Hankinta, optio, tilauksen korottaminen, raitiotieradan katukiveys- ja saumaustyöt vuodelle 2021, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-013940
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 204 §

Raitiotieradan katukiveys- ja saumaustöiden lisähankinta vuodelle 2021

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan raitioteiden katukiveys- ja saumaustöiden puitesopimukseen liittyviä töitä Kivilinja Oy:ltä yhteensä enintään 65.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

HKL:llä on puitesopimus raitioteiden katukiveys- ja saumaustöistä Kivilinja Oy:n kanssa, jota on jatkettu optiokaudella vuodelle 2021.

Optiokaudella toteutettavien raitioteiden katukiveys- ja saumaustöiden määrä on osoittautunut arvioitua suuremmaksi. HKL valmistelee uutta raitioteiden katukiveys- ja saumaustöiden hankintaa puitejärjestelynä. Uuden hankinnan valmistelussa on valmistauduttu töiden tarpeisiin nykyistä laajemmin.

Tällä päätöksellä varaudutaan raitioteiden katukiveys- ja saumaustöiden toteutukseen vuoden 2021 loppuun asti.

Aiemmat päätökset

Johtokunta oikeutti 6.3.2020, 36 §, HKL:n tekemään puitesopimuksen Kivilinja Oy:n kanssa raitioteiden katukiveys- ja saumaustöistä vuonna 2020 yhteensä enintään 650.000,00 eurolla (alv 0 %). Puitesopimukseen sisältyi mahdollisuus jatkaa sopimusta yhden vuoden optiokaudella, jonka aikana tilauksia voidaan tehdä yhteensä enintään 650.000,00 eurolla (alv 0 %).

Vs. toimitusjohtaja päätti 22.9.2020, 119 §, optiokauden käyttämisestä.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat enintään 1.365.000,00 euroa (alv 0 %) varsinaiselta sopimuskaudelta ja optiokaudelta.

Stäng

Detta beslut publicerades 27.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

yksikön johtaja
Toni Jurva

Mer information fås av

Jari Hartikainen, tekninen isännöitsijä, puhelin: 09 310 70393

jari.hartikainen@hel.fi

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 23601

sami.kellokoski@hel.fi