Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Vuokraus, tilat, Helsingin Kaupungin Asunnot Oy, Myllymatkantie 4, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2021-014746
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Vuokraus, tilat, Helsingin Kaupungin Asunnot Oy, Myllymatkantie 4, sosiaali- ja terveystoimiala

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Myllymatkantie 4, 00920 Helsinki sijaitsevan yhteensä 11 262,5m² suuruisen ryhmäkotiyksikön vuokrauksen Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:ltä sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön arvonlisäverottamaan kokonaishintaan 142 245,38 euroa/kk
Veroton kokonaisvuokra tiloista on 12,63€/m2. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk.

Sosiaali- ja terveystoimialan hallinnoimien palvelutilojen laajuus ja vuokrakustannukset jakautuvat kohteessa seuraavasti:

Asuintilat: 6064 m² / 76 588,32 €/kk
Sosiaali- ja terveystoimialan palvelutilat: 5198,5 m² / 65 657,06 €/kk

Sähköenergia ja käyttövesi, lämmitys ja jätehuolto sisältyvät vuokraan. Vuokralainen vastaa tuottamistaan erityisjätteistä.

Toistaiseksi voimassa oleva uusi vuokrasopimus alkaa 1.9.2021 ja irtisanomisaika on molemmin puolin yksi vuosi.

Vuokrauksessa noudatetaan Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialan ja Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n välistä Erityisasumistilojen vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Tilat vuokrataan sosiaali- ja terveystoimialan Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden käyttöön. Kohteessa toimii Myllypuron seniorikeskus, joka tarjoaa asiakkailleen ryhmäkotimuotoista pitkäaikaisen asumisen ja lyhytaikaisen hoidon palvelua iäkkäille. Ryhmäkotien asukkailla on omat huoneet ja yhteisissä tiloissa tupakeittiö, olohuone ja saunatilat.

Detta beslut publicerades 05.01.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Cecilia Tuomela, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32450

cecilia.tuomela@hel.fi

Beslutsfattare

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Myllymatkantie 4 Myllypuron seniorikeskus vuokrasopimus 1.9.2021 (002)

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.