Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla Liikenneliikelaitos, henkilöstö- ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajalle

HEL 2021-013987
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 200 §

Liikenneliikelaitoksen henkilöstö- ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan viran väliaikainen hoitaminen

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Johtokunta määräsi hallintopäällikkö Jukka Hämäläisen hoitamaan liikenneliikelaitoksen (HKL) henkilöstö ja liiketoiminnan tuki –yksikön johtajan virkaa siihen kuuluvine palkkaetuineen 4.12.2021 alkaen siihen asti, kunnes viran vakituinen hoitaja palaa hoitamaan virkaa, kuitenkin enintään 31.5.2022 saakka.

Päätös tehtiin ehdollisena kaupunginhallituksen päätökselle HKL:n toimitusjohtajan viran väliaikaisen hoitajan määräämisestä.

Käsittely

Esteelliset: Jukka Hämäläinen (hallintolain 28 §:n 1 momentin 1 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

HKL:n toimitusjohtaja on ilmoittanut eroavansa virasta 4.12.2021 lukien ja kaupunginhallitus käsittelee 13.12.2021 henkilöstö ja liiketoiminnan tuki –yksikön johtajan määräämistä hoitamaan HKL:n toimitusjohtajan virkaa, kunnes uusi viranhaltija ottaa tehtävän vastaan.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 §:n 3 momentin mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.

Hallintosäännön 23 luvun 3 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää avoimen viran määräaikaisesta hoitajasta.

HKL:n hallintopäällikkö Jukka Hämäläinen toimii tällä hetkellä henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan viransijaisena, ja täyttää yksikön johtajan viran kelpoisuusvaatimukset ja on myös henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ja kykyjensä puolesta sopiva yksikön johtajan avoimen viran hoitajaksi.

Stäng

Detta beslut publicerades 27.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

vs. toimitusjohtaja
Petri Lumijärvi

Mer information fås av

Matts Hägg, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 09 310 34747

matts.hagg@hel.fi