Tarveselvitys, uudisrakennus, Konttinosturinkuja, Sompasaari, päiväkoti Nihti

HEL 2021-013783
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 18. / 127 §

Päiväkoti Nihdin uudisrakennuksen tarveselvitys

Nämnden för fostran och utbildning

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Sompasaareen osoitteeseen Pinkkarinkuja 4 / Konttinosturinkuja 3 toteutettavan päiväkoti Nihdin tarveselvityksen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeiden jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja oppijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä sekä edistää tilojen kokonaistaloudellisuutta riittävin hankeohjauksellisin keinoin. Tiloja kehitettäessä varmistetaan, että toiminnalle on riittävästi rauhallisia tiloja.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kallion peruspiirin väestön kasvu kohdentuu erityisesti Kalasataman ja Sompasaaren alueille. Hankkeella vastataan alueen kasvavaan palveluntarpeeseen.

Uudet tilat suunnitellaan noin 140 lapselle. Sompasaareen osoitteeseen Pinkkarinkuja 4 / Konttinosturinkuja 3 toteutettava uudisrakennus otetaan käyttöön kalustettuna elokuuhun 2024 mennessä. Toteutettavissa tiloissa voidaan järjestää varhaiskasvatusta uuden rakentuvan alueen muuntuvien tarpeiden mukaan. Toiminnan tarpeet on huomioitu tilojen mitoituksessa.

Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkon suunnittelussa on otettu huomioon rakenteilla ja olemassa oleva tilakapasiteetti. Toimipisteen laajuudessa on huomioitu koko palvelualueen pitkän tähtäimen kehitys: väestöennuste, asuin- ja liikerakentaminen ja liikennejärjestelyt.

Kallion peruspiirissä asui vuoden 2020 lopussa 1-6-vuotiaita lapsia 1041. Viimeisimmän väestöennusteen mukaan lasten määrä kasvaa siten, että 15 vuoden kuluttua lapsia arvioidaan olevan noin 402 nykyistä enemmän. Kallion peruspiirin väestön kasvu kohdentuu erityisesti Kalasataman ja Sompasaaren alueille.

Kalasataman alueella on tällä hetkellä käytössä väliaikainen noin 130-paikkainen paviljonkipäiväkoti Ariel, jonka tiloista luovutaan päiväkoti Nihdin valmistuttua.

Edellä kuvatun lisäksi talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosille 2022-2030 sisältää Kalasataman alueella vuonna 2022 valmistuvan päiväkoti Verkkosaaren ja vuonna 2023 valmistuvan päiväkoti Sompasaaren, joissa uusia paikkoja on yhteensä noin 450. Väliaikaisissa tiloissa on tällä hetkellä käytössä noin 200 paikkaa.

Uudet palvelutilat tukevat lasten arkea

Uudisrakennukseen toteutettavat turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat luovat hyvät edellytykset opinpolun aloittamiselle, päiväkodin toiminnalle ja vastaavat Sompasaaren alueen palvelutarpeisiin.

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille oppijoille sopiviksi, lapsen kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisenympäristöksi. Toiminnan suunnitteluun osallistetaan henkilöstön lisäksi lapset ja perheet. Tilat mahdollistavat yhteisöllisyyden ja asukaskäytön lisäämisen alueella.

Tilat edistävät varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan päiväkodille pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat, jotka edistävät toimintaa ja takaavat oppijoille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisen. Teknisillä ratkaisuilla mahdollistetaan tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään teknologian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä.

Piha-alue varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita ja niiden suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana. Piha-alueet tarjoavat sekä päiväkodille että alueen asukkaille monipuoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet. Henkilökuntaa ja lapsia osallistetaan pihan suunnitteluun.

Päiväkodin tilatarpeet esitetään liitteenä olevassa huonetilaohjelmassa.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Päiväkoti Nihdin tilat ovat laajuudeltaan 1149 htm². Kaupunkiympäristön toimialan arvioima tuleva kokonaisvuokra on noin 41,68 euroa/m²/kk eli noin 574 684 euroa/vuosi.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Tässä hankkeessa käynnistämiskustannuksiin varataan 140 000 euroa, josta tieto- ja viestintäteknologian osuus on noin 8 000 euroa. Muuttokustannusarvio on noin 20 000 euroa. Siivouskustannusarvio on noin 33 600 euroa/vuosi. Toimintakustannukset tulevan hankkeen osalta ovat yhteensä noin 1 530 000 euroa/vuosi.

Keskimääräistä korkeampiin tilakustannuksiin johtavia tekijöitä hankkeessa ovat mm. voimakkaasti nousseet rakentamiskustannukset, asemakaavan määräys vieherkaton rakentamisesta, vaativien perustamis- ja ympäristöolosuhteiden huomioiminen rakenteissa ja julkisivumateriaaleissa sekä raitioliikennemelun torjunnassa huomioitavat rakenteet. Tilojen kokonaistaloudellisuutta tulee edistää jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa riittävin hankeohjauksellisin keinoin.

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Päiväkodin henkilökunta osallistuu käyttäjäkokouksissa rakennuksen suunnitteluun hanke-, yleis- ja toteutussuunnittelun aikana. Huoltajia osallistetaan toiminnan suunnitteluun.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä.

Stäng

Detta beslut publicerades 08.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Mer information fås av

Tommi Kantanen, projektiarkkitehti, puhelin:

tommi.kantanen@hel.fi