Vuokraus, toimitila, määräaikainen vuokraaminen, Tallberginkatu 1 B, Kiinteistö Oy Kaapelitalo

HEL 2022-002001
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Tilan määräaikainen vuokraaminen kulttuuripalvelukokonaisuuden käyttöön, Tallberginkatu 1 B

Kulturdirektör

Päätös

Vs. kulttuurijohtaja päätti vuokrata 266 m² kokoisen tilan Kiinteistö Oy Kaapelitalolta osoitteessa Tallberginkatu 1 B. Tila vuokrataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuuden käyttöön kuukaudeksi, ajalle 23.3. – 24.4.2022. Vuokrauksessa noudatetaan liitteen 1 mukaista sopimusluonnosta.

Päätöksen perustelut

Toimitila tarvitaan HAM Helsingin taidemuseon käynnistämään, taiteilija Erkki Pirtolan tuotantoon liittyvään projektiin, jossa kartoitetaan taiteilijan laajaa piirustus- ja maalaustuotantoa vuonna 2023 HAMissa järjestettävää näyttelyä varten sekä mahdollista teoslahjoitusta ja teoshankintoja silmällä pitäen. Teoksia on myös tarkoitus valokuvata tulevaan julkaisukäyttöön. Yli kymmenen tuhannen teoksen kartoituksen suorittavat HAMin kokoelma- ja näyttelyhenkilöstön edustajat yhdessä ulkopuolisen näyttelykuraattorin kanssa.

Tila vuokrataan ajalle 23.3. – 24.4.2022 ja vuokrakaudelta perittävä arvonlisäveroton vuokra on 3 200 euroa. Vuokran lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala maksaa tilan siivouksesta 145 euroa. Hintoihin lisätään arvonlisävero.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 20.6.2017, § 4 tekemän päätöksen mukaisesti huonetilan tuntiperusteisesta tai kausiluonteisesta vuokrauksesta päättää palvelukokonaisuuden johtaja, kun sopimuksen arvo on enintään 20 000 euroa.

Detta beslut publicerades 11.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Sanna Tuulikangas, vs. näyttelypäällikkö, puhelin: 09 310 87092

sanna.tuulikangas@hel.fi

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Beslutsfattare

Reetta Heiskanen
kulttuurijohtaja

Bilagor

1. Vuokrasopimusluonnos

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.