Virkasuhteen täyttäminen, Mäkelänrinteen lukio, Lehtori ruotsi, työavain KASKO-03-350-21

HEL 2022-002735
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 24. / 133 §

Oikaisuvaatimus lehtorin virkaan ottamisesta

Nämnden för fostran och utbildning

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka hän on tehnyt Mäkelänrinteen lukion rehtorin 18.3.2022 (§ 7) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Esteelliset: Veli-Pekka Dufva

Esteellisyyden syy: osallisuusjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 1)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

********** on tehnyt Helsingin kaupungin kirjaamoon 25.2.2022 saapuneen oikaisuvaatimuksen. Mäkelänrinteen lukion rehtori on kuitenkin vasta 18.3.2022 (§ 7) tehnyt kyseiseen oikaisuvaatimukseen liittyvän päätöksen. Päätöksen mukaan rehtori on ottanut Mäkelänrinteen lukioon sijoitettuun ruotsin kielen lehtorin virkaan toistaiseksi 1.8.2022 lukien teologian maisteri ********** sekä ensimmäiselle varasijalle filosofian maisteri **********

Oikaisuvaatimuksen tekijältä on tiedusteltu, haluaako hän jatkaa oikaisuvaatimusmenettelyä päätöksen saatuaan. Oikaisuvaatimuksen tekijä on 12.4.2022 ilmoittanut sähköpostilla haluavansa jatkaa menettelyä.

Mäkelänrinteen lukion rehtori on antanut asiassa lausunnon.

Kuntalain 134 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom 5 kohdan mukaan ellei toisin ole määrätty toimialajohtaja ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijat ja työntekijät. Toimialajohtajan henkilöstöasioiden delegoineista 20.11.2019 (§ 100) tekemään päätökseen perustuen kahden alayksikön lukioissa lehtorin toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottaa lukion rehtori.

Hakuprosessista

Mäkelänrinteen lukioon sijoitetun ruotsin kielen lehtorin virka määräajaksi on ollut julkisesti haettavana 07.01. - 24.01.2022.

Rehtorin päätöksen mukaan tehtävään haki hakuajan kuluessa 32 henkilöä, joista 29 täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaiset kelpoisuusvaatimukset mukaan lukien oikaisuvaatimuksen tekijä.

Hakuilmoituksessa Mäkelänrinteen lukioon haettiin vakinaiseen virkasuhteeseen ruotsin kielen lehtoria.

Rehtorin lausunnon mukaan haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella kaksi kelpoista hakijaa. Oikaisuvaatimuksen tekijää ei kutsuttu haastatteluun.

Oikaisuvaatimuksesta

Oikaisuvaatimuksen tekijä hakee oikaisua päätökseen siihen liittyneen menettelyn ja päätöksen läpinäkymättömyyden takia. Hän hakee myös prosessin uudelleen avaamista.

Oikaisuvaatimuksen tekijä mm. katsoo olevansa

ammatillisesti erittäin pätevöitynyt ja näin ollen oletettavasti hyvin korkealla hakijoiden joukossa. Oikaisuvaatimuksen mukaan prosessi on ollut hakijoita kohtaan epäreilu, läpinäkymätön ja vaikuttanut valmiiksi jollekin pedatulta viralta.

Oikaisuvaatimuksen tekijän perustelut ilmenevät lähemmin liitteenä olevasta oikaisuvaatimuksesta.

Lainsäädännöstä

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus.

Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävän hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetetulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Yleisiä nimitysperusteita on tulkittava yhdessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 10 §:ssä säädetään lukiossa aineenopetusta antavan opettajan kelpoisuudesta.

Asian arviointi

Rehtorin päätöksen ja hakemuksen mukaan virkaan valittu on koulutukseltaan teologian maisteri pääaineena ortodoksinen uskonto, sivuaineina ruotsin kieli. Hän on valmistunut vuonna 2011. Opettajan pedagogiset opinnot hän on suorittanut vuonna 2011 osana teologian maisterin tutkintoa. Rehtorin päätökseen ja hakemuksen mukaan ruotsin kielen syventävät opinnot virkaan valittu on suorittanut erillisenä arvosanana kesäkuussa vuonna 2021. Rehtorin lausunnon ja hakemuksen mukaan virkaan valittu on opettanut ruotsin kieltä elokuusta 2019 Mäkelänrinteen lukiossa.

Rehtorin päätöksen ja hakemuksen mukaan varasijalle valittu on valmistunut filosofian maisteriksi maaliskuussa 2020 pääaineena ruotsin kieli. Opettajan pedagogiset opinnot hän on

suorittanut vuonna 2016. Rehtorin päätöksen ja hakemuksen mukaan varasijalle valittu on työskennellyt elokuusta 2020 lähtien Helsingin kaupungilla lukiossa ruotsin kielen päätoimisena tuntiopettajana.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on valmistunut filosofian maisteriksi vuonna 2003 pääaineena ranska. Hakemuksen mukaan hän on suorittanut ruotsista samana vuonna kaikki opinnot, vaikka ruotsi on tutkintotodistuksena sivuaineena. Hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot 2003. Hakemuksen mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä on työskennellyt elokuusta 2019 lähtien ruotsin ja ranskan opettajan tehtävässä Helsingin normaalilyseossa niin, että tehtävässä on ollut lukiopainotus.

Hakumenettelyn luonteeseen kuuluu, että vain osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Lisäksi kenelläkään ei ole ehdotonta oikeutta tulla valituksi siksi, että hänellä on esimerkiksi pidempi työkokemus kuin muilla hakijoilla.

Rehtorin lausunnon mukaan haastatteluun kutsuttiin hakemusten perustella kelpoisista hakijoista kaksi hakijaa, joista toinen oli virkaan valittu. Rehtorin lausunnon mukaan nämä hakijat avasivat CV-osion lisäksi vapaamuotoisessa hakemuksen osiossa laajemmin ajatuksiaan ruotsin kielen opettamisesta, siitä mitä pitivät tärkeänä, tavoitteistaan, opetusmenetelmistä, oppimateriaalien käytöstä ja asioista, joita he pitävät työyhteisössä tärkeinä. Rehtorin lausunnon mukaan heistä välittyi lisäksi hyvin henkilökuva, joka herätti kiinnostuksen.

Rehtorin lausunnon mukaan haastatteluissa molemmat haastatellut henkilöt osoittautuivat erittäin sopiviksi ruotsin kielen opettajiksi Mäkelänrinteen lukioon ja heidän esille tuomat asiat tukivat vahvasti Mäkelänrinteen lukion kielten opetuksen tarpeita ja erityistehtävälukion kehittämistehtävää. Rehtorin lausunnossa todetaan, että koska molemmat virkaan haastatellut henkilöt koettiin Mäkelänrinteen lukioon päteviksi ja sopiviksi henkilöiksi, lisähaastatteluihin ei enää päädytty.

Rehtorin lausunnon mukaan haastatteluun kutsuttujen hakijoiden määrää olisi tarvittaessa laajennettu, jos sopivaa henkilöä ei olisi haastatteluun kutsuttujen henkilöiden joukossa ollut. Rehtorin lausunnossa myös todetaan, että kaikkiin keväällä 2022 kuuteen avoinna olevaan vakinaiseen tehtävään päädyttiin kutsumaan haastatteluun hakemusten perusteella 2 henkilöä, ja että myös ruotsin kielen viran osalta päädyttiin samaan ratkaisuun haastateltavien määrästä.

Rehtorin lausunnon mukaan virkaan valittu on siis opettanut ruotsin kieltä vuodesta 2019 Mäkelänrinteen lukiossa sivuaineoikeudella. Hän on suorittanut ruotsin kielestä pääaineoikeuden valmistuen keväällä 2021. Rehtorin lausunnon mukaan virkaan valittu on tätä aiemmin ollut pätevä opettamaan sivuaineena ruotsin kieltä. Rehtorin lausunnossa todetaan edelleen, että vaikka virkaan valittu on ollut kelpoinen vasta vähemmän aikaa, on hän kokenut ruotsin kielen opettaja kunnallisella ja yksityisellä sektorilla.

Rehtorin lausunnossa todetaan, että virkaan valittu on vahvasti verkostoitunut ruotsin kielen opettaja, joka on ollut aktiivisesti mukana Helsingin kaupungin LOPS-työssä ja hyvin perehtynyt ruotsin kielen vaatimuksiin. Virkaan valittu on ollut myös aktiivinen Helsingin lukioiden Digikehittäjätiimin jäsen ja hän on ollut kehittämässä ruotsin kielen opettamista, hyviä käytänteitä sekä verkostossa, että Mäkelänrinteen lukion työyhteisössä. Rehtorin lausunnon mukaan virkaan valittu on työssään Mäkelänrinteen lukiossa osoittautunut ruotsin kielen oppisympäristön ja opetusmenetelmien kehittäjäksi, sekä kansainvälisen toiminnan laajentajaksi. Rehtorin mukaan virkaan valitulla on lisäksi useamman lukioaineiden opettajapätevyys ja kokemus tuo poikkeuksellisen laaja-alaisen pohjan opettajuuteen. Rehtorin lausunnon mukaan virkaan valittu on hyödyntänyt tätä osaamistaan toimimalla samanaikaisesti useamman eri vuosiluokkien ryhmänohjaajana, pystyen tukemaan ja ymmärtämään kaksoisuraa rakentavia opiskelijoita monipuolisesti valmistaen heitä kohti urheilu-uran, jatko-opintojen ja työelämän tavoitteitaan.

Rehtorin päätöksen mukaan rehtori on katsonut hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on virkaan valitulla. Hänen valintaansa on puoltanut monialainen koulutus ja työkokemus urheilun erityistehtävän lukio-opettajana toimimisesta ja vankka tuntuma urheilulukion arjen opetukseen sekä vaatimuksiin, urheilijan kaksoisuran tukemiseen ja kaksoistutkintolaisten opettamiseen.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Rehtori on ottaen huomioon lain mukaiset nimitysperusteet valinnut koulutuksen, työkokemuksen ja tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella arvioimansa hakijan lehtorin virkaan. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että rehtori olisi käyttänyt harkintavaltaansa muuhun kuin, mihin se tässä asiassa on ollut käytettävissä.

Esittelijä esittää edellä lausuttuun ja rehtorin lausuntoon ja päätökseen viitaten, että oikaisuvaatimus hylätään.

Stäng

Detta beslut publicerades 08.06.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Mer information fås av

Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 09 310 87180

anu.kangaste@hel.fi

Bilagor

1. Oikaisuvaatimus
2. Rehtorin päätös
3. Rehtorin lausunto
4. Hakuilmoitus
5. Virkaan valitun hakemus
6. Haastatteluun kutsutun hakemus
7. Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus Lötjönen_PDFa2b

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.