Asemakaavan muutos nro 12805, Pitäjänmäen sähköasema

HEL 2022-000961
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 232 §

V 26.4.2023 Pitäjänmäen sähköaseman asemakaavan muutos (nro 12805)

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue) korttelin 46032 tontin 10 osan, korttelin 46054 tontin 1 osan ja katualueiden asemakaavan muutoksen 31.1.2023 päivätyn piirustuksen nro 12805 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

Esteelliset:
Sami Sarvilinna
Esteellisyyden syy: puolueettomuuden vaarantuminen (hallintolain 28.1 § kohta 7)
Ville Lehmuskoski
Esteellisyysen syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee osia Meijeritien varren teollisuus- ja yhdyskuntateknisen huollon tonteista sekä osaa Meijeritien katualueesta ja Sähköpolun katualuetta.

Pitäjänmäen sähköasema palvelee koko Länsi-Helsingin sähkönjakelua. Sähköaseman siirto liittyy laajempaan Läntisen bulevardikaupungin kaavoitukseen. Kaavaratkaisun tavoitteena on varmistaa alueelle tärkeän sähköinfrastruktuurin toimivuus. Uusi sähköasema korvaa olemassa olevan sähköaseman, jonka paikalle voidaan tulevaisuudessa kaavoittaa uutta kaupunkimaista ja viihtyisää ympäristöä Valimon rautatieaseman ja Vihdintien kehittyvän pikaraitiotieyhteyden läheisyyteen. Lisäksi uuden sähköaseman rakentaminen mahdollistaa nykyisten suurjännitteisten 110 kilovoltin ilmajohtojen kaapeloinnin maan alle Vihdintien ja Huopalahdentien ympäristössä. Ilmajohtojen poistuminen vapauttaa nykyisen johtojen alueen sekä niiden turva-alueen suunnittelun muuhun käyttötarkoitukseen, kuten asumiseen ja palveluihin. Kaavaratkaisu tukee Helsingin hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumista osana laajempaa sähköverkon kehittämistä.

Kaavaratkaisussa uuden sähköaseman tontin rakennusoikeus on 4 000 k-m2 ja tontin tehokkuus on e=1,30. Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 7321).

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on osittain asuntovaltaista aluetta merkinnällä (A1 ja kantakaupunkia merkinnällä (C2). Kaavamuutosalueen eteläpuolella oleva nykyisen Pitäjänmäen sähköaseman alue on yleiskaavassa toimitila-aluetta. Kaavamuutosalueen itäpuolella Vihdintiellä on yleiskaavassa pikaraitiotien merkintä. Alueen eteläpuolella, suunnittelualueen läheisyydessä on rantaradan varteen merkitty pyöräilyn Baanaverkon yhteys.

Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa 2021 on alueen halki kulkeva merkintä, joka osoittaa nykyiset maanalaiset tilat ja tunnelit. Niiden olemassaolo on otettava huomioon ja turvattava niiden toiminta- ja kehittämisedellytykset. Kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen mukainen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista uudistamalla ja täydentämällä olemassa olevaa rakennettua ympäristöä kestävästi, ja perustuu pitkäjänteiseen kaavoitukseen ja kaupunkisuunnitteluun. Kaavaratkaisu tukee raideliikenteen verkostokaupungin toteutumista mahdollistaen rakentamista tulevan pikaraitioyhteyden varrella ja rautatieaseman ympäristöissä.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa asemakaavat vuosilta 1978 ja 1999. Nykyisten asemakaavojen mukaan suunnittelualue on merkitty osittain teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (TTV) ja osittain yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET).

Nykyisen Pitäjänmäen sähköaseman vieressä sijaitseva kaavamuutosalue on pääasiassa rakentamatonta. Alueen itäpuolella kulkee Vihdintie. Kävelyn ja pyöräilyn reitti Sähköpolku kulkee alueen halki Vihdintieltä läheiselle Valimon rautatieasemalle. Alueelta on purettu 2017–2018 Pakastamo Oy:n teollisuuslaitos (kortteli 46032, tontti 1). Alueella on pieni katosvarasto ja mastorakennelma. Alueen ulkopuolella etelässä on Pitäjänmäen sähköaseman rakennus (kortteli 46032, tontti 10). Sähköasema palvelee laajaa aluetta: siitä lähtee ilmassa kulkevia suurjännitejohtoja Vihdintietä etelään ja pohjoiseen sekä itään kohti Haagaa. Alueella kulkee runsaasti maanalaisia johtoja, mm. sähkö-, vesi- ja tietoliikenneverkkoa ja viemäritunneli. Nykyisen sähköaseman tontilla sijaitsee lisäksi kaksikerroksinen tuotantorakennus sekä pienehkö kaksikerroksinen asuinkerrostalo. Alueen länsipuolella on Valion pääkonttorin rakennus. Tonteilla on puustoa Sähköpolun reunamilla.

Helsingin kaupunki omistaa suunniteltavan alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia seuraavasti (kustannukset esitettynä kustannustasossa syyskuu 2022):

Katurakenteet 1 870 000 €
Vesihuolto 430 000 €
Muu kunnallistekniikka 1 700 000 €
Yhteensä 4 000 000 €

 

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien tahojen kanssa:

  • Helen Oy
  • Helen Sähköverkko Oy
  • Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) vesihuolto

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat alueen olemassa olevaan infraverkostoon ja niiden huomioimiseen kaavamuutoksen valmistelussa. HSY:n kannanotossa nostettiin esiin alueella sijaitsevat vesihuoltolinjat ja viemäritunneli, jotka tulee ottaa huomioon alueen suunnittelussa. Kannanoton mukaan kaavoituksen yhteydessä tulee selvittää uuden vesihuollon ja johtosiirtojen tarve ja laatia alustava vesihuollon yleissuunnitelma kustannusarvioineen. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kaavaan on osoitettu merkintä olemassa olevalle yhdyskuntateknisen huollon tunnelille (viemäritunneli). Lisäksi kaavan valmistelussa on tehty tarkasteluja yhdyskuntateknisen verkoston muutoksista ja sovittamisesta alueelle. Kaavamuutosalueen yhdyskuntateknisille verkostoille on arvioitu alustavia mitoituksia ja reittejä.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat alueen olemassa oleviin tietoliikenneverkkoihin. Teleoperaattorin mielipiteessä vaadittiin huomioimaan kaapeleiden siirto-, muokkaus- ja suojaustarpeet sekä niiden minimointi suunnittelussa ja alueen rakentamisessa sekä hyvä yhteydenpito. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että nykyiset tietoliikenneverkot ja muut johdot, sekä niiden tulevat muutostarpeet on tunnistettu alueen suunnittelussa. Kaavan valmistelussa on tehty tarkasteluja yhdyskuntateknisen verkoston muutoksista ja sovittamisesta alueelle. Kirjallisia mielipiteitä saapui 3 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 12.9. –11.10.2022, mistä ilmoitettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

  • Helen Sähköverkko Oy
  • Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
  • HSY
  • Telia Finland Oyj

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat uuden sähköaseman tilatarpeisiin, kasveilla istutettavaksi merkittyjen alueiden vaikutuksiin kaapeleiden kaivamiseen, puurivien vaikutuksiin kaapeleiden sijoittamiseen sekä korttelin rajauksen viisteisiin. Lisäksi kannanotot kohdistuivat uusiutuvan energian tuottamiseen, Helen Sähköverkko Oy:n kehitystarpeisiin nykyisellä tontillaan, sähköasemaa palvelevien ajoneuvojen painoon, vesijohtojen siirtoihin ja hulevesiviemärin rakentamiseen sekä suunniteltujen tietoliikennekaapeleiden ja suurjännitekaapeleiden siirtoihin uudelle sähköasemalle. HSL ilmoitti mahdollisesta bussiliikenteestä Ampeerikadulla.

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Fingrid Oyj, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on tiedotettu asianomaisia tahoja sähköpostitse ja annettu mahdollisuus kommentointiin.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 31.01.2023 § 56

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • 31.1.2023 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12805 (liite nro 3) hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue) osaa korttelin 46032 tonttia 10, osaa korttelin 46054 tonttia 1 ja katualueita.

Lisäksi lautakunta päätti

  • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, ettei Ville Lehmuskoski esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

Esteelliset: Ville Lehmuskoski (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta)

Asian aikana kuultavana olivat arkkitehti Tony Isaksson ja tiimipäällikkö Suvi Tyynilä. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Tony Isaksson, arkkitehti, puhelin: 09 310 38998

tony.isaksson@hel.fi

Suvi Tyynilä, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37264

suvi.tyynila@hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37094

jarkko.nyman@hel.fi

Eeva Väistö, liikenneinsinööri (liikenne- ja katusuunnittelu), puhelin: 310 37353

eeva.vaisto@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 17.08.2022 § 45

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12805 pohjakartan kaupunginosassa 46 Pitäjänmäki. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12805
Kaupunginosa: 46 Pitäjänmäki
Kartoituksen työnumero: 14/2022
Pohjakartta valmistunut: 10.5.2022
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Nimistötoimikunta 08.06.2022 § 45

Nimistötoimikunta päätti esittää, että alueella nyt sijaitsevan Sähköpolun – Elektrostigen nimi poistetaan käytöstä vireille tulleessa Pitäjänmäen sähköaseman asemakaavassa. Nimi on tullut voimaan asemakaavassa nro 7174 vuonna 1975. Perusteluina Sähköpolun nimen poistamiselle esitetään, että Vantaalla sijaitsee Sähkötie (Elvägen), jonka varrella on paljon liikennettä ja osoitteita, ja suosituksen mukaan samanalkuisten nimien tulisi sijaita toistensa välittömässä läheisyydessä. Asemakaavan muutoksessa yhteys saa lisäksi nykyistä merkittävämmän liikenteellisen luonteen, jolloin se ei myöskään enää mielly polkuna.

Nimen Sähköpolku – Elektrostigen tilalle esitetään nimeä

Ampeerikatu – Amperegatan

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (nykyajan voimanlähteet); ampeeri (tunnus: A) on sähkövirran perusyksikkö.

Lisäksi esitetään seuraavaa nimeä:

Ampeeriaukio – Ampereplatsen

(aukio)

Perustelu: Ryhmänimi (nykyajan voimanlähteet); liitynnäinen, Ampeerikadun mukaan.

11.05.2022 Pöydälle

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 27.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. kansliapäällikkö
Kirsi Remes

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi