Lainan myöntäminen, päiväkodit ja pienryhmäkodit, Helsingin kaupungin asunnot Oy

HEL 2022-000503
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 17. / 275 §

Lainojen myöntäminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantorahaston varoista lainoja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hakemuksen mukaisille hankkeille seuraavasti:

KOHDE
LAINA-AIKA
LAINA EUROA
Päiväkoti Vellamo,
3 vuotta
150 000
Kaivonkatsojantie 9
 
 
Päiväkoti Hiekkalinna,
10 vuotta
1 450 000
Hiekkalaiturintie 10
 
 
Päiväkoti Ahti,
6 vuotta
320 000
Leikosaarentie 24
 
 
Pk Pikku-Duunari ja sote tuettuja asuntoja,
7 vuotta
985 000
Porvoonkatu 10
 
 
Päiväkoti Porolahti,
8 vuotta
1 600 000
Roihuvuorentie 3
 
 
 
YHTEENSÄ
4 505 000

Korko: Lainoista veloitettava korko on primäärilainoista perittävä korko, peruskorko + 0,35 %, kuitenkin vähintään 2 %.

Lyhennysehto: Lainat maksetaan takaisin tasalyhennyksin.

Vakuus: Lainoille ei aseteta vakuutta, koska Helsingin kaupungin asunnot Oy on kaupungin määräysvallassa oleva yhtiö.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin kaupungin asunnot Oy on rahoittanut seuraavia korjaushankkeita:

Päiväkoti Vellamon perusparannus osoitteessa Kaivonkatsojantie 9. Lainasta aiheutuvat kustannukset peritään kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta tilavuokrissa. Yhtiö hakee kohteeseen 150 000 euron suuruista tasalyhenteistä lainaa 3 vuoden takaisinmaksuajalla.

Päiväkoti Hiekkalinnan perusparannus osoitteessa Hiekkalaiturintie 10. Lainasta aiheutuvat kustannukset peritään kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta tilavuokrissa. Yhtiö hakee kohteeseen 1 450 000 euron suuruista tasalyhenteistä lainaa 10 vuoden takaisinmaksuajalla.

Päiväkoti Ahdin perusparannus osoitteessa Leikosaarentie 24. Lainasta aiheutuvat kustannukset peritään kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta tilavuokrissa. Yhtiö hakee kohteeseen 320 000 euron suuruista tasalyhenteistä lainaa 6 vuoden takaisinmaksuajalla.

Kiinteistön julkisivukorjaus osoitteessa Porvoonkatu 10. Hanke on toteutettu yhdessä Helsingin Toimitilat Oy:n kanssa, joka omisti osoitteessa Sturenkatu 8 sijaitsevan kohteen. Kohteessa on Helsingin kaupungin päiväkoti Pikku-Duunari ja sosiaali- ja terveystoimialan tuetun asumisen asuntoja, asukkaiden yhteistiloja sekä henkilökunnan toimitiloja. Sturenkatu 8 sulautui Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön 1.1.2021 ja kaupunginhallitus myönsi 14.12.2020, § 870, kohteelle 2 miljoonan euron suuruisen lainan julkisivukorjausta varten asuntotuotantorahaston varoista. Myönnetystä lainasta nostettiin 1 675 000 euroa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on rahoittanut asuntojen korjauksia, mutta ei rahoita erillistä julkisivukorjausta. Lainasta aiheutuvat kustannukset peritään kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta sekä sosiaali- ja terveystoimialalta tilavuokrissa. Yhtiö hakee kohteeseen 985 000 euron suuruista tasalyhenteistä lainaa 7 vuoden takaisinmaksuajalla.

Kiinteistön julkisivujen ja pihan korjaukset osoitteessa Roihuvuorentie 3. Koko kiinteistö on Helsingin kaupungin käytössä ja pihat, joihin vaadittiin turvallisuutta parantavia muutoksia, ovat pääosin päiväkoti Porolahden käytössä. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on lainoittanut kohteen peruskorjauksen vuonna 2009, mutta ei myönnä erillistä lainaa julkisivukorjauksiin eikä piha-alueen muutoksiin. Lainasta aiheutuvat kustannukset peritään kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta sekä sosiaali- ja terveystoimialalta tilavuokrissa. Yhtiö hakee kohteeseen 1 600 000 euron suuruista tasalyhenteistä lainaa 8 vuoden takaisinmaksuajalla.

Helsingin kaupungin asunnot Oy hakee kohteilleen yhteensä 4 505 000 euron lainoja primäärilainojen korkoehdoin. Asuntotuotantorahastossa on tällä hetkellä varoja lainojen myöntämiseen noin 62,6 miljoonaa euroa.

Kaupungin määräysvallassa oleva Helsingin kaupungin asunnot Oy on velvollinen noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja kaupungin antamaa konserniohjausta. Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kaupungin omassa käytössä olevien tilojen kunnostukseen myönnettäville lainoille ei vaadita vakuutta, koska Helsingin kaupungin asunnot Oy lainansaajana on kokonaan kaupungin määräysvallassa oleva yhtiö. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yhtiölle myönnettävien lainojen vuoksi.

Kaupunki vuokraa liike- ja toimitilat kaupungin omaan käyttöön ei taloudelliseen toimintaan (päiväkodit sekä SOTE), Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohdat 28-29, 24). Lainajärjestelyyn ei siten sisälly Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen SEUT 107(1) mukaista valtiontukea.

Stäng

Detta beslut publicerades 20.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 09 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi