Granlund Oy:ltä. Nämä tilaukset ovat perustuneet siihen, että puitesopimuksen ehtojen mukaan kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tilaus voidaan perustellusta syystä tehdä etusijajärjestyksestä poiketen sopivimmaksi katsotulta sopimustoimittajalta. Tilaaja on pitänyt tämän erittäin vaativan hankkeen toteuttamiselle tärkeänä saada erityisesti suunnittelusta vastannut Granlund Oy:n Tom Blommendahl alusta asti mukaan LVI-suunnitteluun.

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen sijoittamiseksi keskustan alueelle on tehty useita selvityksiä ja niistä viimeisin vuonna 2015 tehty suunnitelma on koskenut koko toiminnan sijoittamista Sähkötaloon. Sähkötaloon on tehty erilaisia muutostöitä ja yksi sellainen oli meneillään juuri 2015. Blommendahl vastasi tuolloin LVI-suunnittelusta Sähkötalossa. Näin ollen Blommendahl tuntee hyvin sekä Sähkötalon että siihen liittyvien tilojen ja alueen järjestelmät.

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus rakennetaan suoraan metron päälle, jonka toiminta ei saa rakennustöiden aikana vaarantua. Granlund Oy:llä on vahvaa kokemusta ja osaamista suunnittelusta metroasemien parissa. Granlund Oy:llä on myös vahva osaaminen sairaala- ja terveyskeskushankkeiden osalta. Granlund Oy on tarjouksessaan esittänyt samojen em. resurssien käyttöä hankkeen jatkosuunnittelussa. Puitesopimuksen ehtojen mukaan toimeksiantojen tilaamisessa etusijajärjestyksestä voidaan poiketa, jos kyseessä on lisä- tai jatkotilaus, jota ei ole tarkoituksenmukaista tilata muulta kuin työn alkuperäiseltä toimittajalta.

Edellä olevilla perusteilla Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen LVIA-suunnittelupalvelut on puitesopimuksen ehtojen mukaisesti tarkoituksenmukaista tilata Granlund Oy:ltä.

Viranhaltijan toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen (Kylk 11.5.2021 § 248) mukaan yksikön päälliköllä on hankintavaltuudet enintään 1 000 000 euron suuruisiin hankintoihin. Tilat-palvelun yksikön päällikkö on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.06.2021 (§191) Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelman.

Detta beslut publicerades 06.10.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 8 § (Päätöskohdasta A).

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 8 § (Päätöskohdasta B-C).

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Tuomo Salonpää, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 27226

tuomo.salonpaa@hel.fi

Beslutsfattare

Jarmo Raveala
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Granlund Oy:n tarjous 30.8.2021

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.