Roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelma

HEL 2021-013395
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 24. / 138 §

Roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelma 2022–2025

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin Roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelman 2022–2025 ohjeellisena noudatettavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunkistrategiassa on yhdeksi tavoitteeksi asetettu toimiva ja kaunis kaupunki. Strategiakaudella kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että viihtyisän kaupungin perusedellytykset, kuten puistojen ja katujen siisteys, on huomioitu kaikkialla Helsingissä. Roskaantuminen on ongelma, joka aiheuttaa haittaa ja vaaraa ympäristölle, vähentää kaupunkialueiden viihtyisyyttä ja terveellisyyttä sekä vaikuttaa negatiivisesti kaupunkikuvaan. Roskaantuminen aiheuttaa vuosittain yli 11 miljoonan euron puhtaanapitokustannukset. Korona-aikana on roskaantumisesta muodostunut yhä näkyvämpi ongelma kaupungin alueella.

Roskaantumisen syinä ovat asukkaiden ympäristöön jättämät roskat, hulevesien riittämätön puhdistus, viemärien ylivuototilanteet, yhdyskuntajätteen dumppaus, kadulta poistetun lumen varastointi ja hävitys, tupakantumpeille ja muille roskille tarkoitettujen roska-astioiden riittämättömyys sekä rakennus- ja purkutyömailta tuulen mukana leviävät roskat. Roskaantumiseen vaikuttavat muun muassa totutut toimintatavat, roska-astioiden saavutettavuus, jätehuollon toimivuus ja jätteen ominaisuudet, kuten uudelleenkäyttöpotentiaali ja tuotteen koko. Roskaantumisen hillinnän ohjelma kokoaa keinot eri lähteistä peräisin olevien roskien vähentämiseksi ja yhdistää roskaantumisen kanssa työskenteleviä tahoja.

Roskaantumisen hillinnän ohjelma koostuu toimenpideohjelmasta sekä verkostosta, johon kuuluu asiantuntijoita kaupungin organisaatiosta ja ulkopuolelta. Verkoston on tarkoitus lisätä tietoisuutta roskaantumisen parissa eri organisaatioissa ja yksiköissä tehtävästä työstä ja välittää tietoa tehokkaista toimintatavoista.

Roskaantumisen hillinnän toimintaa koordinoidaan kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluissa. Kesällä 2020 ympäristöpalvelut toteutti kansainvälisen kyselyn, jolla selvitettiin roskaantumisen ohjelmien yleisyyttä, sisältöä ja toimivuutta kunnissa. Helsingin ohjelmaa laadittiin kyselyn tuloksien perusteella. Ohjelman valmistelu aloitettiin syksyllä 2020 järjestetyissä työpajoissa, joihin osallistui asiantuntijoita niin kaupungin sisältä kuin ulkopuoleltakin. Ohjelman toimenpiteet on muotoiltu tulosten pohjalta vuosien 2021–2022 aikana. Ohjelmassa on viisi kärkihanketta, jotka on muodostettu useammasta toimenpiteestä ja muodostavat suurempia kokonaisuuksia ja joita toteutetaan useamman vuoden aikana. Lisäksi ohjelmassa on muita toimenpiteitä, jotka ovat pienempiä ja lyhytkestoisempia. Toimenpiteet jakaantuvat kolmeen teemaan: viestintä, yleiset alueet ja rakentaminen. Ohjelma kattaa valtuustokauden 2021–2025 ja päivitys on suunnitteilla vuodeksi 2026. Osa ohjelman toimenpiteistä kartoittaa tehokkaita tapoja vähentää roskaantumista ja muodostaa siten pohjan ohjelman tuleville päivityksille.

Stäng

Kaupunginhallitus 13.02.2023 § 107

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 30.08.2022 § 438

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Helsingin Roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelmaa 2022-2025, ohjeellisena noudatettavaksi liitteen nro 1 mukaisesti.

Koska tällä hetkellä toimenpideohjelman budjetti on vaatimaton ja ohjelman vaikutus jää tämän takia vähäiseksi, kaupunkiympäristölautakunta esitti, että lisäresurssitarpeista tehdään arvio, joka tuodaan lautakuntaan budjettikäsittelyn yhteydessä.

Tutkitaan myös, voiko nyt suunniteltua viestintäkampanjaa tukea käyttäytymistieteen tutkimuksiin perustuvilla toimenpiteillä, jolloin keinovalikoima roskaamiseen puuttumiseen on merkittävästi laajempi kuin pelkällä valistuksella.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sami Kuusela: Koska tällä hetkellä toimenpideohjelman budjetti on vaatimaton ja ohjelman vaikutus jää tämän takia vähäiseksi, kaupunkiympäristölautakunta esittää, että lisäresurssitarpeista tehdään arvio, joka tuodaan lautakuntaan budjettikäsittelyn yhteydessä.

Tutkitaan myös, voiko nyt suunniteltua viestintäkampanjaa tukea käyttäytymistieteen tutkimuksiin perustuvilla toimenpiteillä, jolloin keinovalikoima roskaamiseen puuttumiseen on merkittävästi laajempi kuin pelkällä valistuksella.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Sami Kuuselan vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

23.08.2022 Pöydälle

16.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Laura Kotilainen, ympäristötarkastaja, puhelin: 31037730

laura.kotilainen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 07.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi