Kokoonpanon muutos, Helsingin Seniorisäätiö sr hallituksen uuden jäsenen nimeäminen

HEL 2022-000457
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 6 §

Muutos Helsingin Seniorisäätiö sr hallituksen kokoonpanossa

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Helsingin Seniorisäätiön sr hallitukseen vuoden 2022 vuosikokouksessa päättyväksi toimikaudeksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi palvelualueen johtaja Maritta Haaviston Soili Partasen tilalle.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Sosiaali- ja terveystoimialan arviointitoiminnan johtajaksi valittu Soili Partanen on ollut konsernijaoston (30.8.2021 § 91, päätös oheismateriaalina) nimeämänä viranhaltijajäsenenä Helsingin seniorisäätiön sr hallituksessa. Virkatehtävän muuttumisen vuoksi Partanen on ilmoittanut erostaan säätiön hallitukselle 13.1.2022 (liite 1). Hallituksen toimikausi päättyy kuluvan vuoden keväällä pidettävässä vuosikokouksessa.

Sosiaali- ja terveystoimiala on esittänyt viranhaltijajäseniä konserniyhteisön hallituksien kokoonpanoihin. Idän palvelualueen johtaja Maritta Haavistoa on esitetty Helsingin Seniorisäätiön sr hallituksen jäseneksi.

Stäng

Detta beslut publicerades 01.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi