Placemaking Europe -verkoston jäsenyys, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2022-001753
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 395 §

Helsingin kaupungin liittyminen Placemaking Europe -verkoston jäseneksi

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättää Helsingin liittymisestä eurooppalaiseen Placemaking Europe -verkostoon ja jäsenyyden kautta syntyvän kumppanuuden hyödyntämisestä vuosina 2022–2023.

Stäng

Kumppanuus liittyy kaupunkiympäristön toimialalla designjohtajan alaisuudessa vuonna 2022 valmisteltavaan ja käynnistyvään kaupunkitilan yhteiskehittämisen eli placemaking-toimintamallin luomiseen Helsingille. Designjohtaja vastaa kaupunkitasoisesta muotoilutoiminnasta sekä muotoilun ja arkkitehtuurin hyödyntämisestä kaupungin kehittämisessä.

Kaupunkistrategian mukaisesti tulevien vuosien yhtenä painopisteenä on julkisen kaupunkitilan ja kaupunkilaiskokemuksen parantaminen. Julkisen kaupunkitilan vetovoimaa lisätään oivaltavan suunnittelun ja kokeilujen keinoin. Placemaking on tässä keskeinen uusi avaus ja kaupunkitilaan liittyvän kokeilu- ja innovaatiotoiminnan mahdollistaja.

Valmistelussa keskeisessä osassa on verrokkikaupungeista saatavan tiedon ja parhaiden käytäntöjen keruu. Tähän tarpeeseen vastaa nyt esiteltävä kumppanuus Placemaking Europe –verkoston kanssa. Placemaking Europe on eurooppalainen kaupunkitilojen muotoiluun ja toiminnallisuuteen erikoistunut oman alansa keskeinen verkosto, jonka tavoitteena on edistää merkityksellisempien ja viihtyisämpien kaupunkitilojen syntyä yhteiskehittämisen periaatteita hyödyntäen.

Verkoston toimintaperiaatteena on tuottaa ja testata käytännön työkaluja ja toimintamalleja, jakaa parhaita oppeja ja ajankohtaista tietoa, tarjota keskustelualusta alan toimijoille sekä verkoston kautta tapahtuva yhteiskehittäminen konkreettisten hankkeiden muotoilussa. Verkosto tukee jäseniään aktiivisella markkinoinnilla, sparraamisella ja tuomalla yhteen alan toimijoita erinäisissä tapahtumissa ja työpajoissa.

Kaupungeilla ja muilla organisaatioilla on mahdollisuus liittyä verkostoon eri tasoisten kumppanuusmallien kautta. Kumppanuuksien tarkoitus on tarjota konkreettisesta tukea placemaking-hankkeille työpajojen, konsultoinnin sekä koulutusten avulla sekä tehdä kaupunkien placemaking-toimintaa näkyvämmäksi ja yhdistää kaupunkeja alan muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tällä hetkellä verkoston aktiivisia kaupunkikumppaneita ovat jo mm. Oslo ja Wien.

Kumppanuusmalleja voidaan räätälöidä kaupungin tarpeisiin sopivaksi ja niihin sitoudutaan 12 kuukauden ajaksi kerrallaan. Kaupunkiympäristön toimiala esittää, että Helsinki sitoutuu ensimmäiseksi kahdeksitoista kuukaudeksi “Main Street Partner”- kumppanuusmalliin, jonka on katsottu olevan Helsingille soveltuvin vaihtoehto (muut vaihtoehdot esitelty liitteessä).

Kumppanuusmallin hinta on 5000 euroa, sisältäen seuraavat edut kaupungille:

  1. Kumppaneille suunnatun ryhmän (partner board) jäseneksi liittyminen ja mahdollisuus osallistua kahteen ryhmän vuosikokoukseen
  2. Vähintään yhden Helsingin kaupungin oman placemaking-työkalun/menetelmän yhteiskehittäminen ja arviointi  
  3. Placemaking Europe-verkoston edustajien vetämä verkkotyöpaja Helsingin placemaking-menetelmien tueksi ja kehittämiseksi  
  4. Helsingissä tapahtuva puolen päivän työpaja yhdessä placemaking-kohteessa ja samalla sovittavat asiantuntijatapaamiset (ei sisällä matkakustannuksia ja majoitusta)    
  5. Kolmen Helsingin placemaking-projektin esittely Placemaking Europen verkkosivuilla ja uutiskirjeessä  
  6. Viisi pääsylippua Placemaking Week Europe -vuositapahtumaan (arvo 200 e per henkilö)
  7. Puheenvuoromahdollisuus Helsingin kaupungin johtotason edustajalle Placemaking Week Europe-vuositapahtumassa.
  8. Helsingin kaupungin logo virallisena kumppanina Placemaking Europen verkkosivustolla sekä mahdollisuus hyödyntää verkkosivua viestintäkanavana  
  9. Käyttöoikeus Placemaking Europe -verkoston yhteiseen tietopankkiin

Kumppanuusmalli tukee kaupungin uutta käynnistyvää toimintaa erittäin kustannustehokkaalla tavalla ja auttaa Helsinkiä myös toimintaan liittyvän kansainvälisen verkoston sekä näkyvyyden luomisessa.

Kaupunginhallitus on joitakin vuosia menetellyt niin, että hyväksyessään uusiin maksullisiin järjestöihin tai verkostoihin liittymisen, se samalla edellyttää luovuttavaksi jostakin aiemmasta samaan toimialaan liittyvästä organisaatiosta. Kaupunkiympäristön toimiala ei 1.3.2022 esittänyt muista toimialan maksullisista verkostoista luopumista esittäessään liittymistä jäseneksi Placemaking Europe -verkostoon ja perusteli esitystään sillä, että kyseinen verkosto liittyy kokonaisuudessaan toimialan uuteen toimintakenttään designjohtajan alaisuudessa. Verkoston kumppanuusmallin vuosimaksu on huomioitu toimialan talousarviossa.

Esittelijä toteaa lisäksi, että kaupungin edun mukaista on edistää vilkkaan kaupunkielämän nopeaa toipumista pandemian jättämästä notkahduksesta. Placemaking Europe -verkosto tarjoaa Helsingille kumppanuusmallin, jolla tuetaan yhteisöllistä kaupunkikehittämistä, matalan kynnyksen osallisuusmahdollisuuksia sekä erilaisia kaupunkikehittämisen työkaluja avoimeen lähdekoodiin perustuen. Se myös lisää Helsingin kansainvälistä näkyvyyttä kaupunkikehittämisessä. Näillä perusteilla ja verkoston kohtuulliset vuosikustannukset huomioon ottaen siihen liittyminen on tarkoituksenmukaista.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 01.03.2022 § 123

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle eurooppalaiseen Placemaking Europe -verkostoon liittymistä ja jäsenyyden kautta syntyvää kumppanuutta vuosille 2022–2023.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Salla Ahokas, projektipäällikkö, puhelin: 310 37156

salla.ahokas@hel.fi

Hanna Harris, Designjohtaja, puhelin: 310 27932

hanna.harris@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 08.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi