Tulosbudjetti vuonna 2022 ja toimintasuunnitelma, Keskushallinto, Tarkastusvirasto

HEL 2022-000089
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 48 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 1–2022

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja
-viraston vuoden 2022 ensimmäisen talousarvion toteutumisennusteen.

Lisäksi lautakunta päätti todeta, ettei ennuste anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Käyttötalouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti ja sitovan toiminnan tavoitteen toteutuvan. Talousarvion tavoitteiden toteumista edistetään vastuullisella taloudenpidolla, riittävillä henkilöstöresursseilla ja keskittymällä ydintehtäviin. Sitova toiminnan tavoite ohjaa vuoden 2022 arviointisuunnitelman valmistelua. Käyttötalouden ja tavoitteiden tarkemmat ennustetiedot ovat liitteessä 1.

Ennusteiden laadinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen antamia vuoden 2022 talousarvion noudattamisohjeita. Talousarvion toteutumisennuste laaditaan kolme kertaa vuoden 2022 aikana. Toteutumisennuste on saatettava lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta Kanslian taloussuunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Stäng

Tarkastuslautakunta 11.01.2022 § 4

Stäng

Detta beslut publicerades 13.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Hanna Kurki, kaupunkitarkastaja, puhelin: +358931036476

hanna.k.kurki@hel.fi