Vuokraus, lisävuokra, Poikkilaakson ala-asteen koulu ja päiväkoti Poikkilaakso, Puuskaniementie 21, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-013833
Ärendet har nyare handläggningar
§ 91

Vuokraus, lisävuokra, Poikkilaakson ala-asteen koulu ja päiväkoti Poikkilaakso, Puuskaniementie 21, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö päätti korottaa vuokraa Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetukselle ja varhaiskasvatukselle osoitteessa Puuskaniementie 21.

Pihan toiminnalliset korjaukset, hanke 2821P21639.

Lisävuokra on yhtensä 879 euroa/kk. Lisävuokran maksu alkaa 1.1.2022, päättyen 31.12.2032.

Poikkilaakson ala-asteen lisävuokra vuokrasopimukselle 211023290 on 755,81 euroa /kk. LPK Poikkilaakson lisävuokra vuokrasopimukselle 211022022 on 123,81 euroa /kk.

Lisävuokra kattaa muutostyöinvestoinnin poiston kymmenelle (10) vuodelle jaettuna ja palvelukiinteistöille asetetun 3% pääoman tuottovaatimuksen.

Vuokralaisen purkaessa vuokrasuhteen ennen 31.12.2032 peritään poistamatta jäänyt osuus muutostyöinvestoinneista.

Päätöksen perustelut

Poikkilaakson ala-aste ja LPK Poikkilaakso, osoitteessa Puuskaniementie 21, pihan toiminnalliset korjauksien kustannukset olivat 91 000 euroa alv 0%, ja aiheuttaa Poikkilaakson ala-aste ja LPK Poikkilaaksolle lisävuokraa yhteensä 879 euroa/kk. Hanke toteutettiin ns. pienenä toiminnallisena hankkeena Kaupunkiympäristön toimialan ylläpitoyksikkövetoisena.

Koulun käytössä oleva pinta-ala on 2747 htm² ja päiväkodin käytössä oleva pinta-ala on 385 htm². Nykyinen koulun vuokra on euroa 44 442,29 euroa/kk (16,18 euroa /m²/kk) ja päiväkodin vuokra on euroa 6 228,48 euroa/kk (16,18 euroa /m²/kk).

Vuokrauksessa noudatetaan kaupungin suorassa omistuksessa olevien rakennusten vastuunjakotaulukkoa.

Detta beslut publicerades 03.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Beslutsfattare

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö