Omistajastrategia, Oy Apotti Ab

HEL 2021-012063
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 144 §

Oy Apotti Ab:n omistajastrategia

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Oy Apotti Ab:n omistajastrategian.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Oy Apotti Ab

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omakustannushintaan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä se jaa osakkeenomistajille osinkoa. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö on sen omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö ja se voi toimia omistajiensa yhteishankintayksikkönä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 35,7 %. Muut omistajat ovat:

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 43,2 %
Vantaan kaupunki 12,2 %
Kirkkonummen kunta 2,3 %
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä 2,3 %
Keravan kaupunki 2,1 %
Loviisan kaupunki 1,0 %
Kauniaisten kaupunki 0,5 %
Siuntion kunta 0,4 %
Inkoon kunta 0,3 %

Omistajastrategia

Oy Apotti Ab:n omistajastrategia on valmisteltu suurimpien omistajien HUS:n, Helsingin kaupungin ja Vantaan kaupungin yhteistyönä ja sitä on käsitelty muiden omistajien kanssa yhtiön omistajakokouksissa syksyllä 2021. Helsingin osalta valmistelusta on vastannut kaupunginkanslia yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa.

Lopuksi

Kaupunginhallitus päättää kaupungin tytäryhteisöille vahvistettavista tytäryhteisökohtaisista omistajastrategioista. Oy Apotti Ab ei ole kaupungin tytäryhteisö vaan osakkuusyhteisö, joten sille ei ole valmisteltu erillistä kaupungin omaa omistajastrategiaa kaupunginhallituksen päätettäväksi. Yhtiö ei ole myöskään suurimman omistajan, HUSin, tytäryhteisö, joten yhtiön suurimpien omistajien kesken on pidetty tarpeellisena valmistella yhteistyössä yhteinen omistajastrategia kaikkien omistajien näkökulmasta.

Osakkuusyhteisölle laaditun omistajastrategian luonne poikkeaa kaupungin määräysvallassa olevalle tytäryhteisöille laadittavasta omistajastrategiasta. Näin osakkuusyhtiön omistajastrategia tuodaan käsiteltäväksi ja tiedoksi merkittäväksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon, jonka tehtävänä on muun muassa kaupunkikonsernin konserniohjauksen toimivuudesta huolehtiminen.

Stäng

Detta beslut publicerades 07.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Mer information fås av

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi