Virkasuhteet ilman virkaa, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja kaupunkiympäristötoimiala, toimialajohtajat

HEL 2021-012869
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 9. / 52 §

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan ja kaupunkiympäristön toimialajohtajan ottaminen erilliseen virkasuhteeseen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan ja kaupunkiympäristön toimialajohtajan nykyisten määräaikaisten virkasuhteidensa lisäksi kummankin erilliseen, vakituiseen virkasuhteeseen ilman viran perustamista 24.1.2022 lukien.

Käsittely

Esteelliset: Satu Järvenkallas ja Ville Lehmuskoski
Esteellisyyden syy: osallisuusjääviys (hallintolaki 28.1 § 1 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kuntalain 87 § 2 momentin mukaan henkilö voidaan perustellusta syystä ottaa virkasuhteeseen ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa. Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 10 §:n 1 momentin mukaan virkasuhde alkaa virkasuhteeseen ottamista koskevan päätöksen tekemisestä.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 22.9.2021 § 276 ottaa Satu Järvenkallaksen kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan ja 13.10.2021 § 296 Ville Lehmuskosken kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan. Toimialajohtajien virat ovat määräaikaisia kestäen seitsemän vuotta. Molemmat toimialajohtajat ovat aloittaneet virantoimituksen.

Järjestelyllä, jossa toimialajohtajat otetaan virkasuhteeseen ilman virkaa, turvataan viranhaltijan virkasuhteessa pysymisoikeus määräaikaisen virkasuhteen päätyttyä. Ei ole tarkoituksenmukaista, että henkilö jäisi virkavapaalle aikaisemmasta virastaan tai muusta erikseen perustetusta virasta toimialajohtajan määräaikaisen virkasuhteen ajaksi. Työtehtävät määritellään tarvittaessa erikseen toimialajohtajien määräaikaisten virkasuhteiden päätyttyä.

Vastaava järjestely on tehty myös aiempien toimialajohtajien virkanimitysten kohdalla.

Stäng

Detta beslut publicerades 02.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Bilagor

1. Päätöshistoria -liite

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.