Tupakointikielto, Niittaajankatu 1 ja 9, Paasivaarankatu 4, Paasivaaranpolku 4, Kiinteistö Oy Kipparin Kruunu

HEL 2022-002201
Ärendet har nyare handläggningar
§ 83

Päätös Kiinteistö Oy Kipparin Kruunun tupakointikieltohakemukseen

Enhetschef

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Kiinteistö Oy Kipparin Kruunun kaikille huoneistoparvekkeille ja huoneistopihoille.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteissa Niittaajankatu 1, Niittaajankatu 9, Paasivaarankatu 4 ja Paasivaaranpolku 4, 00810 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 10.2.2022.

Hakemuksen tekijä

Kiinteistö Oy Kipparin Kruunu
Y-tunnus 1540770-0

Hakemuksen sisältö

Kiinteistö Oy Kipparin Kruunu on hakenut tupakointikieltoa omistamiensa rakennusten kaikille huoneistoparvekkeille ja huoneistopihoille osoitteissa Niittaajankatu 1, Niittaajankatu 9, Paasivaarankatu 4 ja Paasivaaranpolku 4, 00810 Helsinki.

Kuuleminen

Kiinteistö Oy Kipparin Kruunu on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Annetuissa vastineissa tupakointikiellon hakemista oli vastustettu 24 vastauksessa ja puollettu 71 vastauksessa.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva). Kuulemisesta on ilmoitettu viranomaisen verkkosivuilla 23.9.2022. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen ei saapunut määräaikaan mennessä yhtään vastinetta.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

Kiinteistö Oy Kipparin Kruunuun kuuluu asuinrakennuksia neljässä eri osoitteessa. Rakennukset ovat valmistuneet vuonna 2001. Kaikkien rakennusten ilmanvaihtojärjestelmänä on koneellinen poisto ja ikkunoiden karmirakenteiden yhteydessä olevat korvausilmaventtiilit. Asuinhuoneisiin on avattavia tuuletusikkunoita ja saunoihin julkisivussa sijaitsevia raitisilmaventtiilejä.

Niittaajankatu 1:ssä sijaitsevassa rakennuksessa on asuinhuoneistoja seitsemässä kerroksessa. Osa rakennuksesta on viisikerroksinen. Lähes kaikkien huoneistojen parvekkeet sijaitsevat pystylinjoissa päällekkäin siten, että parvekkeiden ylä- ja/tai alapuolella on toisen huoneiston parveke. Tästä tekee poikkeuksen huoneisto B33. Huoneisto B33 on kaksikerroksinen sijaiten rakennuksen kuudennessa ja seitsemännessä kerroksessa, ja sen parvekekokonaisuus eroaa muista rakennuksen parvekkeista. Parvekekokonaisuus on lasitettu kahden kerroksen korkeudelta ja koostuu varsinaisesta parvekkeesta, johon pääsee huoneiston alemmasta kerroksesta, sekä pienestä ulokeparvekkeesta lasitetun kokonaisuuden sisällä huoneiston ylemmässä kerroksessa. Suoraan ala- tai yläpuolella tai vieressä ei ole muiden huoneistojen parvekkeita, mutta viidennessä kerroksessa viistossa huoneiston B33 parvekkeeseen nähden on erään toisen huoneiston parveke, sekä muiden huoneistojen korvausilmaventtiilejä ja avattavia ikkunoita.

Niittaajankatu 9:n rakennuksessa on asuntoja seitsemässä kerroksessa. Rakennuksen parvekkeet ovat lasitettuja ja sijaitsevat pystylinjoissa päällekkäin. Muista parvekkeista erillään olevia yksittäisiä parvekkeita ei ole. Ylimmän kerroksen parvekkeet ovat lasittamattomia terassiparvekkeita. Joihinkin alimman kerroksen huoneistoja kuuluu parvekelinjan alapuolella sijaitseva huoneistopiha.

Paasivaarankatu 4:ssä on kaksi viisikerroksista asuinrakennusta. Pääosa rakennusten parvekkeista on lasitettuja ja ne sijaitsevat pystylinjoissa päällekkäin. A-talon ylimmässä asuinkerroksessa on yksi huoneisto, jossa on pieni muista parvekkeista erillään oleva avoparveke tai ranskalainen parveke, joka on ainoa parveke kyseisellä julkisivulla. Tämän parvekkeen läheisyydessä viistosti alapuolella ja kulman takana on kuitenkin toisen huoneiston korvausilmaventtiilejä ja avattavia ikkunoita. Myös rakennuksen neljännessä kerroksessa on vastaavanlainen muista parvekkeista erillään oleva pieni avoparveke tai ranskalainen parveke ainoana parvekkeena kyseisellä julkisivulla. Tämän parvekkeen läheisyydessä on rakennuksen kulman takana kolmannen ja viidennen asuinkerroksen huoneistojen korvausilmaventtiilejä ja avattavia tuuletusikkunoita. B-talossa on vastaavanlaiset yksittäiset pienet parvekkeet kahdella julkisivulla. Näiden alapuolella on muiden huoneistojen korvausilmanventtiileitä ja avattavia tuuletusikkunoita sekä kulmauksen takana viistosti myös muiden huoneistojen parvekkeita. B-talon alimmassa kerroksessa on huoneistoihin kuuluvia huoneistopihoja.

Paasivaaranpolku 4:ssä on kaksi asuinrakennusta, jotka vastaavat Paasivaarankatu 4:n rakennuksia parvekkeiden ja huoneistopihojen osalta.

Kiinteistö Oy Kipparin Kruunun kaikkien osoitteiden rakennusten huoneistoihin kuuluvat parvekkeet ja huoneistopihat sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua parvekkeilta tai huoneistopihoilta toisille tai korvausilman mukana asuntoihin. Parvekelasitukset eivät myöskään estä savun kulkeutumista parvekkeelta tai parvekkeelle.

Ympäristöterveysyksikön päällikön päätös perustuu tupakkalakiin, jota säädettäessä on otettu huomioon se, että kiellolla puututaan henkilön itsemääräämisoikeuteen, henkilökohtaiseen vapauteen ja yksityiselämän suojaan.

Tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon määräämiseen ei tarvita aiheutunutta tai todennettua haittaa.

Vuokrasopimuksen ehdolla ei ole mahdollista poiketa voimassa olevasta tupakkalain 79 §:n mukaisesta tupakointikiellosta, eikä tupakkalain parveketupakoinnin säännöksistä ole muullakaan tavoin mahdollista poiketa sopimuksin.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 ja 62 §

Toimivaltaperuste

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt toimivaltansa tupakkalain 79 §:n mukaisten päätösten antamisesta ympäristöterveysyksikön päällikölle.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, yhtiökokouksen pöytäkirja, asukasluettelot, selvitys yhtiön toimittamasta tupakkalain (79 §) mukaisesta kuulemisesta ja siihen annetuista vastauksista, tekninen selvitys savun kulkeutumisen mahdollisuudesta, valokuvat julkisivuista, viranomaisen kuulemiskirje ja viranomaisen ilmoitus kuulemisesta.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 11.11.2021, § 229) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 900 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle ja tilojen haltijoille hallintolain 62 §:n mukaisena yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla, koska vastaanottajia on yli 30.

Detta beslut publicerades 28.10.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse ilman saantitodistusta, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
  • vaatimusten perustelut
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
  • selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Johanna Salo, ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 20986

johanna.m.salo@hel.fi

Beslutsfattare

Heidi Öjst
yksikön päällikkö