Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettajan virka (2 kpl), työavain KASKO-03-391-21

HEL 2021-013896
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettaja (2 kpl), työavain KASKO-03-391-21

Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-3

Päätös

Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutuspäällikkö Eeva-Kaisa Suvanto päätti valita tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen **********

Virantoimitus alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2023.

Virkaan valitulla on yhden kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002)

edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Tuntiopettajan määräaikainen tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 10.-23.11.2021 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa työavaimella KASKO-03-391-21.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Määräaikaisen viran sijoituspaikka on virkasuhteen alkaessa Kampus 5. Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö. Viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukainen kelpoisuus.

Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Lisäksi työpaikkailmoituksessa ilmoitettiin, että opetusta on myös lähihoitajakoulutuksen opiskelijoille Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Työtehtävässä katsotaan eduksi kokemus kasvatus-, sosiaali- ja/tai terveysalan kokemusta sekä taidepainotteisten toiminnallisten menetelmien osaaminen ja kelpoisuuden opettaa yhteisten tutkinnon osien osa-alueissa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Määräajassa hakemuksen jätti 38 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 17 hakijalla. Hakemusten perusteella ryhmähaastatteluun Teams:iin kutsuttiin hakijaa 10.

Haastattelun suorittivat 24.11. 2021 koulutuspäälliköt Tarja Luokkanen ja Eeva-Kaisa Suvanto.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Koulutuspäälliköt katsovat hakijan koulutuksen, hakemuksessa ilmenneiden seikkojen sekä haastattelussa tulleiden asioiden kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset määräaikaisen viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Hänen valintaansa puoltaa käytännön kokemus opetettavalta alalta ja osoitettu osaaminen opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä. Valittu täyttää lähihoitajakoulutuksen ammatillisen opettajan tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdot. Valituilla on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja tehtävän edellyttämä pedagoginen pätevyys sekä vaadittava työkokemus.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 07.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Eeva-Kaisa Suvanto, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 26022

eeva-kaisa.suvanto@hel.fi

Beslutsfattare

Eeva-Kaisa Suvanto
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-3