Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Nimeäminen, jalankulku- ja pyöräily-yhteys, Lapinlahti

HEL 2022-002326
Ärendet har nyare handläggningar
§ 7

Länsisataman ja Etu-Töölön kaupunginosissa sijaitsevan jalankulku- ja pyöräily-yhteyden nimeäminen

Stadsplanechef

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti nimetä 20. kaupunginosassa (Länsisatama) Lapinlahden osa-alueella ja pieneltä osin 13. kaupunginosassa (Etu-Töölö) sijaitsevan jalankulku- ja pyöräily-yhteyden nimellä Birger Käcklundin raitti – Birger Käcklunds stråk.

Päätöksen perustelut

Länsisataman kaupunginosassa Lapinlahden osa-alueella sen rantavyöhykkeellä sijaitsee asemakaavassa tähän asti nimeämätön jalankulku- ja pyöräily-yhteys, jonka virallinen nimeäminen on katsottu tarpeelliseksi sen vakiintuneisuuden ja tunnettuuden, paikallisen merkityksen ja jokapäiväisen käytön takia. Nimettävän kohteen alueella on voimassa pääosin asemakaava nro 1208 vuodelta 1931 ja lisäksi pieneltä osin asemakaava nro 11073 vuodelta 2005 ja asemakaava nro 12046 vuodelta 2012.

Nimistötoimikunta on esittänyt jalankulku- ja pyöräily-yhteyden nimeämistä Birger Käcklundin raitiksi jo 22.3.1995, mutta nimestä ei ole tehty virallista päätöstä. Nimi on kuitenkin 1990-luvun lopulta asti esiintynyt monissa karttatuotteissa, ja nimi on yleisesti käytössä ja tunnettu.

Nimellä muistetaan Helsingin kaupungin ensimmäistä pyöräilyreittien tarkastajaa ja elämäntapapyöräilijä Birger Olof ”Zeke” Käcklundia (1930–1991), joka oli syntyisin Ruoholahdesta. Birger Käcklund vaikutti merkittävästi pyöräilyn edistämiseen aikakautensa Helsingissä.

Vuorovaikutus

Jalankulku- ja pyöräily-yhteyden nimeämisen vireillä olosta tiedotettiin 4.3.2022 kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla, ja nimettävän kohteen läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen omistajille lähetettiin asiaa koskeva kirje. Mielipiteitä ei esitetty.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 55 §

Kuntalaki 29 § ja 91 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 12

Kaupunkiympäristölautakunta 15.5.2018 § 246

Detta beslut publicerades 25.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Beslutsfattare

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö