Avustuksen myöntäminen, liikuntapalvelut, toiminta-avustukset 2022

HEL 2022-001199
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 99 §

Lauttasaaren Kisasiskot ry:n oikaisuvaatimus koskien liikuntajaoston päätöstä 5.4.2022, § 8

Kultur- och fritidsnämnden

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Lauttasaaren Kisasiskot ry:n oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston päätöstä 5.4.2022, § 8: Liikunnan toiminta-avustukset vuodelle 2022.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Taina Korell.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Lauttasaaren Kisasiskot ry hakee 19.4.2022 saapuneella oikaisuvaatimuksella oikaisua toiminta-avustuspäätökseen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiselle on lähetetty 14.4.2022 pöytäkirjanote kirjeitse oikaisuvaatimusohjeineen. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa lähettämisestä. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä.

Oikaisuvaatimuksessa pyydetään tarkistamaan ja korjaamaan Lauttasaaren Kisasiskot ry:n toiminta- ja tilankäyttöavustusta koskeva päätös. Seura kirjoittaa oikaisupyynnössään: ”Lauttasaaren Kisa-Siskot ry sai ainoastaan toiminta-avustusta. Seura teki avustushakemuksen puutteellisesti, haimme erehdyksessä vain toiminta-avustusta, vaikka myös tilankäyttöavustus olisi pitänyt hakea entisten vuosien malliin.”

Vuoden 2022 toiminta-avustusta haettiin 15.2.2022 mennessä. Liikuntajaosto jakoi vuoden 2022 toiminta-avustukset 5.4.2022, § 8. Lauttasaaren Kisasiskot ry:lle myönnettiin toiminta-avustusta 712 euroa.

Liikuntajaosto päätti avustuskriteereistä 2.11.2021, § 22:

 • Toiminta-avustus on harkinnanvarainen avustus, joka määräytyy laskennallisin perustein. Toiminta-avustukseen on vuodelle 2022 sisällytetty myös tilankäytön tuki. Myönnettävä avustus määräytyy toimintakriteerien ja tilankäyttökriteerien mukaisesti.
 • Avustettavaa toimintaa on seuran yleishyödyllinen toiminta. Jos yhdistys toteuttaa toimintaansa siten, että se täyttää verottajan elinkeinotoiminnalle luonnehtimat piirteet, ei liikuntatoimi avusta tällaista toimintaa. Toiminta-avustusta voidaan myöntää helsinkiläiselle liikuntaseuralle, joka on ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen avustuksen hakemista. Liikuntaseura järjestää säännöllistä ohjattua harjoitustoimintaa, johon osallistuu vähintään 50 helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa. Aktiiviharrastajaksi määritellään henkilö, joka osallistuu seuran ohjattuun säännölliseen harjoitustoimintaan vähintään kolmen kuukauden ajanjaksolla vähintään kymmenen kertaa. Toimintaosuuden laskennassa painotetaan erityisesti lasten ja nuorten liikunnan tukemista. Liikuntaseurojen avustuksissa alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toiminnan painotus on 80 % ja aikuisten toiminnan painotus 20 %. Laskennassa huomioidaan lisäksi seurassa toimineiden valtakunnallisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen (VOK 1-5 tasot) käyneiden lukumäärä laatupainotuksena.
 • Toimintaosuuden laskennassa on vuonna 2022 edelleen käytössä jarru, joka estää avustuksen pienenemisen enemmän kuin −20 % tai kasvun enemmän kuin 30 % silloin, kun syy muutokseen on vuonna 2017 uudistettu toiminta-avustuslaskenta tai koronaviruksen aiheuttamista toiminnan suurista muutoksista. Jarrua ei käytetä silloin, kun seuran toiminta on olennaisesti pienentynyt tai kasvanut toiminnan rakenteellisen muutoksen, seurojen yhteenliittymisen tai jaoston seurasta irtautumisen vuoksi.
 • Koronapandemian vaikutettua eri tavoin seurojen toimintaan, seura sai itse päättää, otetaanko tilankäytön osuuden laskennassa huomioon vuoden 2020 avustuskäsittelyssä hyväksytyt vuoden 2019 tilankäyttötunnit vai vuoden 2021 tilojenkäyttö.
 • Seuran tuli avustushakemuksessa hakea tilankäyttö osuutta ja ilmoittaa, otetaanko tilankäytön osuuden laskennassa huomioon vuoden 2020 avustushakemuksen tiedot vai vuoden 2021 säännöllisen ohjatun harjoitustoiminnan tilankäyttö. Mikäli avustuslaskennassa otetaan huomioon vuoden 2021 tilankäytön tiedot, tulee seuran ilmoittaa ne tilankäyttöliitteellä (excel). Mikäli avustuslaskennassa otetaan huomioon vuoden 2020 tiedot, ei seuran tarvitse ilmoittaa tilankäytön tietoja excel-tilankäyttöliitteessä.

Lauttasaaren Kisa-siskot ry ei hakenut tilankäyttöosuutta.

Liikuntapalvelukokonaisuus järjesti seuroille kaksi infotilaisuutta avustusten hakuun liittyen 10.1.2022 ja 18.1.2022, lisäksi avustuksista on tiedotettu www-sivuilla, hakuohje ja hakemuksen täyttöohjeet tarvittavine liitteineen löytyvät liikunnan avustukset -sivuilta.

Avustuksen hakija vastaa avustushakemuksessa antamistaan tiedoista.

Stäng

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 05.04.2022 § 8

Stäng

Detta beslut publicerades 10.06.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Mer information fås av

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09 310 87439

ritva.oljakka@hel.fi

Bilagor

1. Oikaisuvaatimus 19.4.2022, saate
2. Oikaisuvaatimus 19.4.2022

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.