Virkasuhteen täyttäminen, Itäkeskuksen peruskoulu, erityisluokanopettaja, työavain KASKO-01-1279-21

HEL 2022-001889
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Itäkeskuksen peruskoulu, erityisluokanopettaja, työavain KASKO-01-1279-21

Områdeschef för grundläggande ubildning 7

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Itäkeskuksen peruskouluun sijoitetun erityisluokanopettajan viran, (vakanssinumero 005843).

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan virka (vakanssinumero 005843) on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.1. - 24.1. 2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialan delegointipäätöksen (30.6.2021, §90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisluokanopettajan tehtävä Itäkeskuksen peruskoulussa.

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 1 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 1 hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Ainut virkaa hakenut jätti hakuprosessin kesken eikä vastannut videohaastattelukysymyksiin.

Päätös annetaan tiedoksi hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 10.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Jutta-Riina Karhunen, rehtori, puhelin: 09 310 80963

jutta-riina.karhunen(at)hel.fi

Beslutsfattare

Kati Aaltio
perusopetuksen aluepäällikkö 7