Nimeäminen, katuaukio, Kulosaari

HEL 2021-013737
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Kulosaaren (42.) kaupunginosassa sijaitsevan katualueen osan nimeäminen

Stadsplanechef

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti nimetä Kulosaaren (42.) kaupunginosassa sijaitsevan, liitteestä 2 ilmenevän Kulosaarentien katualueen osan nimellä Wivi Lönnin aukio – Wivi Lönns plats.

Päätöksen perustelut

Kulosaaren kaupunginosassa Kalliokaivonmäen ja Kulosaarentien yhtymäkohdassa sijaitsee maamerkkimäinen katualueen osa (katuaukio), jonka virallinen nimeäminen on katsottu tarpeelliseksi sen paikallisen merkityksen ja jokapäiväisen käytön takia. Alueella on voimassa asemakaava nro 8620 vuodelta 1985.

Nimistötoimikunta on käsitellyt kohteen nimeämistä 13.10.2021 ja on esittänyt sille nimeä Wivi Lönnin aukio – Wivi Lönns plats. Esitetty nimi perustuu Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf:n aloitteeseen. Nimellä muistetaan arkkitehti, professori Olivia Mathilda ”Wivi” Lönniä (1872–1966), joka oli Suomen ensimmäinen oman toimiston perustanut naisarkkitehti. Hänen kädenjälkeään on näkyvissä Kulosaaressa ehkä useissakin huviloissa, jotka on merkitty pelkästään hänen silloisen yhteistyökumppaninsa Armas Lindgrenin nimiin. Yksin Lönnin nimiin on kirjattu Marsalkantie 16:ssa sijainnut, 1970-luvulla purettu rantahuvila. Wivi Lönn on tiettävästi myös omistanut tontin Kulosaaressa. Wivi Lönnin syntymästä tulee kuluneeksi 150 vuotta 20.5.2022.

Vuorovaikutus

Nimeämisen vireillä olosta tiedotettiin 14.1.2022 kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla, ja nimettävän alueen läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen omistajille lähetettiin asiaa koskeva kirje. Mielipiteitä ei esitetty. Nimeämispäätöksellä ei ole vaikutusta alueen olemassa oleviin osoitteisiin.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 55 §

Kuntalaki 29 § ja 91 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 12

Kaupunkiympäristölautakunta 15.5.2018 § 246

Detta beslut publicerades 24.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Beslutsfattare

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö