Hankerahoitus, kaupunginkanslia, DVECE - Dynamic Visualizations to Enhance Citizens Engagement -hanke, EIT KIC-rahoitushaku

HEL 2021-013627
Ärendet har nyare handläggningar
§ 73

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle ”DVECE - Dynamic Visualizations to Enhance Citizens Engagement”

Strategidirektör

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää elinkeino-osaston yrityspalvelut-yksikölle enintään 12 365 euroa vuodelle 2022 EIT Urban Mobility -hankkeen ”DVECE - Dynamic Visualizations to Enhance Citizens Engagement” (projektinumero 1098095001) kuntaosuuden maksamiseksi Forum Virium Helsinki Oy:lle.

Päätöksen perustelut

DVECE-hankkeessa kokeillaan innovatiivisia dynaamisten visualisointien sovelluksia kansalaisten osallistumisen parantamiseksi liikkumiseen liittyvissä suunnitelmissa. DVECE:n tavoitteena on lisätä kansalaisten sitoutumista suunnitteluun käyttämällä dynaamisia visualisointityökaluja. Hankkeessa pyritään rakentamaan ymmärrystä siitä, kuinka osallistumisen tuottamaa tietoa voidaan integroida parhaalla tavalla kaupunkien digitaalisiin kaksosiin ja liikkumisdatan luomiseen. Tämä auttaa päättäjiä ymmärtämään paremmin esimerkiksi erityisryhmien liikkumiseen liittyviä tarpeita, ja tarjoaa kanavan tuoda palautetta digitaaliseen kaksoseen. Hanke toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Strategiajohtaja on päätöksellään 15.12.2021 § 82 hyväksynyt kaupungin osallistumisen hankkeeseen ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutilta (EIT).

Hanketta koordinoi Centre for Research & Technology Hellas (CERTH). Breda University of Applied Science (BUAS) ja Forum Virium Helsinki ovat mukana hankkeessa osatoteuttajina. Helsingin kaupungin elinkeino-osaston yrityspalvelut-yksikkö toimii kaupungin edustajana hankkeessa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 186 825 euroa, josta EU-tuen osuus on 149 460 euroa (80 prosenttia). Forum Virium Helsingin osuus hankkeesta on 61 825 euroa, jolle saadaan EU-tukea 49 460 euroa. Helsingin omarahoitusosuuteen, enintään 12 365 euroa, varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 32 § 6.2.2022 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Detta beslut publicerades 10.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Beslutsfattare

Markus Kühn
strategiajohtaja