Yhteistyösopimus, kaupunkitutkimusyhteistyö ja tutkijan tehtävien rahoittaminen, yliopistoissa 2018-2023, Sopimuskauden pidentäminen

HEL 2021-013493
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 12. / 55 §

Sopimuskauden pidentäminen vuoden 2025 loppuun: kaupunkitutkimusyhteistyö ja tutkijan tehtävien rahoittaminen yliopistoissa 2018-2023

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan sopimusmuutoksen koskien kaupunkitutkimusyhteistyötä ja postdoc-tutkijan tehtävien rahoittamista Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa.

Sopimuskauden 2018-2023 kestoa pidennetään kahdella vuodella vuoden 2025 loppuun asti siten, että kaupungin maksuerät hoidetaan vuosittain alkuperäisen sopimuksen mukaisesti vuoden 2023 loppuun mennessä.

Sopimuksen myötä kaupungille vuosina 2018-2023 syntyvät kokonaiskustannukset säilyvät ennallaan ollen 1 360 000 euroa ja jakautuen seuraavasti: 160 000 euroa vuonna 2018 ja vuosina 2019–2023 vuosittain 240 000 euroa sisältäen mahdollisen arvonlisäveron. Kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, projekti 1040201055. Määrärahat osoitetaan kaupunginkanslian strategiaosaston kaupunkitietoyksikön käytettäväksi.

Kaupunginhallitus kehottaa pormestaria allekirjoittamaan sopimuksen muutosliitteen. Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa pormestarin tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Vuonna 2020 alkaneen koronapandemian johdosta yliopistoihin kansainvälisinä hakuina toteutettavat tutkijarekrytoinnit ovat olleet pitkäkestoisia ja osin haastaviakin maahantulorajoitusten vuoksi. Myös yhteistyöprojektien käynnistäminen ja vuorovaikutuksen toteuttaminen on vaatinut enemmän suunnittelua ja uusia toimintatapoja etätyöskentelytilanteessa.

Helsingin kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksellä 29.1.2018, § 48 sitoutunut määräaikaisten tutkijatohtorin paikkojen rahoittamiseen yliopistoissa. Sopimusmuutoksella sovitaan Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin ja Vantaan kaupungin sekä Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkimusyhteistyötä koskevan postdoc-sopimuksen keston pidentämisestä vuoden 2025 loppuun asti. Sopimuskautta pidentämällä voidaan varmistaa jatkossakin tutkimusyhteistyön laatu ja tuloksellisuus. Yhteistyöprojektissa työskentelee tällä hetkellä kahdeksan eri alojen tutkijaa, ja hankkeisiin liittyen järjestetään säännöllisiä vuorovaikutustilaisuuksia kaupunkien asiantuntijoiden kanssa.

Muutos koskee sopimus- ja yhteistyökauden kestoa, ja kaupunkien maksuerät hoidetaan vuosittain alkuperäisen sopimuksen mukaisesti vuoden 2023 loppuun mennessä. Sopimuskauden pidennyksestä ei aiheudu rahoittajille lisäkustannuksia. Muut alkuperäisen sopimuksen asiat säilyvät ennallaan.

Kaupunkitutkimusyhteistyötä ja postdoc-tutkijan tehtävien rahoittamista koskevan sopimuksen tavoitteena on vahvistaa yliopistojen ja kaupunkien välistä vuorovaikutusta, tukea pääkaupunkiseudulla tehtävän kaupunkitutkimuksen korkeaa laatua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä lisätä tieteellisen tutkimustiedon käyttöä kaupunkien kehittämisessä. Sopimuksen tarkoituksena on myös mahdollistaa vahvan kaupunkitutkimukseen keskittyvän tutkijayhteisön rakentuminen ja toiminta pääkaupunkiseudulla.

Kaupunkistrategiassa 2021-2025 nostetaan vahvasti esille tutkimustiedon käyttö sekä tutkimusyhteistyö kaupungin kehittämisessä. Strategian mukaan Helsinki tekee aktiivista yhteistyötä korkeakoulujen ja kanssa tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa ja nojautuu parhaaseen riippumattomaan tutkijaosaamiseen omaa toimintaansa uudistaessaan. Strategian mukaan kaupungin keskeisiin uudistushankkeisiin kutsutaan mukaan tutkijoita.

Helsingin kaupungin Helsingin yliopistolle ja Aalto-yliopistolle tämän päätöksen mukaisesti antama tuki ei kuulu valtiontukisäännösten piiriin. Komission tiedonannossa valtiontuen käsitteestä (2016/C 262/01) todetaan, että tietyt yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden toiminnot eivät kuulu valtiontukisääntelyn piiriin. Tämä koskee julkisten koulutuspalvelujen lisäksi riippumattoman T&K-toiminnan harjoittamista tiedon lisäämiseksi ja ymmärryksen parantamiseksi, yhteistyöhön perustuva T&K-toiminta mukaan luettuna.

Postdoc-yhteistyön koordinointi ja seuranta toteutetaan osana kaupunkien ja yliopistojen Kaupunkiakatemia-yhteistyötä. Kaupunkiakatemian strateginen johtoryhmä, jonka jäseniä ovat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien johtajat sekä Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston rehtorit, on puoltanut kokouksessaan 9.9.2021 postdoc-sopimuksen keston pidentämistä.

Stäng

Detta beslut publicerades 02.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Annina Ala-Outinen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 36588

annina.alaoutinen@hel.fi