Hankinta, puitejärjestely, palvelumuotoilu, Kanslia

HEL 2022-002395
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 14. / 593 §

Palvelumuotoiluhankintaan kohdistuva hankintaoikaisuvaatimus (Unknown Oy)

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Unknown Oy:n palvelumuotoiluhankinnan yhteishankinnasta 8.6.2022 § 120 tehtyyn hankintapäätökseen kohdistuvan hankintaoikaisuvaatimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Palvelumuotoiluhankintojen puitejärjestelyssä (H088-21) tarjouksen antanut Unknown Oy on määräajassa esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus kohdistuu kansliapäällikön 8.6.2022 § 120 tekemään hankintapäätökseen. Hankintaoikaisuvaatimus on tämän esityksen liitteenä. Unknown Oy ei ole valittanut asiasta markkinaoikeuteen.

Palvelumuotoilun puitejärjestelyn tavoitteena on saada kaupungin käyttöön monipuolista muotoiluosaamista. Hankinta on jaettu kolmeen osaan: 1) Palveluiden ja organisaation muotoilu, 2) Digitaalinen palvelumuotoilu ja 3) Palveluympäristöjen muotoilu.

Hankintaoikaisuvaatimus koskee hankinnan kolmatta osa-aluetta. Palveluympäristön muotoilu sisältää esimerkiksi kokonaisvaltaisia palveluympäristöuudistuksia, tilojen käyttäjälähtöistä konseptointia, tilankäytön visioita, tilojen brändäystä ja opastesuunnittelua.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa vaaditaan hankintapäätöstä oikaistavaksi siten, että Unknown Oy:n virheellinen soveltuvuusvaatimusta koskeva referenssikirjaus korjataan. Tarjoaja on suljettu kilpailutuksen kolmannesta osa-alueesta, koska sen esittämä projektipäällikön referenssi ei täytä tarjouspyynnön vaatimuksia.

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan projektipäällikön referenssin tuli olla toteutettuna viimeisen viiden vuoden aikana tarjousten määräajasta lukien. Tarjouspyynnön lisätietojen yhteydessä selvennettiin referenssin toteutusaikataulua siten, että referenssin kokonaisuudessaan tuli olla toteutettu ajalla 22.4.2017 - 22.4.2022. Toteuttamisen ajankohdalle oli siten asetettu selvästi alku- ja loppupäivämäärä.

Hankintayksikkö on projektipäälliköiden referenssivaatimuksella halunnut varmistaa, etteivät esitetyt referenssihankkeet ole liian vanhoja. Tämän vuoksi hankintayksikkö rajasi referenssien toteuttamisajankohtaa siten, että niiden tuli kokonaisuudessaan olla toteutettuja mainitun aikavälin sisällä.

Oikaisuvaatimuksen esittäjä viittaa oikaisuvaatimuksessaan virheettömään referenssiin, jonka se on esittänyt hankinnan ensimmäisessä osa-alueessa, ja joka on hyväksytty. Unknown Oy:n referenssit 1. ja 3. osa-alueella ovat samanlaisesta otsikoinnista huolimatta sisällöltään erilaisia. Kolmanteen osa-alueeseen esitetyn referenssin tekstiosiossa viitataan lisäksi työhön, jota on tehty vuosina 2016 – 2020.

Hankinnan osa-alueet olivat itsenäisiä kokonaisuuksia, ja niihin oli vaadittu erilliset referenssit. Vaikka sallittua oli esittää samaa referenssiä kaikissa osa-alueissa, arvioitiin hankinnan osa-alueita referensseineen erillisinä osina. Hankintayksikkö ei tarkastellut referenssejä ristiin osa-alueiden välillä. Hankintayksiköllä ei ollut hankintamenettelyn aikana syytä epäillä tarjoukseen liitettyä kolmannen osa-alueen referenssin oikeellisuutta, eikä sillä siten ollut syytä ryhtyä selvittämään asiaa.

Hankintalain 74 §:n mukaan tarjoaja on vastuussa siitä, että sen tarjous tai osallistumishakemus on hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten mukainen. Tarjoajien tasapuolinen kohtelu edellyttää, että vertailuun hyväksytyt tarjoukset ovat hankinta-asiakirjoissa asetettujen ehtojen, kriteerien, kuvausten ja vaatimusten mukaisia.

Hankintayksikön on mahdollista hankintamenettelyn aikana, mutta ei enää hankintapäätöksen tekemisen jälkeen, hankintalain 74 §:n esitöiden yksityiskohtaisten perustelujen mukaisesti pyytää täydentämään tarjousta, jos kysymys on epäolennaisesta puutteesta, ristiriidasta taikka virheestä ja pyyntö tehdään noudattaen tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Tarjoajien ei ole kuitenkaan sallittua tehdä olennaisia muutoksia toimittamiinsa tietoihin ja asiakirjoihin. Tarjoaja ei esimerkiksi saa vaihtaa sellaista referenssiä, joka ei täytä hankintayksikön esittämiä vaatimuksia.

Tarjoajan tekemän virheen korjaaminen tässä vaiheessa johtaisi tarjouksen kiellettyyn parantamiseen, eikä korjaaminen olisi sopusoinnussa tarjoajien tasapuolisen kohtelun periaatteen kanssa. Tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen hyväksyminen merkitsisi syrjivää kohtelua paitsi muita tarjouskilpailuun osallistuneita tarjoajia kohtaan, myös niitä mahdollisia tarjoajia kohtaan, jotka luottaen siihen, että hankintayksikkö noudattaa tarjouspyynnön ehtoja, ovat jättäytyneet tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Hankintayksikkö on noudattanut hankintalaissa hankintamenettelylle asetettuja säännöksiä. Julkisissa hankinnoissa hankintayksikön toimintamahdollisuudet ovat tiukasti sidottuja hankintalain menettelyllisiin säännöksiin, eikä harkintavaltaa oikaisuvaatimuksessa esitettyyn jää.

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta ei hallintolain 34 §:n mukaisesti ole kuultu muita tarjoajia kuulemisen ilmeisen tarpeettomuuden vuoksi.

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Stäng

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 08.06.2022 § 120

Päätös

Kansliapäällikkö päätti hyväksyä seuraavat kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset hankinnan kohteittain kahdeksi vuodeksi palvelumuotoiluhankintojen puitejärjestelyyn:

Osa-alue 1: Palveluiden ja organisaation muotoilu

 • Digitalist Group Oyj, 0997039-6
 • LINK Design and Development Oy, 2251285-9
 • Gofore Lead Oy, 1906590-4
 • Kuudes Kerros Helsinki Oy, 1873202-3
 • Futurice Oy, 1623507-4
 • Deloitte Consulting Oy, 0555345-6
 • Pentagon Design Oy, 1049233-6
 • Solita Oy, 1060155-5

Osa-alue 2: Digitaalinen palvelumuotoilu

 1. Gofore Oyj, 1710128-9
 2. Futurice Oy, 1623507-4
 3. Solita Oy, 1060155-5
 4. Kuudes Kerros Helsinki Oy, 1873202-3

Osa-alue 3: Palveluympäristöjen muotoilu

 • Design Office Koko 3 Oy, 3203099-2
 • Rune & Berg Design Oy, 2419350-5
 • Hellon Oy, 2135725-2
 • Kuudes Kerros Helsinki Oy, 1873202-3
 • Agile Work Oy, 2661604-9
 • Pentagon Design Oy, 1049233-6

Hankintaan kuuluu kaksi (2) yhden (1) vuoden optiokautta, joiden käyttöönotosta hankintayksikkö päättää kummastakin erikseen suoraa hankintaa käyttäen.

Kansliapäällikkö päätti sulkea liitteessä 1 esitetyt tarjoajat tai tarjoukset tarjouskilpailusta, koska tarjoajat eivät täyttäneet tarjouskilpailussa tarjoajien soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia tai tarjoajien tarjoukset eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Kansliapäällikkö päätti oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan toimittajien kanssa tehtävät hankintasopimukset sekä päättämään mahdollisten optiokausien käyttöönotosta.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo 22 000 000 euroa.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukaiset otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 12.3.2022 päivättyyn tarjouspyyntöön H088-21 HEL, Dnro HEL 2022-002395. Hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 12.3.2022 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Hankintailmoitusta korjattiin ja uusi korjattu hankintailmoitus julkaistiin 2.4.2022. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 22.4.2022 klo 15.00. Määräaikaan mennessä saapui 45 tarjousta:

 • Adventure Club Helsinki Oy
 • Agile Work Oy
 • Ambientia Oy
 • Capful Oy
 • Capgemini Finland Oy
 • CGI Suomi Oy
 • Deloitte Consulting Oy
 • Design Office KOKO3 Ltd
 • Digimys Oy
 • Digitalist Group Oyj
 • Eficode Oy
 • Exove Design Oy
 • Ryhmittymä Fraktio & Vision Factory 
 • Futurice Oy
 • Gesund Partners Oy
 • Gofore Lead Oy
 • Gofore Oyj
 • Hellon Oy
 • Huld Oy
 • Innolink Group Oy
 • Kallan Co Oy
 • Knowit Insight Oy
 • Kuudes Kerros Helsinki Oy
 • LINK Design and Development Oy
 • NHG Finland Oy
 • Nitor Creations Oy
 • Nordkapp Creative Oy
 • Parviainen Arkkitehdit Oy
 • Pentagon Design Oy
 • Profit Interior Oy
 • Ryhmittymä: Sisustusarkkitehtitoimisto Profit Interior Weekday Gardener
 • Ramboll Finland Oy
 • Rune et Berg Design Oy
 • S.E.O.S. Design Oy
 • Siili Solutions Oyj
 • Solidabis Solutions Oy
 • Solita Oy
 • Swanlake Strategy Oy
 • Taiste Oy
 • Tamora Oy
 • Tieto Finland Oy
 • Ryhmittymä; Unknown Oy, Suunnittelutoimisto Fyra Oy, Poem Company Oy, Shape Helsinki Oy ja Anu Lehto tmi
 • Vincit Oyj
 • Workspace Oy
 • WSP Finland Oy         

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa Muut ehdot ja ESPD-lomakkeessa on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Tarjoajat, jotka eivät täytä asetettuja vaatimuksia tulee sulkea pois tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia.

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset suljetaan pois tarjouskilpailusta.

Osa-alueella 1 Adventure Club Helsinki Oy, Agile Work Oy, Ambientia Oy, Capgemini Finland Oy, CGI Suomi Oy, Huld Oy, Innolink Oy, Knowit Insight Oy, NHG Finland Oy, Nitor Creations Oy, Ramboll Finland Oy, S.E.O.S. Design Oy, Siili Solutions Oyj, Solidabis Solutions Oy, Swanlake Strategy Oy, Tamora Oy, Tieto Finland Oy, ryhmittymä; Unknown Oy & Suunnittelutoimisto Fyra Oy & Poem Company Oy & Shape Helsinki Oy & Anu Lehto tmi ja Vincit Oyj eivät joko täyttäneet soveltuvuudelle määriteltyjä vaatimuksia tai tarjoukset eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia ja nämä tarjoajat / tarjoukset suljetaan pois osa-alueelta 1.

Osa-alueella 2 Digimys Oy:n tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen ja näin ollen tarjous suljetaan tarjouskilpailusta ja Kallan Co Oy ei täyttänyt soveltuvuudelle määriteltyjä vaatimuksia ja näin ollen tarjoaja suljetaan pois osa-alueelta 2.

Osa-alueella 3 ryhmittymänä tarjouksen tehneiden Profit Interior & Weekday Gardener ja Unknown Oy & Suunnittelutoimisto Fyra Oy & Poem Company Oy & Shape Helsinki Oy & Anu Lehto tmi eivät täyttäneet soveltuvuudelle määriteltyjä vaatimuksia ja näin ollen tarjoajat suljetaan pois osa-alueelta 3.

Perustelut tarjoajien/tarjousten poissulkemiseen on kuvattu tarkemmin perustelumuistiossa (liite 1).

Hankintayksikkö on 25.5.2022 pyytänyt Gofore Oy:ltä hankintalain 96 §:n mukaisen selvityksen annetun tarjouksen hinnoista ja kustannuksista. Hankintayksikkö on vastaanottanut selvityksen 25.5.2022 ja todennut että, vastaus selvittää riittävästi tarjouksen hintarakennetta eikä yhtiö ole vastauksen perusteella myöskään rikkonut ympäristö-, sosiaali- tai työlainsäädännön velvoitteita.

Muut tarjoukset täyttivät soveltuvuudelle ja tarjouspyynnön mukaisuudelle asetetut vaatimukset.

Tarjoajien soveltuvuutta ja tarjouspyynnön mukaisuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ottamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätöksenteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

Tarjousten vertailu

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kaikilla osa-alueilla kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta. Hinnan painoarvo on 40 % ja laadun 60 %.

Tarjousten vertailu perusteluineen sekä hinta- ja laatupisteineen on tämän päätöksen liitteenä olevissa vertailutaulukoissa (liite 2, liite 3, liite 4). Laadun pisteytyksestä vastasi kaupungin muotoilun asiantuntijoista koostuva raati.

Vertailun perusteella puitejärjestelyyn valitaan osa-alueittain seuraavat tarjoajat:

Osa-alue 1: Palveluiden ja organisaation muotoilu

 • Digitalist Group Oyj, 0997039-6
 • LINK Design and Development Oy, 2251285-9
 • Gofore Lead Oy, 1906590-4
 • Kuudes Kerros Helsinki Oy, 1873202-3 
 • Futurice Oy, 1623507-4
 • Deloitte Consulting Oy, 0555345-6
 • Pentagon Design Oy, 1049233-6
 • Solita Oy, 1060155-5

Tarjousten vertailussa Hellon Oy, Pentagon Design Oy ja Solita Oy saivat kokonaistaloudellisesti samat pisteet ja sijoittuivat jaetuille sijoille 7. ja 8. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että osa-alueelle 1 valitaan enintään 8 toimijaa, joten tasapisteille tulleiden tarjoajien keskinäinen järjestys arvottiin. Hankintayksikön suorittaman arvonnan tuloksena Pentagon Design Oy ja Solita Oy tulivat valituiksi puitesopimustoimittajiksi.

Osa-alue 2: Digitaalinen palvelumuotoilu etusijajärjestyksen mukaisesti

 1. Gofore Oyj, 1710128-9
 2. Futurice Oy, 1623507-4
 3. Solita Oy, 1060155-5
 4. Kuudes Kerros Helsinki Oy, 1873202-3

Osa-alue 3: Palveluympäristöjen muotoilu

 • Design Office Koko 3 Oy,  3203099-2
 • Rune & Berg Design Oy, 2419350-5
 • Hellon Oy, 2135725-2
 • Kuudes Kerros Helsinki Oy, 1873202-3 
 • Agile Work Oy, 2661604-9
 • Pentagon Design Oy, 1049233-6

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Lisätiedot

Eeva Kauko, hankinta-asiantuntija , puhelin: 310 25218

eeva.kauko@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 22.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.

Stäng

Föredragande

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Mer information fås av

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 09 310 31651

marja.sarmela@hel.fi

Bilagor

1. Oikaisuvaatimus 16.6.2022, Unknown Oy

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.