Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 4, hammastekniikan tuntiopettajan virka, työavain KASKO-03-11-21

HEL 2021-013694
Ärendet har nyare handläggningar
§ 1

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 4, hammastekniikan tuntiopettajan virka, työavain KASKO-03-11-21

Utbildningschef, Utbildningsenhet 4-3

Päätös

Stadin ammattiopiston koulutuspäällikkö päätti valita ammatillisen tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen **********

Virantoimitus alkaa 3.1.2022 ja päättyy 31.12.2022. Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa. Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Ammatillisen opettajan määräaikainen tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 9.11 - 23.11.2021 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa työavaimella KASKO-03-11-21. Määräaikaisen viran sijoituspaikka on virkasuhteen alkaessa Kampus 4. Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukainen kelpoisuus. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Lisäksi tehtävässä edellytetään ajantasaista kokemusta toisen asteen ammatillisista ohjaus- ja opetustehtävistä, CAD-osaamista hammastekniikan alalta sekä vahvaa ajantasaista hammastekniikan käytännön osaamista. Lisäksi edellytimme kokemusta työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisesta, näyttöjen järjestämisestä ja arvioinnista sekä digiosaamista.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Määräajassa hakemuksen jätti 2 hakijaa. Kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ei ollut. Hakemusten perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin molemmat 2 hakijaa. Haastattelut suorittivat ajalla 30.11.2021 koulutuspäällikkö ja opettaja.

Molemmilla haastatelluilla on tehtävässä edellytetty vähintään viiden vuoden työkokemus hammastekniikan alalta. Tuntiopettajan tehtävässä korostuu hyvät tiimityöskentelytaidot sekä työelämäyhteistyöverkostot. Arvostamme erityisesti työkokemusta opetettavalta alalta.

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset määräaikaisen viran menestykselliseen hoitamiseen on ********** Hänen valintaansa puoltaa käytännön työkokemus opetettavalta alalta. Hänellä on tehtävään soveltuva tutkinto.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 02.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Mari Pohjanpelto, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 83269

mari.pohjanpelto@hel.fi

Beslutsfattare

Mari Pohjanpelto
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-3

Bilagor

1. Hakijat-KASKO-03-11-21

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.