Hankinta, rakennusurakan lisä- ja muutostyöt, Jätkäsaaren kivityöt 2021, Rakentamispalveluliikelaitos Stara

HEL 2021-012963
Ärendet har nyare handläggningar
§ 36

Yksikönjohtajan suorahankintapäätös, Jätkäsaaren kivityöt 2021, lisätyövaiheet nro 1 - 7

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Kivilinja Oy:n antamat lisätyötarjoukset seuraavista työvaiheista:

LT 1, 30.7.2021, Atlantinkatu, Musta R15 reunakivi, asennettuna, arvioitu tarve on 13 jm, à 130,00 €/jm.
LT 2, 3.8.2021, Atlantinkatu, Luonnonkivi, 234x154x100, sekavärinen, yp poltettu, sivut sahattu, kalanruotoladonta, hiekka asennus, arvioitu tarve on 15 m2, à 170,00 €/m2.
LT 3, 9.8.2021, Hyväntoivonkatu 2021, tilaajan nupukiven asennus (hiekka asennus), arvioitu tarve on 110 m2, à 55,00 €, nupukivien valikointi ja siirto, arvioitu tarve on 110 m2, à 10,00 €, tilaajan reunakiven asennus (asennettuna maakosteaan betoniin), arvioitu tarve on 20 mtr, à 36,00 €, reunakiven pään piikkaus, arvioitu tarve on 5 kpl, à 12,00 €/kpl.
LT 4, 13.8.2021, Malagankatu 2021, reunatuki, luonnonkiveä, pun. V220h, arvioitu tarve on 72 mtr, à 86,00 €, madallettu Rk, luonnonkiveä, pun. V220h, arvioitu tarve on 9 mtr, à 94,00 €, nupukivikouru (3 kiveä), 250x140x140, lohkottu, punainen, hiekka-asennus, arvioitu tarve on 122 mtr, à 78,00 €, asfaltin sahaus, arvioitu tarve on 244 mtr, à 20,00 €, reunakiven pään piikkaus, arvioitu tarve on 5 kpl, 15,00 €/kpl.
LT 5, 14.10.2021, Livornonkatu 2021, reunatuki, luonnonkiveä, pun. V220h, arvioitu tarve on 72 mtr, à 86,00 €, madallettu Rk, luonnonkiveä, pun. V220h, arvioitu tarve on 9 mtr, à 94,00 €, nupukivikouru (3 kiveä), 250x140x140, lohkottu, punainen, hiekka-asennus, arvioitu tarve on 122 mtr, à 78,00 €, asfaltin sahaus, arvioitu tarve on 244 mtr, à 20,00 €, reunakiven pään piikkaus, arvioitu tarve on 5 kpl, 15,00 €/kpl.
LT 6, 27.10.2021, Hyväntoivonkatu 2021, graniittipaaden asennus, tilaajan materiaali, arvioitu tarve on 3 kpl, à 320,00 €.
LT 7, 5.11. 2021, Jätkäsaari 2021, tilaajan kivien uudelleen asennus, Nupu- noppa- ja betonikivet, hiekka-asennus, arvioitu tarve on 95 m2, à 70,00 €/m2.

Lisätöiden yhteenlaskettu ennakoitu arvo on 85 000,00 € (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti monen tyyppisiä aliurakoita ja hankintoja. Jätkäsaaren kivityöt 2021 on tällainen erikseen kilpailutettu aliurakka.

Staran kaupunkitekniikan rakentaminen RA 1 on kilpailuttanut Jätkäsaaren kivityöt 2021 urakan HEL 2021-001350 ajalle 7.4.2021 - 15.11.2021. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2021 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Kivilinja Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan päätös 12.3.2021 / 31 §.

Hankintalain ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätöiden (LT 1 - 2) tarve Atlantinkadulla aiheutui pumppaamosta, jota ei siirretty lopulliselle paikalleen vielä vuonna 2021. Lisätöiden (LT 3 ja 6) tarve Hyväntoivonkadulla aiheutui puretun suojatien ja sen lähialueiden palautuksesta. Lisätöiden (LT 4 - 5) tarve Malagan- ja Livornonkaduilla aiheutui niihin sidoksissa olevan kiinteistön valmistumisesta, mistä ei ollut varmuutta urakan kilpailuttamisen yhteydessä. Lisätyö (LT 7) tarve aiheutui jälkikäteen tulleesta tarpeesta korjata valaistuskaapelikorjausten takia tehtäviä kiveysten palautuksia. Näitä työvaiheita ei oltu voitu ennakoida tarjouspyynnössä.

Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. On tarkoituksenmukaista teettää työ sopimusurakoitsijalla, joka tekee sopimuksenmukaisia töitä kohteessa. Lisätöiden ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 85 000,00 € (AVL 8 c §).

Urakassa ei ole aiemmin tehty lisätyöpäätöksiä. Hankintalain mukainen lisätilauksen enimmäisarvo, sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta. Kaupunkitekniikan rakentaminen RA 1 seuraa sopimuksen toteutumista ja raportoi siitä.

Lisätyönä tilattavat lisätyövaiheet LT1 – LT7 on lisätty urakan puitesopimukseen 4700002340 ne ovat olleet käytettävissä tässä kohteessa tarpeen mukaan sopimuskauden aikana.

Detta beslut publicerades 22.11.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Ilkka Koivula, projektipäällikkö, puhelin: +358931039821

ilkka.koivula@hel.fi

Eila Hägg, rakennuspäällikkö, puhelin: 09 310 70042

eila.hagg@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. LISÄTYÖTARJOUS nro 1, 30.7.2021 Atlantinkatu 2021
2. LISÄTYÖTARJOUS nro 2, 3.8.2021 Atlantinkatu 2021
3. LISÄTYÖTARJOUS nro 3, 9.8.2021 Hyväntoivonkatu 2021
4. LISÄTYÖTARJOUS nro 4, 13.8.2021 Malagankatu
5. LISÄTYÖTARJOUS nro 5, 14.10.2021 Livornonkatu
6. LISÄTYÖTARJOUS nro 6, 27.10.2021 Hyväntoivonkatu
7. LISÄTYÖTARJOUS nro 7, 5.11.2021 Jätkäsaari 2021, eri kohteita

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.