Hankinta, sähköenergia ja hintasuojaus- sekä salkunhoitopalvelu, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-011762
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 172 §

Sähköenergian ja hintasuojauspalvelun sekä salkunhoitopalvelun hankinta

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan sähköenergian ja hintasuojauspalvelun sekä salkunhoitopalvelun kaupunginkanslian yhteishankintana kilpailuttaman puitejärjestelyn mukaisin ehdoin Helen Oy:ltä ajalle 1.1.2022 – 31.12.2025.

Johtokunta oikeutti lisäksi

 • HKL:n toimitusjohtajan päättämään hankintasopimukseen sisältyvien kahden (2) optiovuoden käyttämisestä ajalle 1.1.2026 – 31.12.2027, edellyttäen että kaupunginkanslia on ensin päättänyt optiokausien käyttöönottamisesta;
 • HKL:n maksamaan sähköverkkoyhtiöille (Helsingissä Helen Sähköverkko Oy ja Espoossa Caruna Oy) voimassa olevan hinnaston mukaista sähkönsiirtomaksua sopimuskaudella ja
 • HKL:n tilaamaan hankittavalle sähköenergialle alkuperätakuusertifikaatteja yhteensä enintään 500.000 eurolla (alv 0 %).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Hankinnan kohteena on HKL:n käyttämä sähköenergia sisältäen liikennöinnin energian, kiinteistöjen energian omaan sekä kiinteistötytäryhtiöiden käyttöön sekä sähkön hintasuojaus- ja salkunhallintapalvelu. Salkunhallintapalvelu sisältää sähkönhankintastrategian, jossa sähkönhankintaa hallitaan johdannaiskaupoilla tehtävillä hintasuojauksilla.

Kaupunginkanslian konsernihankinta kilpailutti sähkönhankinnan (tarjouspyyntö H065-19) yhteishankintana siten, että HKL on ollut mukana kilpailutuksessa. Kansliapäällikkö hyväksyi 105 §, 30.04.2021, Helen Oy:n tarjouksen tarjousvertailun perusteella hinnaltaan halvimpana. Hankintaan kuuluu kahden (2) vuoden optiokausi ajalle 1.1.2026 – 31.12.2027. Hankinta on kilpailutettu erityisalojen hankintalain (1398/2016) 45 §:n mukaisena puitejärjestelynä, jonka tarjouspyynnössä HKL on mainittu yhtenä hankinnassa mukana olevana hankintayksikkönä. Jokainen hankintaan osallistuva hankintayksikkö tekee oman päätöksen sähköenergian ja salkunhallintapalvelun käytöstä.

HKL ja Helen Oy laativat yhdessä HKL:n sähkönhankintastrategian, jossa sovitaan erikseen hinnansuojaukseen liittyvästä mallista. Hankintaan kuuluu myös HKL:n länsimetron liikennöintiä ja asemia sekä Raide-Jokeria varten tarvitsema sähköenergia.

HKL:n lopulliset sähkönenergiamaksujen toteutuneet kustannukset sopimuskauden aikana muodostuvat sähkömarkkinoiden kehittymisen sekä HKL:n toteuttamien hinnansuojausten onnistumisen perusteella. Raideliikennesähköstä ei makseta sähköveroa.

HKL:n sähköverkkoyhtiölle maksama siirtomaksu sopimuskaudelle on arvioitu nykyisillä hinnoilla olevan n. 20.000.000,00 euroa (alv 0 %).

HKL hankkii alkuperätakuusertifioitua sähköä tällä hetkellä pääosin raideliikenteeseen. HKL laajentaa kuitenkin alkuperäistakuusertifioidun sähkön hankintaa sopimuskauden aikana niin, että kaikki HKL:n kuluttama sähkö on sopimuskauden loppuun mennessä tuotettu uusiutuvista energialähteistä.

Stäng

Detta beslut publicerades 05.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Mer information fås av

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 23601

sami.kellokoski@hel.fi