Hankinta, rakennusurakan lisä- ja muutostyöt, Staran läntisen alueen kivityöt, Rakentamispalveluliikelaitos Stara

HEL 2021-013903
Ärendet har nyare handläggningar
§ 39

Yksikönjohtajan suorahankintapäätös, Staran alueen 1 kivityöurakka, lisätyövaiheet nro 1-7, 9-11 ja 14

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Peab Industri Oy:n antamat lisätyötarjoukset seuraavista työvaiheista:

LT 1, 10.5.2021, KP 1, Salmisaarenkatu, ristipäähakatut noppakivet, asennettuna, arvioitu tarve on 2 m2, à 226,00 €/m2.
LT 2, 12.5.2021, RA 1, Suomenlinnan kivityöt, työt yksikköhinnoin, arvo määräytyy toteutuneiden yksiköiden mukaisesti.
LT 3, 18.5.2021, RA 1, Saukonpaadenpuisto, nurmisaumainen nupukiveys, asennettuna, arvioitu tarve on 100 m2, à 125,00 €/m2.
LT 4, 27.5.2021, KP 1, Mannerheimin patsaan portaat, graniitti porraslankku 400x400x1200, asennettuna, arvioitu tarve on 8 kpl, à 465,00 €/kpl.
LT 5, Pos. 2, 15.6.2021, KP 1, Kartanokivi 278x138x80, Kartanonoppa 138x138x80 tai vastaava, värillinen, hiekkasaumattuna, asennettuna, à 43,00 €/m2, arvioitu tarve on 360 m2.
LT 5.1, 28.6.2021, RA 1, Kartanokivet asennuttuna.
Kartanokivi 278x138x80, Kartanonoppa 138x138x80 tai vastaava, harmaa sileä, hiekkaan asennus, arvioitu tarve on 85 m2, à 42,00 €/m2.
Kartanokivi 278x138x80, Kartanonoppa 138x138x80 tai vastaava, valkoinen sileä, hiekkaan asennus, arvioitu tarve on 9 m2, à 65,00 €/m2.
Kartanokivi 278x138x80, Kartanonoppa 138x138x80 tai vastaava, hiekkapuhallettu 852 vaalean harmaa Rudus, hiekkaan asennus, arvioitu tarve on 7 m2, à 60,00 €/m2.
LT 6, 15.6. 2021, RA 1, Suomenlinnan kivityöt, lisähinta kenttäkivien pystyyn asentamisesta, à 10,00 €/m2, arvo määräytyy toteutuneiden yksiköiden mukaisesti.
LT 7, 18.6.2021, RA 1, Sahattu graniittikivi 140x140x140, asennettuna tilaajan kivellä, arvioitu tarve on 208 m2, à 56,00 €/m2, graniittikiven saumaus, arvioitu tarve on 208 m2, à 19,00 €/m2, graniittikiven 140 mm sahaus, arvioitu tarve on 0 jm, à 23,00 €/jm.
LT 9, 13.8.2021, KP 1, Yrittäjäpatsaan jalustakivet, graniittilaatat, patsaan jalustakivet, Liedon punainen, yläpinta ja näkyvät reunat poltettu, asennus sopimushinnoin, 1 erä, à 2 010,00 €, graniittilaatta 295x595x80, Balmoral red poltettu, asennus sopimushinnoin, à 220,00 €/m2, arvioitu tarve on 15 m2.


LT 10a, 30.8.2021, RA 1, Taidemaalarinpuisto, hulevesialtaan reunakivet.
Pos 1, asennettuna, à 390,00 €/jm, arvioitu tarve on 17,8 jm.
Pos 3, asennettuna, à 330,00 €/jm, arvioitu tarve on 18,9 jm.
Pos 5, asennettuna, à 290,00 €/jm, arvioitu tarve on 17,3 jm.
Pos 7, asennettuna, à 160,00 €/jm, arvioitu tarve on 13,8 jm.
LT 11, 2.9.2021, RA 1, Suomenlinnan kivityöt, kenttäkivikouru T1, asennettuna tilaajan kivellä, à 90,00 €/jm, arvo määräytyy toteutuneiden yksiköiden mukaisesti.
LT 14, 6.10.2021, RA 1, Johanneksenpuiston kaariladotut noppakiveykset, tilaajan noppakivi, lohkottu, kaariladottu, hiekkaan asennettuna, à 65,00 €/m2, arvioitu tarve on 164 m2.

Lisätöiden yhteenlaskettu ennakoitu arvo on 194 500,00 € (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti monen tyyppisiä aliurakoita ja hankintoja. Kivityöurakka on tällainen vuosittain kilpailutettava aliurakka. Puitesopimus on Staran kaikkien osastojen käytössä alueella 1, vaikka Kaupunkitekniikan rakentamisen osasto on urakan pääasiallinen käyttäjä.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran alueen 1 kivitöiden urakan HEL 2021-000386 ajalle 1.4.2021 - 31.3.2022. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2021 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Peab Industri Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan päätös 4.3.2021 / 8 §.

Hankintalain ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätöiden (LT 1, 4, 5 ja 9, KP1) tarve on aiheutunut vanhojen tai rikkoutuneiden kiveyksien tai kivirakenteiden uusimisesta.
Lisätöiden (LT 2, 6 ja 11, RA 1) tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamasta ja rahoittamasta Suomenlinnassa tehtävistä erilaista normaalitekotavoista poikkeavista kiveystöistä.
Lisätyön (LT 3, RA 1) tarve on aiheutunut Saukonpaadenpuistossa tehtävänä olleesta nurmisaumaisesta nupukiveyksestä.
Lisätyön (LT 5.1, RA 1) tarve on aiheutunut jälkikäteen tulleesta tarpeesta rakentaa erilaisia betonikiveyksiä muiden töiden ohella.
Lisätyön (LT 5.1, RA 1) tarve on aiheutunut jälkikäteen tulleesta tarpeesta rakentaa erilaisia betonikiveyksiä muiden töiden ohella.
Lisätyön (LT 7, RA 1) tarve on aiheutunut Karibiankadulla tehtäväksi tulleen erikoisnoppien asennustyötä.
Lisätyön (LT 10a, RA 1) tarve on aiheutunut Taidemaalarinpuistoon suunnitellun hulevesialtaan erikoisreunakivien asentamisesta.
Lisätyön (LT 14, RA 1) tarve on aiheutunut Johanneksenpuiston vanhan lippakioskin ympäristöön suunnitellun kaariladotun noppakiveyksen asentamisesta.
Näitä työvaiheita ei oltu voitu ennakoida tarjouspyynnössä.

Saatuja lisätyötarjouksia LT1 - LT7, LT9 - LT11 ja LT 14 voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. On tarkoituksenmukaista teettää työ sopimusurakoitsijalla, joka tekee sopimuksenmukaisia töitä kohteissa. Lisätöiden ennakoitu arvo näissä kohteissa on yhteensä 194 500,00 € (AVL 8 c §).

Urakassa ei ole aiemmin tehty lisätyöpäätöksiä. Tätä päätöstä tehtäessä sopimuksen toteuma-aste on noin 47 % päätössummasta. Hankintalain mukainen lisätilauksen enimmäisarvo, sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta. Kaupunkitekniikan rakentaminen RA 1 seuraa sopimuksen toteutumista ja raportoi siitä.

Lisätyönä tilattavat lisätyövaiheet lisätään urakan puitesopimuksiin 4700002313 ja 4700002314 ja ne ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan sopimuskauden aikana.

Detta beslut publicerades 10.12.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Ilkka Koivula, projektipäällikkö, puhelin: +358931039821

ilkka.koivula@hel.fi

Eila Hägg, rakennuspäällikkö, puhelin: 09 310 70042

eila.hagg@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Stara_Länsi_A1_Lisätyötarjous_1_Ristipäähakatut_nopat
2. Stara_Länsi_A1_Lisätyötarjous_2_Länsipiiri_Suomenlinnan_kivityöt
3. Stara_Länsi_A1_Lisätyötarjous_3_Saukonpaaden_puisto
4. Stara_Länsi_A1_Lisätyötarjous_4_Mannerheimin_patsaan_portaat
5. Stara_Länsi_A1_Lisätyötarjous_5_Kartanokivet
6. Stara_Länsi_A1_Lisätyötarjous_5_1_Kartanokivet
7. Stara_Länsi_A1_Lisätyötarjous_6_Suomenlinna1
8. Stara_Länsi_A1_Lisätyötarjous_7_Graniittikivi_140x140x140 (003)
9. Stara_Länsi_A1_Lisätyötarjous_9_Yrittäjäpatsas
10. Stara_Länsi_A1_Lisätyötarjous_10a_Taidemaalarinpuisto
11. Stara_Länsi_A1_Lisätyötarjous_11_Suomenlinna_kouru_T1
12. Stara_Länsi_A1_Lisätyötarjous_14_Noppakiveys_Johanneksenpuisto

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.