Vuokraus, kahvilatilat, Uimastadionin maauimala

HEL 2022-002170
Ärendet har nyare handläggningar
§ 13

Uimastadionin maauimalan kahvila- ja kioskitilojen vuokraus TS Cafe Oy:lle

Idrottsdirektör

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti hyväksyä TS Cafe Oy:n (Y-tunnus 3004677–1) jättämän tarjouksen ja vuokrata Helsingin 14. kaupunginosassa (Taka-Töölö) sijaitsevan Uimastadionin maauimalan kahvilarakennuksen oheistiloineen kahvilatoiminnan harjoittamista varten ajalle 1.5.2022 - 31.10.2025. Vuokrakohde sisältää noin 255 neliömetrin kahvila- ja kioskitilat sekä noin 300 neliömetrin suuruiset ulkoterassialueet.

Vuokraukseen liittyy kahden vuoden optiokausi, joka päättyy 31.10.2027. Vuokralaisen tulee ilmoittaa kiinnostuksensa option käytöstä 1.9.2025 mennessä.

Kahvila- ja kioskipalvelut Uimastadionin maauimalan asiakkaille tulee olla käytössä Uimastadionin vuosittaisten aukiolopäivien mukaisesti touko-syyskuun aikana.

Vuosivuokra on 40 000 euroa (alv. 0 %).

Muut vuokraukseen liittyvät sopimusehdot on kirjattu liitteenä olevaan sopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Hakumenettely

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus haki yrittäjää Uimastadionin kahvila- ja kioskitiloihin vuokralaista avoimella hakumenettelyllä.

Vuokrattava kohde sisältää kahvilakeittiötilan kahdessa kerroksessa noin 240 m², kioskitilan noin 15 m² ja ulkoterassialueet noin 300 m² kahvilarakennuksen yhteydessä, josta osa on katettu ja noin 20 m² kioskitilan yhteydessä.

Hakuilmoitus ravintolayrittäjille julkaistiin Helsingin kaupungin verkkosivulla 4.3.2022. Kohteen kuvaus liitteineen toimitettiin sähköpostitse kiinnostuksensa ilmoittaneille yrittäjille. (Liitteet 1-6) Hakuaika päättyi 22.3.2022 klo 12.

Kohteen kuvauksessa on esitetty tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset ja niiden täyttymisen selvittämiseksi
vaadittavat selvitykset.

Vuokralaisen valinta

Valintaperusteina oli korkeimmat yhteispisteet, jotka koostuvat tarjotusta vuokrahinnasta sekä laadullisista kriteereistä.
Hinta vaikuttaa maksimissaan 80 pistettä, laadulliset kriteerit 20 pistettä, josta kasvisvaihtoehtojen tarjonta maksimissaan 10 pistettä ja liiketoimintasuunnitelma maksimissaan 10 pistettä. Yrityksellä tulee olla voimassa oleva y-tunnus.

Määräaikaan mennessä saatiin neljä (4) tarjousta. Tarjoukset jättivät Kari Leppiaho Oy, (y-tunnus 2280365-6) Niksar Oy (y-tunnus 2869601-1), Treffi Pub & Bistro/ Helsingin Treffipaikka Oy (y-tunnus 0929356-7) ja TS Cafe Oy (y-tunnus 3004677–1).

Avauspöytäkirja on päätöksen liitteenä 7.

Tarjoajat ovat toimittaneet vaaditut selvitykset tarjouspyynnön mukaisesti ja tarjoajat täyttävät asetetut vähimmäisvaatimukset.

Laaditun vertailun perusteella yhteispisteiltään parhaimman tarjouksen jätti TS Cafe Oy, joka sai 100 pistettä.

Vertailun perusteella toiseksi parhaimman tarjouksen jätti Kari Leppiaho Oy yhteispistemäärältään 84,79 pistettä. Niksar Oy:n jättämä tarjouksen yhteispistemäärä on 72 ja Treffi Pub 6 Bistro/ Helsingin Treffipaikka Oy:n pistemäärä on 16,4.

Tarjouksista on laadittu liitteenä 8 oleva vertailutaulukko.

Vuokrasopimuksen solmiminen

Vuokrasopimus solmitaan tämän päätöksen saatua lainvoiman.

Sopimus solmitaan ajalle 1.5.2022 - 31.10.2025. Vuokraukseen liittyy kahden vuoden optiokausi, joka päättyy 31.10.2027. Vuokralaisen tulee ilmoittaa kiinnostuksensa optionkäytöstä 1.9.2025 mennessä. Sopimusluonnos liitteenä 9.

Valtiontukilausunto

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Esitetty vuokrasopimus Helsingin kaupungin ja TS Cafe Oy:n välillä saattaa sisältää vuokratukea. Vuokrauksen kohteena olevaa tilaa käyttävät urheilualueen käyttäjät, jotka ovat pääsääntöisesti paikallisia. Vuokrasopimukseen mahdollisesti sisältyvä vuokratuki ei kuitenkaan ole SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska tuki ei ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tuki ei vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Mahdollisen vuokratuen vaikutus rajat ylittäviin investointeihin tai sijoittautumisen edellytyksiin on todennäköisesti enintään marginaalinen (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohdat 196, 197).

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntajohtajalla on oikeus antaa vuokralle tai luovuttaa muuhun käyttöön kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa olevia maa-alueita, tiloja ja laitteita enintään kuudeksi (6) vuodeksi kerrallaan.

Detta beslut publicerades 05.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87904

jyrki.inkinen@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87902

arja.eloranta@hel.fi

Beslutsfattare

Petteri Huurre
vs. liikuntajohtaja

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.