Lintujen ruokkimisen kieltäminen, lintujen ruokinta kieltoalueet Helsingissä

HEL 2021-012051
Ärendet har nyare handläggningar
§ 50

Lintujen ruokinnan kieltäminen määrätyillä alueilla Helsingissä

Enhetschef

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti kieltää lintujen ruokinnan seuraavilla alueilla:

Hietalahdentori, Hakaniemen tori, Kauppatori, Tallinnan aukio, Töölön tori, Ylä-Malmin tori, Narinkkatori, Rautatientori, Esplanadin puisto ja Kansalaistori.

Tämä päätös kumoaa ympäristöterveyspäällikön 29.6.2006 antaman päätöksen (§ 528).

Taustaa

Ympäristöterveyspäällikkö on 29.6.2006 tehdyllä päätöksellä § 528 kieltänyt lintujen ruokinnan 67 alueella, joista 11 on torialueita, 44 puistoja ja 12 muita alueita.

Päätös on tehty terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi. Päätöksen perusteluissa lintujen ruokinnan on katsottu ylläpitävän ja lisäävän rottakantaa. Rottien ja luonnonvaraisten lintujen on katsottu voivan levittää ulosteissaan ihmisille tautia aiheuttavia mikrobeja kuten salmonellabakteereita.

Aiemman päätöksen mukaiset ruokintakieltoalueet ovat olleet paikoin vaikeasti rajattuja ja siksi ruokintakieltojen valvonta on ollut haastavaa. On myös havaittu, että lintuja ruokitaan yleisillä alueilla kielloista ja kieltokylteistä huolimatta. Yleisiltä alueilta tulevien yhteydenottojen ohella valtaosa viime aikoina ympäristöpalveluille tulleista lintujen ruokintaa koskevista valituksista on tullut sellaisilta yksityisten kiinteistöjen alueilta, kuten pientaloasutusalueilta, joita ei voida asettaa yleisiksi lintujen ruokintakieltoalueiksi.

Aiemman lintujen ruokintakieltopäätöksen jälkeen kaupungissa on tapahtunut muutoksia niin alueiden käytössä kuin kuntalaisten toiminnassa. Viimeisimpien vuosien aikana ruokatorien lisäksi on tullut paljon liikkuvaa ruokarekkakulttuuria ja vakiintuneita ruokarekkakeskittymiä.

Lintujen ruokinnan voidaan katsoa aiheuttavan terveydensuojelulaissa tarkoitettua terveyshaittaa, jos linnut pääsevät suoraan tai välillisesti pintojen kautta ulosteillaan pilaamaan elintarvikkeita. Käytännössä tällaista terveyshaittaa voi aiheutua alueilla, joilla on säännöllistä elintarvikkeiden ulkomyyntiä.

Lintujen ruokinta mahdollistaa rottien ravinnonsaannin ruokintatavasta riippumatta, kun linnuille tarkoitettua ruokaa leviää ympäristöön. Tästä syystä ympäristöpalvelut ei suosittele lintujen ruokintaa missään Helsingin kaupungin yleisillä alueilla.

Ympäristöpalvelut voi terveyshaittaperusteisesti harkintansa mukaan tehdä myös väliaikaisia tai pysyviä lintujen ruokintakieltopäätöksiä eri alueille tai antaa yksittäisiä kieltoja tai määräyksiä, jos se katsoo lintujen ruokinnasta voivan aiheutua terveyshaittaa.

Lintujen ruokintakieltoalueita koskevan päätöksen valmistelun aikana on käyty keskusteluja Helsingin kaupungin Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden, Helsingin yliopiston, Tringa ry:n, ympäristöpalveluiden elintarviketurvallisuusyksikön, ympäristöseuranta ja -valvontayksikön sekä ympäristönsuojelu ja ohjausyksikön kanssa. Ongelmalliset alueet on kartoitettu ympäristöpalveluille tulleiden valitusten sekä yleisten alueiden ylläpidon näkemyksen perusteella.

Kuuleminen

Aloite lintujen ruokintakiellosta päätöksen kohteena oleville yleisille alueille on tullut näiden kiinteistöjen omistajalta, Helsingin kaupungilta, jonka kanssa päätöstä on myös valmisteltu tiiviissä vuorovaikutuksessa. Tämän vuoksi kuulemista ennen asian ratkaisua voidaan pitää hallintolain 34 §:n 2 momentin mukaisesti ilmeisen tarpeettomana.

Päätöksen perustelut

Terveydensuojelulain (763/1994) 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa (terveydensuojelu).

Terveyshaitalla tarkoitetaan ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä.

Terveydensuojelulain 51 §:n mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi.

Kunnan terveydensuojelujärjestyksen 2 §:n mukaan terveydellisten haittojen estämiseksi lintujen ruokkiminen on kielletty erikseen määrätyillä alueilla. Alueista päättää ympäristökeskuksen ympäristöterveyspäällikkö.

Lintujen ruokintakieltoalueet on valittu terveyshaittaperusteisesti. Lintujen ruokinnalla on todennäköinen lintujen määrää alueella lisäävä vaikutus. Linnut voivat suoraan tai välillisesti pintojen kautta pilata ulosteillaan elintarvikkeita ja aiheuttaa näin terveyshaittaa. Lintujen ruokinta voi myös aiheuttaa rottien merkittävää lisääntymistä lähellä asutusta.

Kieltämällä lintujen ruokinta aktiivisilla ruokatoreilla ja muilla alueilla, joilla on säännöllistä elintarvikkeiden ulkomyyntiä, voidaan vähentää linnuista ja lintujen ruokinnasta aiheutuvan terveyshaitan mahdollisuutta.

Edellä mainituista syistä on välttämätöntä antaa terveydensuojelulain 51 §:n ja terveydensuojelujärjestyksen 2 §:n mukainen kielto lintujen ruokkimisesta mainituille alueille.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston on delegoinut ympäristöterveysyksikön päällikölle toimivallan päättää terveydensuojelulain 51 §:n nojalla annettavasta päätöksestä.

Päätöksen tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi kiinteistön omistajalle (Helsingin kaupunki) tavallisena tiedoksiantona sähköisesti.

Päätöksen täytäntöönpano

Päätöstä on noudatettava, kun se on lainvoimainen. Päätös on lainvoimainen oikaisuvaatimusajan (14 päivää tiedoksisaannista) jälkeen, jos päätökseen ei haeta oikaisua.

Sovelletut oikeusohjeet:

Terveydensuojelulaki (763/1994) 1, 51, 56 §
Terveydensuojelujärjestys 2 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §

Detta beslut publicerades 21.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä

  • päätös johon vaaditaan oikaisua joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi
  • todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisesta
  • asiamiehen valtakirja
Oikaisuvaatimuksen käsittelystä perittävä maksu

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.

Stäng

Mer information fås av

Jukka Kiesi, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32027

jukka.kiesi@hel.fi

Beslutsfattare

Heidi Öjst
yksikön päällikkö